Články

RAABE sprístupňuje VEDOMAT všetkým ZADARMO!

RAABE sprístupňuje VEDOMAT všetkým ZADARMO!
V čase dištančného vzdelávania odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko sprístupnilo VEDOMAT – svoju online zbierku príkladov a cvičení z matematiky pre základné školy všetkým a celkom zadarmo.

VEDOMAT ako pomôcku na precvičovanie a opakovanie učiva z matematiky pre 2. stupeň základných škôl predstavilo RAABE ešte v lete roku 2017 na jednej zo svojich učiteľských konferencií. Nástroj, ktorý pôvodne vyvinuli v Írsku bol – aj v spolupráci s odborným garantom UK Bratislava (Katedrou algebry, geometrie a didaktiky matematiky) – plne prispôsobený Štátnemu vzdelávaciemu programu na Slovensku pre druhý stupeň ZŠ.

Odvtedy prešiel VEDOMAT mnohými vylepšeniami, ktoré prispeli k jeho prehľadnosti, väčšej užívateľskej konformite, a tiež odborníci prepracovali aj jeho obsah. Dnes už učitelia, žiaci a aj ich rodičia nájdu vo VEDOMATE prehľadne rozdelené učivo podľa jednotlivých ročníkov a učív, ktoré majú žiaci v tom-ktorom ročníku zvládnuť.

Obsah VEDOMATU si môžete pozrieť TU

„Veríme, že práve v tomto období, keď sa žiaci druhého stupňa základných škôl aj príslušných ročníkov osemročných gymnázií opäť učia na diaľku, môže byť práve VEDOMAT nástrojom, ako si ľahko z domu zopakovať učivo, ako sa zlepšiť v tom, v čom ešte možno nie sú zruční, ako by chceli, a nenásilnou cestou ako dobehnúť svojich spolužiakov. To je pomoc pre rodičov a žiakov. Učiteľom zase VEDOMAT prináša možnosť overiť si prácu jednotlivých žiakov, hodnotiť mieru ich zvládnutia učiva, ale aj možnosť zadávať domáce úlohy,“ spomenula hlavné benefity VEDOMATU Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.


Čo je VedoMAT?

Online zbierka úloh, cvičení a príkladov z predmetu MATEMATIKA pre žiakov na 2. stupni základnej školy.

Obsahuje úlohy na precvičovanie učiva, zoradené v tematických celkoch, s ktorými sa žiaci stretnú v jednotlivých ročníkoch – od 5. až po 9. ročník základnej školy, resp. v príslušných ročníkoch osemročných gymnázií.

Je vytvorený v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základných škôl.

Navyše obsahuje aj bonusové úlohy nad rámec ŠVP.


Prečo práve VedoMAT?

VedoMAT uľahčuje učiteľom opakovanie učiva, aj domácu prípravu žiakov, ponúka množstvo úloh a cvičení, ktoré umožňujú precvičovanie a teda zlepšovanie sa v matematických operáciách v základnej škole.


Čo všetko dokáže VedoMAT?

Je využiteľný ako vo vyučovacom procese, tak aj pri domácej príprave na vyučovanie.

Príklady, úlohy a cvičenia sú dostupné online – žiak nepotrebuje k ich riešeniu žiadne ďalšie materiály, prístup k nim má kedykoľvek potrebuje.

Opakované precvičovanie pomáha ľahšie si získané vedomosti upevniť.

Žiak po vypracovaní úlohy ihneď zistí, či je jeho riešenie správne. Ak nie je, dostane vysvetlenie, radu aj s postupom, ako úlohu správne vyriešiť.

Učiteľ má možnosť si pri každom žiakovi overiť výsledky a priebeh jeho práce. Vidí, koľko času žiak pri jednotlivých témach strávil, koľko úloh mu zostáva a aké má výsledky – tie sú automaticky vyhodnotené. Na základe výsledkov určí, či žiak učivo ovláda, prípadne v čom sú jeho medzery.

Učiteľ má tiež možnosť žiakom zadávať a kontrolovať domáce úlohy, čo šetrí jeho čas.


Učitelia, žiaci aj rodičia teraz môžu VEDOMAT využívať ZADARMO.

Stačí, keď sa zaregistrujú TU.

www.vedomat.sk


Zdroj: RAABE