7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Sylaby

Z hlavných referátov vyberáme


Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
Verejné financie v regionálnom školstve: málo či dosť?

Koľko verejných zdrojov ide do regionálneho školstva? Ako a kým sú financované školy? Dávame dnes do školstva viac ako pred 5 rokmi? A dávame dosť v porovnaní s ostatnými krajinami? Ak nie je dosť peňazí treba sa ísť sťažovať na riaditeľa, zriaďovateľa, okresný úrad alebo na ministra školstva?                                      


Dr. Hildegunn Støle
Ako „merať“ a hodnotiť čitateľskú gramotnosť?

Lektorka v odbornom referáte predstaví rôzne spôsoby testovania a hodnotenie čitateľskej gramotnosti u detí, a to konkrétne tri: Nórsky národný test čítania (Norwegian National Reading Test – NRT), na vývoji ktorého sa lektorka osobne podieľala (ako člen Nórskeho centra čítania); a medzinárodné testy PIRLS a e-PIRLS. Všetky spomínané testy sa orientujú na testovanie čitateľskej gramotnosti 10-ročných detí, čiže žiakov 4. a 5. ročníka základnej školy. Lektorka v hlavnom referáte predstaví výsledky a závery z oboch testovaní v „papierovej“ (PIRLS, NRT), aj v digitálnej podobe (e-PIRLS). Testovanie PISA 15-ročných žiakov sa bude realizovať v digitálnej podobe od tohto roku (2018), zatiaľ čo testy PIRLS pre 10-ročných žiakov sa v digitálnej podobe (e-PIRLS) objavili už v roku 2016, to isté platí aj pre testy NRT. Lektorka bude diskutovať o zaujímavých výsledkoch a záveroch testovania čitateľskej gramotnosti u detí v posledných rokoch.


prof. Dr. Johanna Mierendorff
Vplyv sociálnych nerovností na úspechy v škole
Konvencia Spojených národov prostredníctvom dokumentu Práva dieťaťa zaväzuje signatárov k tomu, aby všetky deti v danej krajine mali prístup k vzdelávaniu nezávisle od postavenia ich rodiny v spoločnosti alebo od miestnych podmienok. Vo vyspelých európskych štátoch je prístup všetkých detí k vzdelávaniu v školách, a najmä v materských školách, štátom garantovaný a často aj organizovaný. Napriek tomu sú miestne podmienky inštitucionálneho vzdelávania v jednotlivých krajinách dosť odlišné. Sociálna nerovnosť v západnej Európe nie je vytváraná prostredníctvom prístupu k vzdelávaniu, ale najmä prostredníctvom odlišných podmienok vzdelávania. Významné dôsledky kvality vzdelávacích programov a najmä sociálne zloženie inštitúcií na rozvoj detí sú už v súčasnosti dobre známe. Hlavný referát sa bude preto zameriavať na hľadanie odpovedí na otázku, ako procesy segregácie v miestnych predškolských zariadeniach vedú neskôr k sociálnym nerovnostiam v škole.

prof. Adriaan van der Weel
Revolúcia v čítaní ako výzva pre vzdelávanie v 21. storočí
Za posledných 20 rokov došlo v čítaní k obrovskému posunu a celkovej zmene. Ľudia čoraz viac čítajú texty v elektronickej podobe a menej z papiera. A vzdelávanie nie je žiadnou výnimkou z tohto celosvetového trendu. Školy na celom svete zavádzajú digitalizované vzdelávacie prostredie a ďalšie digitálne učebné pomôcky alebo to prinajmenšom plánujú urobiť v blízkej budúcnosti. Napriek tomu môžeme už teraz skonštatovať, že „obrazovky“ počítačov nie sú adekvátnym ekvivalentom papiera z hľadiska podpory písaného textu. Výskumy ukazujú, že čitatelia čítajúci text v elektronickej podobe ho berú menej vážne ako text v písanej forme na papieri. Tieto zistenia a závery majú vážne následky najmä v oblasti vzdelávania.

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Zanedbané kurikulum základného vzdelávania
Napriek mnohým metodologickým i vecným zásahom do kurikula základnej školy za ostatné desaťročia ostáva jeho podoba v štruktúre, ktorú pomaly nenájdeme v žiadnom vyspelejšom školskom systéme. Porovnanie našich vzdelávacích programov základnej školy so zahraničnými ukazuje jeho enormnú strnulosť, metodologickú zošnurovanosť a podstatu, ktorá nezodpovedá ani možnostiam škôl a potrebám žiakov. Je v zásadnom rozpore s formálne vysokou kvalifikovanosťou učiteľov, ktorí majú len malé manévrovacie pole pri tvorbe kurikula pre konkrétne podmienky svojich škôl a tried. Referát ukáže niektoré zahraničné prístupy k vymedzovaniu rámcového kurikula základnej školy a načrtne nevyhnutné zmeny toho nášho, aby sa vymanilo z už úplne nevyhovujúcich koľají existujúcej slovenskej kurikulárnej politiky.  

Felipe Andres Aravena Castillo, PhD.
Vzdelávací systém v Čile: skúsenosti, ktoré inšpirujú
Podľa organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je Čile jednou z krajín s najväčšou ekonomickou segregáciou (Valenzuela, Bellei y De Los Rios, 2014). Značne rozvrstvený vzdelávací systém (Donoso y Donoso, 2009), ktorý je vedome štruktúrovaný na základe sociálnych vrstiev spoločnosti (OECD, 2004) spôsobuje, že štátne školstvo vzdeláva najmä študentov, ktorí čelia mnohým ťažkostiam a rôznym úrovniam zraniteľnosti (Mizala, 2008; García – Huidobro, 2008). Štátne školstvo v rámci tohto kontextu konkurenčného vzdelávacieho systému vykazuje nízky výkon v štandardizovaných testoch v porovnaní s inými vzdelávacími inštitúciami (Bellei, Contreras y Valenzuela, 2008), čo znamená, že kvalita vzdelávania je spochybňovaná. Táto situácia vysvetľuje pokles zápisov do štátnych škôl – v roku 1981 sa do týchto škôl hlásilo 81% čilských študentov, zatiaľ čo v roku 2014 tento počet klesol na 38% (OECD, 2014). Štátne školy sa musia veľmi usilovať, aby zvýšili počet zapísaných študentov za účelom dosiahnutia nastavených cieľov. V dôsledku čoho tu dochádza k veľkej súťaživosti medzi oboma typmi škôl – štátnymi a súkromnými a tiež medzi školami rovnakého typu. V posledných rokoch sa dôraz kladie na zlepšenie kvality a spravodlivosti vo verejnom sektore z rozmanitých perspektív. Jednou z nich je posilnenie „leadershipu“ v školách, ktorého zámerom je zvýšiť zodpovednosť a samostatnosť škôl. Hlavná otázka teda znie – čo sa môžeme z tohto naučiť?

Zo seminárov vyberáme


Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
Atestácie a ich vplyv na zaraďovanie do platových tried
Čo je atestácia, kto ju uskutočňuje a čo tvorí atestáciu. Kto môže vykonať atestáciu. Pracovné voľno na vykonanie atestácie. Uznávanie kvalifikačných skúšok a ich náhrad za atestáciu. Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a jeho uznanie ako atestácia. Platnosť atestácií. Zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do kariérových stupňov. Zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do platových tried.

Dr. Hildegunn Støle
Ako „merať“ a hodnotiť čitateľskú gramotnosť u detí? Praktické ukážky
Cieľom semináru je dať účastníkom detailnejší pohľad na to, ako sa testy čitateľskej gramotnosti tvoria a ako fungujú v praxi. Čitateľská gramotnosť je latentná (skrytá) zručnosť, ktorá nie je priamo pozorovateľná, čo znamená, že musí byť „meraná“ prostredníctvom starostlivo vytvoreného a aplikovateľného čitateľského konštruktu. Osnova testu PIRLS (Mullis, Martin & Sainsbury, 2015) práve takýto typ konštruktu ponúka a preto bude predstavená ako príklad. Pozrieme sa na špecifické texty a položky za účelom získať skúsenosť z prvej ruky pri interpretácii takýchto položiek vo svetle čitateľského konštruktu použitého v oboch typoch testov (medzinárodný PIRLS a nórsky NRT). Konkrétne príklady vyplynú z hodnotenia jednotlivých testov.

Felipe Andres Aravena Castillo, PhD.
Vedenie alebo „leadership“  v školstve a študijné výsledky žiakov
Literatúra zaoberajúca sa „leadershipom“ vo vzdelávaní sa zameriava na skúmanie pozitívneho vzťahu medzi vystupovaním školských lídrov, zlepšovaním školy a efektivitou na organizačnej úrovni. Kľúčovým faktorom zlepšovania školy je chápanie dôležitosti vzťahu medzi uplatňovaním „leadershipu“ a študijnými výsledkami žiakov v rámci škôl. Z tohto hľadiska môžu školskí lídri vystupovať ako „agenti zmeny“ sústrediaci sa na zlepšovanie výkonov študentov. To znamená, že školskí lídri by mali byť schopní vykonávať nielen administratívne a manažérske úlohy, ale tiež do hĺbky meniť a pretvárať školskú kultúru a metódy vyučovania. Pre tých, čo tvoria vzdelanostnú politiku v štáte je dôležité analyzovať nepriamy vzťah medzi školským „leadershipom“ a študijnými výsledkami žiakov.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
Nakladanie s majetkom v správe školy 
Školy nakladajú s majetkom vo veľmi vysokej hodnote.  Školy ako rozpočtové organizácie obcí sú však iba správcami majetku obce. Školy majetok, ktorý užívajú, nevlastnia. O nakladaní s majetkom školy teda rozhoduje zriaďovateľ školy, čo často spôsobuje vážne konflikty vo vzťahu riaditeľ školy a obec. Mnohí riaditelia škôl i zriaďovatelia škôl si neuvedomujú iba užívací charakter škôl voči majetku obce. Dochádza preto často k porušeniam zákona o majetku obcí pri nakladaní s majetkom obce v správe školy, a to najmä pri prenájmoch majetku v správe školy tretím osobám, napr. prenájom telocvične, vonkajších športovísk, výpožička priestorov školy na využitie tretími osobami. Lektor preto vysvetlí prenechávanie majetku obce školám do správy, odňatie správy majetku školám, zákonné postupy pre prenájom majetku v správe školy a kompetencie riaditeľov, starostu a obecného zastupiteľstva pri nakladaní s majetkom, ktorý škola spravuje.

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Potreba pohybu vzdelávajúcich sa detí (aj dospelých) 
Seminár sa zameriava na to, prečo je pohyb pre dospievajúce dieťa (i dospelého) nevyhnutný, čo sa deje s telom pod vplyvom pravidelného dostatočne intenzívneho pohybu, a ako môže cvičenie a pohyb ovplyvniť nielen zdravotný stav, ale aj pomôcť zlepšiť akademické výsledky. Obsahom seminára je aj pohľad na to, ako môže fyzická aktivita ovplyvňovať pamäť a stav mysle. Lektorka sa tiež zameriava na príklady z praxe zo Slovenska i zahraničia.

Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Príbehy ako nástroje zmierňovania predsudkov
Cieľom seminára bude prezentovať možnosti práce s rôznymi typmi príbehov (literárna fikcia, skutočné príbehy mladých ľudí) pri preberaní problematiky stereotypov a predsudkov v škole. Predstavíme si dva intervenčné programy, ktoré sa zameriavajú na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám, predovšetkým Rómom a imigrantom. Programy interaktívne pracujú s príbehmi rôznych mladých ľudí, ktorí sú príslušníkmi týchto minorít. Vychádzajú z princípov nepriameho kontaktu a sociálneho učenia. Môžu sa stať doplnkovou aktivitou na hodinách etiky či občianskej náuky. Oba programy v školskom roku 2017/18 v rámci projektu APVV 14-0531 overujeme so žiakmi a žiačkami 7. a 8. ročníkov z 13 škôl z celého Slovenska.

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.; doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Komunikácia medzi materskou školou a rodičmi
V rámci seminára bude predstavený celý projekt Good Start to School (GSS) spolufinancovaný z európskeho programu Erasmus+, ktorého sa zúčastnilo nakladateľstvo RAABE Slovensko ako jeden z projektových partnerov. Projekt prebiehal v rokoch 2015 – 2018 a jeho hlavným cieľom bol vývoj diagnostického nástroja zameraného na hodnotenie pokrokov dieťaťa v MŠ a na komunikáciu MŠ s rodinou. Autorky projektových výstupov budú prezentovať diagnostický a evaluačný nástroj PREDICT, ktorý je dôležitým prostriedkom na poskytovanie informácií o dieťati a podkladom na kvalitnú komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Súčasťou projektových výstupov je aj Metodika pre učiteľov prinášajúca návod ako pracovať s diagnostickým nástrojom a ako získané informácie využiť pre efektívne a kvalitné vzdelávanie v materskej škole a Príručka pre rodičov zoznamujúca rodičovskú verejnosť s evaluačným nástrojom PREDICT a všeobecne s dôležitosťou diagnostiky v MŠ. 

Mgr. Michal Tóth, Mgr. Et Mgr. Andrea Antalová
Význam športu pre rozvoj osobnosti dieťaťa
Príspevok sa zaoberá problematikou športu detí predškolského a mladšieho školského veku. Projekt O2 Športovej akadémie Mateja Tótha je postavený na troch pilieroch: športový tréning, fyzioterapia a mentálny tréning. Metodika O2 Športovej akadémie Mateja Tótha predstavuje komplexný pohľad na všeobecnú športovú prípravu detí. Cieľom tohto inovatívneho prístupu je poskytnúť najmodernejšie poznatky zo športového tréningu, vývojovej kineziológie a mentálneho tréningu do pravidelného športovania detí v školách.  Metodické postupy tréningov prihliadajú na vekové a individuálne osobitosti detí, pričom sa využívajú aj psychologické poznatky. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou mentálneho tréningu , ktorý bol špeciálne vytvorený pre akadémiu. 

Naďa Cisárová
Erasmus+ pre školy: píšte dobré projekty

Cieľom programu Erasmus+ v sektore školského vzdelávania je prostredníctvom zapojenia sa do realizácie projektov pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia v školách od predškolského, cez základné, po stredoškolské vzdelávanie. Program poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania, aby si mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi z krajín zapojených do programu. Seminár „Erasmus+ pre školy“ účastníkom priblíži príležitosti pre školy zapojiť sa do programu Erasmus+, realizáciou projektov KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a projektov KA2 – Strategické partnerstvá. Odznejú aj praktické ukážky projektov skúsených realizátorov KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a KA2 – Školské výmenné partnerstvá.

prof. Emil Buzov, PhD.
Vzdelanostná integrácia Rómov v Bulharsku
Vzdelanostná integrácia  je inštitucionálny proces, v rámci ktorého vzdelávacie jednotky ako nositelia etno-kultúrnych špecifík vzájomne pôsobia v multikultúrnom vzdelávacom prostredí, čim formujú interkultúrne kompetencie a zdieľajú občianske hodnoty v procese vzdelávania. To vedie k zachovaniu ich etno-kultúrnej identity a k nadobudnutiu rovnocenných príležitostí sociálnej realizácie. Na realizáciu a implementáciu vzdelanostnej integrácie rómskych študentov v Bulharsku je nutné prekonať 6 hlavných trendov. O nich a tiež o príkladoch dobrej praxe, ako prekonať konkrétne vzdelávacie problémy sa budeme rozprávať na seminári. Povieme si aj o rôznych projektoch, ktoré slúžia ako nástroje realizácie a implementácie vládnej politiky rómskej integrácie v praxi.

prof. Emil Buzov, PhD.
Ako vytvoriť učiacu sa komunitu profesionálov v školách
V prostredí vzdelávacích inštitúcií pôsobia 2 hlavné elementy vzdelávacieho procesu, a to  sú ľudia – tím erudovaných učiteľov na jednej strane a skupina detí/študentov, ktorá sa má vzdelávať a následne aplikovať získané vedomosti v praxi na strane druhej. Myšlienka budovania učiacej sa komunity je sprevádzaná nasledovnými otázkami: ako môžeme prekonať tabu, ktoré bráni učiteľom podeliť sa o svoje myšlienky a spôsob učenia s inými učiteľmi; ako ľudia mimo školy spolupracujú so zamestnancami školy a prispievajú k rozvoju komunity učiacich sa; ako môžeme odblokovať a rozvinúť synergiu, ktorú učitelia, riaditelia a študenti majú v sebe; ako zabezpečiť, aby sa myšlienka učiacej sa komunity nestala len systémom príkazov a smerníc, ktoré sú zavedené ako ďalšia povinnosť pre učiteľov, riaditeľov a študentov?

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.
Trestoprávny pohľad na prejavy extrémizmu v školách
Extrémizmus je sociálno-patogenický jav, ktorý sa v spoločnosti udržiava vďaka nesprávnym postojom v situáciách, v ktorých sú jednotlivci konfrontovaní s hodnotovými výzvami. Tieto výzvy zasahujú aj mladých ľudí, ktorí sú ľahšie ovplyvniteľní a ľahšie podliehajú ideovým mutáciám. Príčiny extrémizmu sú pritom rôzne. Tento príspevok sa zaoberá aktuálnymi otázkami extrémizmu, jeho príčinami, spôsobmi jeho šírenia prostredníctvom sociálnych sietí, možnosťami jeho prevencie a pokúša sa nájsť odpovede na otázku, ako zabrániť prejavom nenávisti, neznášanlivosti, intolerancie a xenofóbie v spoločnosti.  

Mgr. Jan Krotký, Ph.D., Mgr. Magdaléna Tošnerová, Mgr. Marika Hajdúchová
Nové pohľady do vyučovania predmetu Technika
Zameriame sa na novú platformu projektu World of Work, preskúmame jej obsah a štruktúru. Ukážeme si využitie vybraných metodických materiálov, postupov a atraktívnych videonávodov. Podrobne sa pozrieme na niekoľko konkrétnych aktivít z metodickej príručky Technika, preskúmame napríklad termoizolačné vlastnosti materiálov alebo si upletieme šál na prstoch. Deti hry milujú. Viete, že nie je vôbec ťažké, vymyslieť vlastnú stolovú hru? Ideálny námet na skupinovú prácu. Naviac je to aj výborná príležitosť na využitie digitálnych technológií. Predstavíme Vám taktiež skúsenosti našich detí z tvorby podľa novej metodickej príručky projektu World of Work.

Mgr. Daniela Petríková
Úloha asistenta učiteľa v škole

Príspevok rieši úlohu asistenta učiteľa  a jeho postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese, kvalifikačné predpoklady, zaraďovanie pedagogických asistentov do platových tried, úväzok, pracovný čas a pracovnú náplň asistenta učiteľa. 

Mgr. Tatiana Valentová
GDPR: ochrana osobných údajov 
Nová právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov prináša niekoľko významných zmien, ktoré sa dotknú  spracúvania osobných údajov školami závažným spôsobom. Vznikajú nové povinnosti, na ktoré musia byť školy pripravené do 25. mája 2018. 


Z workshopov vyberáme


Mgr. Katarína Tamášová-Karácsonyová
Aktuality z ekonomiky škôl
Finančné riadenie školy – čo je systém finančného riadenia. Ako nastaviť správny systém finančného riadenia? Kompetencie, zodpovednosť, a úlohy vo finančnom riadení. Vplyv nového  zákona o ochrane osobných údajov na ekonomiku v školstve.

Ing. Dagmar Kéryová
Ako viesť a realizovať úspešnú zmenu v organizácii

Viete, ako viesť a realizovať úspešnú zmenu v organizácii? Workshop priblíži zmeny a dnešné vedenie ľudí, základné princípy úspešných zmien a tiež 8 krokov pre realizáciu zmien.


prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., Lucia Gomez
Vzdelávanie dvojročných vo vzdelávacej inštitúcii
V atmosfére diskusie sa dozviete od dvoch odborníkov na danú problematiku, aký je súčasný stav vzdelávania detí do 3 rokov na Slovensku. Poradia, ako s týmito deťmi v materskej škole pracovať a čo na to hovorí slovenská legislatíva. Dotknú sa aj aktuálnej témy, a to tzv. jasličkového zákona – v čom spočívajú jeho najväčšie problémy a čo táto novela spôsobuje v praxi.

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD., Mgr. Michaela Bartušová
Deliberatívna demokracia a prax pre školy
Cieľom workshopu je poukázať na výhody, prínos deliberácie nielen v prípade rozhodovania na organizačnej úrovni školy, ale aj v rámci triedy. Podľa Nishiyamu (2017) dokážu deti vďaka jedinečným schopnostiam prispieť k demokratizácii spoločnosti odlišným spôsobom ako dospelí, preto ich možno považovať za aktívnych „agentov“ demokracie. Sú adekvátne tomuto očakávaniu žiaci pozývaní do rozhodovacieho procesu? Ako ich motivovať, aby sa zaujímali o dianie v škole? Workshop poskytne účastníkom možnosť osvojiť si motiváciu a nástroje na skvalitňovanie komunikačnej a rozhodovacej kultúry v edukačnom prostredí. Deliberatívny prístup je v súčasnosti jedným z dominantných aspektov v teórii demokracie. Cieľom deliberácie je prijať informované a odôvodnené rozhodnutia. Deliberatívna demokracia sa od tradične chápanej demokracie líši tým, že platnosť rozhodnutia sa v nej odvíja od procesu zdôvodňovania, nie od výsledku hlasovania. Deliberácia umožňuje, že všetky skupiny v spoločnosti budú vypočuté a ich záujmy rešpektované, čo je obzvlášť významné v ére hodnotového pluralizmu a kultúrnej diverzifikácie. Deliberatívny prístup predstavuje výrazné scitlivenie modelu reprezentatívnej demokracie v smere priamej participácie.

Mgr. Miroslava Strakatá, Monika Kalašová
PREDICT v praxi 
Praktický workshop vedený autorkami evaluačného nástroja PREDICT a ďalších výstupov GSS je zameraný na ich praktické využitie v praxi MŠ. Súčasťou bude aj prezentácia projektu Good Start to School očami priameho účastníka – jednej z partnerských materských škôl, kde bude v krátkosti zhrnuté ako prebiehalo testovanie evaluačného nástroja PREDICT, príručky pre rodičov a Metodiky pre učiteľov v praxi materských škôl a aké sú najväčšie benefity používania nástrojov GSS v MŠ z pohľadu pedagóga. 

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Právna poradňa
Práca vedúcich zamestnancov podlieha viacerým právnym predpisom, v ktorých sa neraz ťažko orientuje a ich aplikácia prináša v praxi nejasnosti a otázky, ktoré môžu mať aj súdnu dohru. Je dôležité jednotlivým ustanoveniam správne rozumieť, lebo ku pracovnoprávnym konfliktom na pôde školy dochádza niekedy naozaj len preto, že si zle interpretujeme nejaké ustanovenie alebo dáme prednosť jednému zákonu v situácii, keď by sa mal aplikovať iný. Ak vás, ako riaditeľov  školy, trápi nejaký konkrétny problém, na ktorý by ste radi poznali odborné stanovisko, tento workshop je určený práve pre vás.

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
Prírodovedná gramotnosť ako nástroj pre rozvoj racionálneho premýšľania
Aj napriek tomu, že vzdelávacie štandardy predmetu prírodoveda očakávajú kompaktný rozvoj prírodovednej gramotnosti, žiaľ, učebnice, ktoré boli vydané v poreformnom období úspešne ignorujú charakteristiku a ciele predmetu prírodoveda. Podceňovanie rozvoja prírodovednej gramotnosti ako celku na prvom stupni ZŠ vedie k nedostatočnej pripravenosti žiakov na rozvoj prírodovedného poznávania a poznania na 2. stupni ZŠ a následne k neustálemu poklesu úrovne prírodovednej gramotnosti našich žiakov. Workshop má snahu prostredníctvom praktických úloh a príkladov účastníkom objasniť, v čom spočíva skutočná zmena v realizácii primárneho prírodovedného vzdelávania, ktorú národné kurikulum očakáva.

Radovan Ďurana
Prečo študenti potrebujú poznať cenu štátu?

Vedeli ste, že za desať rokov zaplatíte za služby štátu toľko, koľko je cena 3-izbového bytu v okresnom meste? Cena štátu je projekt, ktorý jednoduchou rečou popisuje finančný vzťah občana a štátu. Na workshope sa učitelia dozvedia, nielen to, ako rozumieť a orientovať sa vo Vesmíre verejných financií, ale aj to, ako do neho vtiahnuť žiakov a študentov.

Jarmila Tomková, Andrea Cox
Online závislosti a riziká internetu

Aké riziká a nežiadúce fenomény súvisia s používaním sociálnych sietí deťmi a ako je možné práve digitálne nástroje a sociálne siete využiť na ich prevenciu? Nadmerné používanie sociálnych sietí, neznášanlivosť, nenávistné prejavy či kyberšikanovanie, ktoré sa nimi ľahko šíria. Taktiež polarizovanie spoločnosti a informačne bubliny, šírenie hoaxov a dezinformácií. Môžu v týchto javoch učitelia vzdelávať a tvoriť prevenciu, keď sú v danej oblasti deti neraz šikovnejšie? Môžu! Osvedčuje sa vytvoriť pre mladých priestor, aby oni sami viedli s pomocou dospelých vzdelávanie a preventívne kampane. Ako to učitelia a psychológovia môžu zodpovedne facilitovať? Ako a prečo využiť vo vytváraní žiaducej atmosféry tried či celo-školskej kultúry aj digitálne a online nástroje, ako sú digital storytelling, gamifiácia, školské online kampane? Ukážeme si príklady dobrej praxe v posilnení príbehov a činov spolupráce, tolerancie a začlenenia sa do komunity na úkor príbehov netolerancie, kyberšikanovania a agresívnych prejavov v online priestore.

Zuzana Molčanová
Využitie Minecraft: Education Edition vo vzdelávaní
Praktický workshop, kde sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli začať s Minecraft: Education Edition vo vyučovaní. Minecraft je pre dnešné deti fenomén. Poznajú ho, hrajú ho a milujú ho. Na tomto workshope sa naučíte sa, ako funguje vzdelávacia verzia hry Minecraft, čo k tomu potrebujete a aký benefit to môže priniesť pre vás aj vašich žiakov. Ukážeme vám, ako zábavnou formou prostredníctvom moderných technológií môžete obohatiť vyučovanie. Vyskúšate si, ako sa dá učiť environmentálna výchova s využitím Minecraftu. Účastníci workshopu získajú aj praktickú slovenskú Príručku k chemickému laboratóriu, ktorá podrobne opisuje čo všetko môžeme v Minecraft: Education Edition vytvoriť v rámci vyučovania chémie. 

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Papierové (ne) origamy v materskej škole
Podpora jemnej motoriky v predškolskom veku prostredníctvom papierových skladačiek. Skladanie z papiera poskytuje okrem zábavy (i relaxu) aj podporu dieťaťa v oblasti motoriky, predstavivosti i abstrakcie, koncentrácie pozornosti počas činnosti a v neposlednom rade ide o prácu s nedokončeným obrázkom (dokresľovanie a doplnenie detailov je vhodné, nakoľko aj počas tejto činnosti môže dieťa objaviť aj iný rozmer skladačky). Skladačky z papiera poskytujú každému (či už skladá, alebo sa pozerá) poznanie papiera ako takého, poznávanie činnosti s papierom cez krčenie, skladanie i viacnásobné prekladanie, ale aj hádzanie, či hľadanie. Tieto činnosti sú vhodnými nielen pre dieťa predškolského veku v rámci rastu a vývinu,  ale aj pre dieťa školského veku (napr. v školskom klube detí, v záujmovom útvare), kde vzniká priestor na hľadanie uplatnenie vzniknutých skladačiek formou koláži, alebo iných kreatívnych produktov.

RNDr. Helena Vicenová
Inovácie v učení chémie
Experimentujete na hodinách chémie? Ak áno, potom viete, čo obnáša príprava učiteľa, i to, ako žiaci po takýchto hodinách túžia. Ako rozvíjať u žiakov vedecké myslenie? Je to vôbec súčasnosti možné?  Ako urobiť žiaka aktívnym účastníkom výchovno-vzdelávacieho procesu?  Ktoré materiály má učiteľ k dispozícii? Prinášajú dostupné materiály riešenia pre dosiahnutie výkonových štandardov v súlade s podmienkami a cieľmi ŠVP? Na tieto i ďalšie otázky budeme spoločne hľadať odpovede.

JUDr. Danica Bedlovičová
Čo robiť, keď... sa v škole vyskytne šikanovanie
Problematika šikanovania v školstve  čoraz viac rezonuje v odbornej verejnosti, u rodičov žiakov, ako aj v médiách. Vnikol nový fenomén – žiaci sa už vôbec nehanbia za to, že šikanujú spolužiakov, ale sa tým vystatujú na sociálnych sieťach. Šikanovanie si nahrávajú na mobily a chvália sa ním a zdieľajú ho. Často len takto je možné dozvedieť sa o konkrétnej šikane na tej ktorej škole. Obsahom prednášky budú: znaky a podoby „šikany“ – priama a nepriama podoba šikanovania, šikanovanie ako prejav kriminality, trestná zodpovednosť zamestnancov školy, prevencia šikanovania v nadväznosti na vnútorné predpisy školy.

Ing. Dr. Nora Lauková
Manažment vytvárania vzťahov v škole: správne slová v správny čas

Každý človek sa raz dostal do situácie, kedy si povedal: "Mal som to povedať inak". Väčšinou túto vetu povieme, keď sa ocitneme v situácii, kedy sme nesprávne reagovali. Výsledkom je, že práve v tejto situácii je už neskoro, pretože vyvolala negácie. Na to, aby sme boli úspešní v našom pracovnom prostredí, potrebujeme cielený manažment vytvárania, budovania a udržiavania vzťahov. Každý vzťah je totiž o správne cielenej komunikácii zameranej na človeka. Pri vzťahoch najmä v prostredí školy reagujeme na rôzne situácie a podnety, ktoré sú náročné na predvídanie a správne reakcie. Na to, aby sme každú situáciu vedeli odhadnúť podľa typu zamestnanca, rodiča, či dieťaťa, dá workshop návod, ako správne použiť cielené slovné a vetné spojenia podľa cieľa a typu situácie. Taktiež sa v ňom účastníci dozvedia osvedčené metódy, ako  tieto situácie správne analyzovať, vyhodnotiť ich podľa typológie osobnosti v manažmente vzťahu a ukáže, ako cielene na ne reagovať.

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. 
Predmet Technika: jednoducho, účinne a s radosťou

Výučba techniky a pracovných činností na základných školách sa opäť dostáva do popredia. Kombináciou námetov z novej metodickej príručky Technika pre učiteľov 2. stupňa ZŠ  a komplexne spracovaného obsahu edície pracovných zošitov Technika pre 5. - 9. ročník ZŠ dokážete pripraviť atraktívne a efektívne vyučovanie pre svojich žiakov. Deviata trieda býva v mnohých ohľadoch problematická. Pozrieme sa na niektoré modelové aktivity, ktoré budú teenagerov v blízkej budúcnosti zaujímať. Podľa akých indícií si vybrať poistenie pre svoje budúce auto? Ako v domácnosti ušetriť na energiách? Ako sa dostať k platobnej karte alebo obligátna otázka, čo bude dnes vlastne na večeru? V neposlednom rade nahliadneme aj do špecifickej a zdanlivo komplikovanej problematiky, ako sú počítačom riadené stroje. Tu sa zameriame predovšetkým na metodiku a zaujímavé pomôcky na pochopenie tejto témy.

Tibor Hujdič
Moderná školská knižnica zadarmo a na počkanie do každej školy
Čakať na čas, kedy príde niekto a na každej škole zriadi, zafinancuje a metodicky povedie školskú knižnicu budúcnosti, je čakanie na Godota. Ten nepríde... Realistické je posunúť súčasnú školskú knižnicu vpred o jeden, dva, tri kroky. Ukážeme si ako skvalitňovať knižnicu a posúvať ju do budúcnosti tu a teraz, bez čakania na zázrak.


Témy okrúhlych stolov


Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Ako sa vyhnúť sankciám pri kontrole zverejňovania zmlúv
Častou kontrolovanou oblasťou je školské zverejňovanie. V rámci príspevku sa lektor venuje správnemu, zákonnému a aktuálnemu zverejňovaniu zmlúv na internetových stránkach. Príspevok sa venuje spôsobom zverejnenia nájomných, kúpnych zmlúv, autorských zmlúv alebo zmlúv o spolupráci a s definovaním výnimiek pre školskú prax. Súčasťou príspevku je vzor zverejňovania z prostredia škôl a zariadení vo vzťahu k správnemu zverejňovaniu vo forme odporúčaní a upozornení lektora z jeho vlastnej kontrolnej praxe.
 
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.
Skončenie pracovného pomeru bez problémov
Viete, ako ukončiť pracovný pomer? Máte jasne v tom, ako podať a prijať výpoveď? Kedy platí zákaz výpovede? A ako je to s výpoveďou, ak ide o zamestnanca so ZŤP? 

doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Globálne trendy vývoja predškolského vzdelávania a Slovensko
Cieľom okrúhleho stola je identifikovať, kde sa v porovnaní s globálnymi trendmi v predškolskom vzdelávaní nachádza slovenské predškolské vzdelávanie. Konfrontovať vnímanie slabých stránok predškolského vzdelávania na Slovensku očami účastníkov a z pohľadu organizácií (EC, OECD, IEA, UNICEF) medzinárodne porovnávajúcich predškolské vzdelávanie. Pochopením trendov vývoja predškolského vzdelávania sa dá efektívnejšie predpokladať, s akými požiadavkami bude Slovensko konfrontované v budúcnosti. Identifikovaním predškolského vzdelávania ako najsilnejšieho komponentu osobnostného a vzdelávacieho rozvoja totiž dochádza k zvýšeniu politickej pozornosti venovanej tomuto sektoru a aj k snahám priamočiarejšie ho riadiť.

Open Space Konferencia – NOVINKA TENTO ROK!


PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.; Karolína Miková, PhD.
Inovatívne nápady pre učiteľov a školy v náročných situáciách

Stručné vysvetlenie metódy diskusie na netradičných konferenciách označovanej ako Otvorený priestor (Open Space Technology). Otvorený priestor je prístup k organizovaniu rozsiahlejších diskusných stretnutí, kde je dôraz na samoorganizovanie stretnutia účastníkmi. Otvorený priestor je vhodný pre skupiny od približne 40 účastníkov až do niekoľko sto účastníkov a trvá spravidla od 3 hodín do 1.5 dňa. Prístup Otvoreného priestoru vznikol v polovici osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Pri jeho začiatkoch stál Harrison Owen . Odvtedy si získal veľkú obľubu najmä kvôli prekvapivým výsledkom, dobrej atmosfére a zvýšeniu motivácie a participácie účastníkov, ktoré vyvoláva pri vhodnom použití. Obsahovo je stretnutie na začiatku dané základnou širokou témou, ktorá je vopred zadefinovaná. Po predstavení formátu stretnutia a princípov, ktorými sa proces riadi si účastníci sami definujú svoje témy a otázky.  Každý, kto zadefinuje tému diskusie, prezentácie, či pracovnej dielne, sa stáva jej zvolávateľom a v paralelných samoorganizovaných skupinách prebieha väčšina programu. Z jednotlivých diskusií vznikajú zápisy, ktoré sa zverejňujú už počas podujatia na spoločnej výveske.