7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Program / Učiteľ nie je Google 5


8.30 – 9.30ŠTVRTOK 7. júna 2018


REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

 
   
9.30 – 10.00 OTVORENIE KONFERENCIE
Iveta Malachovská
Moderátorka konferencie
 
Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi
Konateľka Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
 
Mgr. Dana Masaryková, PhD.
prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, Trnavská univerzita v Trnave
 
Joachim Bleicker
Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave
 
10.00 – 11.00 HLAVNÉ REFERÁTY I
 
Vzdelávací systém v Čile: skúsenosti, ktoré inšpirujú
Felipe Andres Aravena Castillo, PhD.
Pontifikálna katolícka univerzita vo Valparaise, Čile
 
Vplyv sociálnych nerovností na úspechy v škole
prof. Johanna Mierendorff 
Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Nemecko
 
Zanedbané kurikulum základného vzdelávania
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
 
11.00 – 11.30 PRESTÁVKA
občerstvenie
Tlačová konferencia
   
11.30 – 12.30 HLAVNÉ REFERÁTY II
   
  Verejné financie v regionálnom školstve: málo či dosť?
  Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
  Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
   
  Ako "merať" a hodnotiť čitateľskú gramotnosť?
  Hildegunn Stole, PhD.
  Univerzita v Stavangeri, Nórsko,  projekt COST IS1404 ‘E-READ‘
 

Revolúcia v čítaní ako výzva pre vzdelávanie v 21. storočí
prof. Adriaan van der Weel
Univerzita v Leidene, Holandsko, projekt COST IS1404 ‘E-READ‘

   
12.30 – 14.00 OBEDNÁ PRESTÁVKA
  obed, občerstvenie
   
14.00 – 15.30 SEMINÁRE I
   
  Erasmus+ pre školy: píšte dobré projekty
  Naďa Cisárová
  Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
   
  Úloha asistenta učiteľa v škole
  Mgr. Daniela Petríková
  Základná škola Bratislava
   
  Ako vytvoriť učiacu sa komunitu profesionálov v školách
  prof. Emil Buzov, PhD.
  Univerzita Veliko Tarnovo, Bulharsko
   

Komunikácia medzi materskou školou a rodičmi
  PhDr. Zora Syslová, Ph.D.; doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta; GSS projekt
   
   
14.00 – 15.30 WORKSHOPY I
 
Aktuality z ekonomiky škôl
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
OVeS, s. r. o.
 
Deliberatívna demokracia a prax pre školy
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD.; Mgr. Michaela Bartušová
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta 
 
Prečo študenti potrebujú poznať cenu štátu?
Mgr. Radoslav Ďurana
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz 
 
Moderná školská knižnica zadarmo a na počkanie do každej školy
Tibor Hujdič
Propagátor čítania detí a deťom
 
15.30 – 16.15 PRESTÁVKA
občerstvenie
   
16.15 – 17.45 SEMINÁRE II
 
Vedenie alebo „leadership“  v školstve a študijné výsledky žiakov
Felipe Andres Aravena Castillo, PhD.
Pontifikálna katolícka univerzita vo Valparaise, Čile
 
Nakladanie s majetkom v správe školy
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra ústavného práva a správneho práva
 
Atestácie a ich vplyv na zaraďovanie do platových tried
Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
Riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVaŠ SR 
 
Význam športu pre rozvoj osobnosti dieťaťa
Mgr. Michal Tóth, Mgr. et Mgr. Andrea Antalová
O2 Športová akadémia Mateja Tótha
   
16.15 – 17.45 WORKSHOPY II
 

Predmet Technika: jednoducho, účinne a s radosťou
Mgr. Jan Krotký, PhD.
Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta; WOW projekt
 
Vzdelávanie dvojročných vo vzdelávacej inštitúcii
Lucia Gomez, prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Súkromná MŠ Rainbow garden, Limbach
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
 

Inovácie v učení chémie
RNDr. Helena Vicenová
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka, Šintava
 
Využitie Minecraft Education Edition vo vzdelaní
Zuzana Molčanová
Teacher Engagement Manager, Microsoft Slovakia
 
Manažment vytvárania vzťahov v škole: správne slová v správny čas
Ing. Dr. Nora Lauková
Terapeutka a profesionálna externá koučka, F.A.M.E., s.r.o.
   
16.15 – 17.45 OKRÚHLE STOLY 
 
Skončenie pracovného pomeru bez problémov
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD. 
TASR
 
Globálne trendy vývoja predškolského vzdelávania a Slovensko
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
 
Ako sa vyhnúť sankciám pri kontrole zverejňovania zmlúv
Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka
   
17.45 – 20.00 PRESTÁVKA
Filmová slučka: Obecná škola (film) 
   
20.00 – 0.00 RAUT
 
spoločenský program

   


PIATOK 8. júna 20188.00 – 8.30


8.30 – 9.00Koučovacia zóna: prihlasovanie

od 8.30 individuálne koučingy

UVÍTANIE

šálka dobrej kávy na úvod dňa


 

 
9.00 – 10.30 SEMINÁRE III
 
Trestnoprávny pohľad na prejavy extrémizmu v školách
doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva a kriminológie 
 
Potreba pohybu vzdelávajúcich sa detí (aj dospelých) 
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV
 
Ako „merať“ a hodnotiť čitateľskú gramotnosť u detí?  Praktické ukážky
Dr. Hildegunn Stole
Univerzita v Stavangeri, Nórsko,  projekt COST IS1404 ‘E-READ‘
 
9.00 – 10.30 WORKSHOPY III
 
Online závislosti a riziká internetu
Jarmila Tomková, Andrea Cox
Psychologička, terapeutka a lektorka, digiQ, o.z., ViaSua, o.z.
riaditeľka digiQ, o. z.
 

PREDICT v praxi
Mgr. Miroslava Strakatá, Monika Kalašová
MŠ Slunečnice Maršovice
ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov
GSS projekt
 
Ako viesť a realizovať úspešnú zmenu v organizácii
Ing. Dagmar Kéryová
Medzinárodná federácia koučov ICF
 
Právna poradňa – pracovný status riaditeľa školy
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra ústavného práva a správneho práva 
 

 
  9.00 - 10.30
11.15 - 12.45
OPEN SPACE  KONFERENCIA
Nápady pre učiteľov a školy v náročných situáciách
PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.; Karolína Miková, PhD. 
Partners for Democratic Change Slovakia
 
10.30 – 11.15 PRESTÁVKA 

občerstvenie


11.15 – 12.45 SEMINÁRE IV
 

Nové pohľady do vyučovania predmetu Technika
Mgr. Jan Krotký, PhD., Mgr. Magdaléna Tošnerová, Mgr. Marika Hajdúchová
Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta
7. základná a materská škola Plzeň
Základná škola s materskou školou Udiča
WOW projekt 
 
Príbehy ako nástroje zmierňovania predsudkov
Mgr. Barbara Lášticová, PhD
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
 
GDPR: ochrana osobných údajov
Mgr. Tatiana Valentová
Úrad na ochranu osobných údajov
 
Vzdelanostná integrácia Rómov v Bulharsku
prof. Emil Buzov, PhD.
Univerzita Veliko Tarnovo, Bulharsko
 
11.15 – 12.45 WORKSHOPY IV
 
Papierové (ne)origamy v materskej škole
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Ružomberok
 
Čo robiť, keď... sa v škole vyskytne šikanovanie
JUDr. Danica Bedlovičová
Právnička, mediátorka
 

Prírodovedná gramotnosť ako nástroj pre rozvoj racionálneho premýšľania
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
 

13.00  –  13.30 UKONČENIE 

13.30  –  15.00 OBED
  obed, občerstvenie