7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Lektori / Učiteľ nie je Google 5

prof. Adriaan van der Weel

profesor, Univerzita v Leidene, Holandsko, projekt COST IS1404 ‘E-READ‘

‘Je profesorom v oblasti Knižných a literárnych štúdií so zameraním na Knižné a digitálne médiá na Univerzite v Leidene (Holandsko). Jeho výskum zahŕňa digitalizáciu textového prenosu a čítania; publikovanie štúdií a vedeckú komunikáciu. Je editorom množstva knižných diel týkajúcich sa týchto tém a tiež periodika Digital humanities quarterly. Jeho posledné publikácie sú Zmena našich textových myslí: K digitálnemu poriadku poznania (Manchester: Manchester UP, 2011) a zbierka esejí Nespútaná kniha (Amsterdam: Amsterdam UP, 2013), na ktorej spolupracoval s Joostom Kirczom. Jeho nová kniha o čítaní v spoluautorstve s Ruudom Hisgenom bude publikovaná už čoskoro. Pôsobí ako podpredseda projektu COST IS1404 ‘E-READ’, ktorý sa zaoberá budúcnosťou čítania v digitálnej ére.


prof. Emil Buzov, PhD.

profesor, Univerzita Veliko Tarnovo, Bulharsko

Pôsobí ako vysokoškolský profesor a vedúci pedagogickej fakulty na Univerzite Veliko Tarnovo v Bulharsku, kde sa venuje príprave budúcich učiteľov pre predprimárne a primárne vzdelávanie. Je autorom viac ako 50 odborných článkov, 8 monografií z oblasti predškolskej a školskej pedagogiky v spojení s manažmentom vzdelávania, integrácie, zapojenia rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu a interaktívnych technológií. Je súčasťou rôznych vládnych komisií ako expert so špeciálnym zameraním na predprimárne a primárne vzdelávanie. Zúčastňuje sa na rôznych národných a medzinárodných vzdelávacích projektoch a zabezpečuje tiež doplňujúce a prípravné školenia pre profesionálny rozvoj učiteľov.


Felipe Andres Aravena Castillo

profesor, Pontifikálna katolícka univerzita vo Valparaise, Čile

Felipe Aravena je profesor a výskumný pracovník v Centre „Leadershipu“ (vedenia), Lideres Educativos, na Pontifikálnej katolíckej univerzite vo Valparaise v Čile. Štúdiá absolvoval na Západoaustrálskej univerzite v Austrálii a jeho výskum sa zaoberá najmä riaditeľmi nových škôl, rozvojom leadershipu (vedenia) a zlepšovaním škôl.Hildegunn Støle, PhD.

Univerzita v Stavangeri, Nórsko,  projekt COST IS1404 ‘E-READ‘

Získala titul PhD. v oblasti Anglickej historickej pragmatiky so zameraním na výskum gramotnosti v roku 2013. V súčasnosti pôsobí v Národnom centre vzdelávania a výskumu v oblasti čítania na Univerzite v Stavangeri v Nórsku. Taktiež spolupracuje na národnom hodnotení čítania a medzinárodnej štúdii PIRLS. Ako národný reprezentant je zaangažovaná v projekte COST IS1404 ‘E-READ’, ktorý sa zaoberá budúcnosťou čítania v digitálnej ére. Predtým, ako začala svoju akademickú kariéru, pôsobila ako učiteľka anglického a nórskeho jazyka na strednej škole. Mgr. Ján Sitarčík, PhD.

Riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Profesionálne a odborne sa zaoberá výchovou a vzdelávaním, ďalším vzdelávaním a profesijným rozvojom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je absolventom pedagogickej fakulty UMB, v rokoch 1991 až 2006 pôsobil v základných školách postupne na pozícii učiteľa, zástupcu riaditeľa a riaditeľa, v rokoch 2006 – 2008 pracoval na MŠVVaŠ SR, v rokoch 2008 – 2015 viedol Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. Bol podpredsedom Akreditačnej rady MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je autorom viacerých odborných článkov na tému ďalšieho profesijného vzdelávania učiteľov, spoluautorom dvoch monografií. V súčasnosti pracuje na odbore pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR.        
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita

Je docentom pedagogiky na Trnavskej univerzite v Trnave, kde je súčasne vedúcim Katedry školskej pedagogiky. Taktiež pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Centra pedagogického výskumu v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Zaoberá sa konceptuálnou analýzou pedagogického diskurzu a problematikou sociológie vzdelávania. Od založenia do súčasnosti je vedúcim redaktorom časopisu Journal of Pedagogy. Je členom Skupiny expertov na sociálne aspekty vzdelávania a prípravy (NESET) pri Európskej komisii, ako aj členom Rady pre systémové zmeny v školstve pri MŠVVaŠ SR. Je členom viacerých vedeckých rád (PdF TU, ÚVSK SAV, ŠPÚ), pracovných skupín grantových agentúr (VEGA, KEGA) a vedeckých spoločností a asociácií (Sektion Soziologie der Kindheit, Deutsche Gesellschaft für Soziologie; Česká asociace pedagogického výzkumu).


Ing. Dr. Nora Lauková

Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E.,s. r. o.

Dlhé roky sa odborne venuje individuálnym tréningom ako trénerka a odborníčka v oblasti psychológie, vzdelávania dospelých, neverbálnej komunikácie a typológie. V oblasti neverbálnej komunikácie, zameranej na psychológiu v kriminológii a kriminalistike, ktorú študovala v Seattli v USA, má 25-ročné odborné skúsenosti a pravidelne sa jej venuje cez vzdelávanie, rozvojové programy, odborné terapeutické poradenstvo, projekty, profilácie, diagnostiky zamestnancov rôznych firiem a spoločností. Od roku 2016 je majiteľkou Top Školy reči tela a terapieTM, ktorú odborne a lektorsky zastrešuje. V súčasnosti pôsobí ako externá pedagogička pre oblasť neverbálnej komunikácie na Karlovej Univerzite v Prahe. Venuje sa dlhoročne projektom zameriavaným na rozvoj školstva, zdravotníctva, podnikania žien a mediálnej komunikácie.


Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka

Kontrolór z praxe územnej samosprávy, dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly, tému finančnej kontroly aktívne prednáša a pomáha subjektom verejnej správy zapojiť dikciu zákona o finančnej kontrole do aplikačnej praxe. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Je autorom viacerých monografií z oblasti finančnej kontroly a práva územnej samosprávy.Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

OVeS, s. r. o.

Študovala na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave andragogiku so špecializáciou na personálny manažment. Od roku 2000 pracovala na pozícii vedúcej oddelenia v Štátnej školskej inšpekcii. Oprávnenie na výkon finančnej kontroly s celoštátnou platnosťou získala v roku 2003. Od roku 2008 sa vo vlastnej firme OVeS venuje metodickej činnosti v oblasti účtovníctva. Je autorkou 2 akreditovaných vzdelávacích programov pre školy a 2 akreditovaných vzdelávacích programov pre obce v oblasti ich účtovníctva, financovania, finančnej kontroly a personálnej politiky.Ing. Dagmar Kéryová

Viceprezidentka slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation)

Je medzinárodne certifikovaná koučka, facilitátorka a trénerka. Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v oblasti komunikácie a riadenia tímov získala množstvo znalostí a skúseností v oblasti firemnej, krízovej či internej komunikácie z pozície spolumajiteľky a senior konzultantky najväčšej komunikačnej agentúry na Slovensku. V koučingu používa metódu Co-Active, ktorú vyštudovala v Paríži v programe The Coach Training Institute. V individuálnom koučingu má od roku 2009 viac ako 450 hodín praxe. Venuje sa predovšetkým témam kariérneho rozvoja, budovania osobného vodcovstva a manažmentu zmien v osobných životoch ľudí aj v organizáciách. Ako zakladajúca členka neziskovej organizácie Srdce Slovenska sa venuje aj otázkam spolupráce mužov a žien v biznise a problematike ženského vodcovstva.


JUDr. Danica Bedlovičová

Právnička, mediátorka

Po úspešnom ukončení Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach 10 rokov pracovala vo funkcii právničky v Dopravno-inžinierskych službách š.p. Banská Bystrica. Na Inšpektoráte práce Banská Bystrica 23 rokov pracovala ako špecialistka v oblasti pracovno-právnych vzťahov a BOZP, riešenia pracovných a školských úrazov. Pôsobila ako externý vysokoškolský pedagóg na Technickej univerzite - Fakulta BERG, Košice. Od roku 1999 až po súčasnosť publikuje, vykonáva lektorské a prednášateľské aktivity pre zástupcov škôl, pre zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme, pre podnikateľskú verejnosť, prednáša najmä problematiku v oblasti pracovno-právnej, diskriminácie, nelegálneho zamestnávania, vnútorné predpisy zamestnávateľov, problematiku BOZP, pracovné a školské úrazy ako aj mnohé iné špecializované témy. Je nositeľkou rezortného vyznamenania MPSVaR – Striebornej medaily za dlhoročnú úspešnú prácu v oblasti BOZP.


doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach

Advokát pôsobiaci na Katedre ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach. Dlhšiu dobu pôsobil ako hlavný kontrolór mesta a predseda legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Ako autor a lektor sa zameriava najmä na oblasť nakladania s majetkom obce, kontrolu vo verejnej správe, kompetenčné právo orgánov obce, obecnú normotvorbu, konflikt záujmov vo verejnej správe, právny vzťah obcí a škôl a školských zariadení.doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok

Aktuálne pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Ako liečebný pedagóg sa profesijne zameriava na podporu optimálneho vývinu dieťaťa raného a predškolského veku s využitím terapeutických konceptov pomoci. Svoje praktické skúsenosti sprostredkováva odborníkom prostredníctvom interaktívnych prednášok a kreatívnych workshopov.Johanna Mierendorff 

Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Nemecko

Je profesorkou Sociálnej pedagogiky a raného detstva na Univerzite Martina Luthera v Halle – Wittenbergu (Nemecko). Jej práca je teoreticky a empiricky zameraná najmä na detstvo ako sociálny a kultúrny fenomén a na vzájomný vzťah medzi detstvom a sociálnym štátom (politiky týkajúce sa detí, mládeže a rodiny). Okrem toho sa tiež zaujíma o nové procesy sociálnej nerovnosti v detstve, a v tomto kontexte tiež o následky zmeny inštitucionálnych usporiadaní vo výchove a vzdelávaní v ranom detstve. Jej súčasný výskumný project “Odlišnosť v inštitucionálnom usporiadaní vo výchove a vzdelávaní v ranom detstve”, ktorý je súčasťou širšieho výskumu výskumnej skupiny “Mechanizmus elitnej formácie v nemeckom vzdelávacom systéme” je zameraný na výskum sociálnej nerovnosti. Projekt sa venuje komerčným vysoko-nákladovým centrám detskej starostlivosti a zameriava sa na otázku, aké dôsledky ďalšej diferenciácie a hierarchizácie starostlivosti o deti v centrách môžeme pozorovať a aké nové procesy inštitucionálnej odlišnosti môžeme identifikovať.


Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Pedagogická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni, WOW projekt

Vedúci oddelenia technickej výchovy na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni a vedúci Centra didaktických a multimediálnych výučbových technológií. Absolvent doktorandského štúdia „Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní“. Jeho hlavným predmetom záujmu je využitie moderných technických výučbových prostriedkov vo vzdelávaní a implementácia nových technológií najmä do výučby technicky orientovaných predmetov na základných školách.doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky

Vyštudovala učiteľstvo pre druhý stupeň základných škôl na PdF TU v Trnave so špecializáciou prírodopis – chémia. Je spoluzakladateľkou Terénneho pracoviska prírodovedného vzdelávania TU v Modre-Harmónii. Hlavnou oblasťou, ktorej sa v súčasnosti venuje, je problematika rozvoja prírodovednej gramotnosti od predprimárneho po primárne vzdelávanie, a to najmä v oblasti rozvoja kognitívnych schopností potrebných pri tvorbe vedeckého systému poznatkov. Aktuálne sa venuje rozpracovávaniu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania (IBSE – Inquiry Based Science Education) v podmienkach slovenského edukačného systému.


Ing. Naďa Cisárová

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Pracuje v SAAIC – Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu od roku 1997. V Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu je odbornou pracovníčkou pre propagáciu programu Erasmus+ a prípravu a monitorovanie projektov v sektore Školského vzdelávania. Pracuje teda predovšetkým s decentralizovanými projektmi pre materské, základné a stredné školy a spolupracuje so vzdelávacími organizáciami zameranými na túto cieľovú skupinu.RNDr. Helena Vicenová

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Pôsobila ako učiteľka predmetov chémia a fyzika na gymnáziu a základnej škole v Bratislave i v národných projektoch ŠIOV-u a NÚCEM-u. V súčasnosti vyučuje chémiu a fyziku v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Je autorkou a spoluautorkou učebníc chémie pre ZŠ a zodpovedajúce ročníky gymnázií s osemročným štúdiom, pôsobí v Slovenskej komisii Chemickej olympiády, tvorí úlohy CHO v kategórii D, je členkou Predmetovej komisie pre chémiu v Štátnom pedagogickom ústave. Ako predsedníčka správnej rady Združenia učiteľov chémie (ZUCH) a šéfredaktorka časopisu Dnešná škola – človek a príroda sprostredkúva učiteľom chémie odborné informácie a metodickú pomoc v súlade s cieľmi združenia. V rámci spolupráce ZUCH a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava realizovala projekt pre predškolákov Malí výskumníci, v rámci ktorého bol vydaný aj metodický materiál pre materské školy.


prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a SAV v Bratislave

Absolvoval štúdium pedagogiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1995 obhájil dizertačnú prácu (FF UK), habilitoval sa v roku 1998 (PdF UK), v roku 2006 bol vymenovaný za profesora pedagogiky. Pôsobil vo viacerých oblastiach rezortu školstva – ako učiteľ základnej a strednej školy, metodik ďalšieho vzdelávania učiteľov, výskumný pracovník. Od roku 1993 je vysokoškolským pedagógom. Výskumne sa orientuje na problematiku teórie kultúrnej gramotnosti a základného vzdelávania.Mgr. Michaela Bartušová 

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a SAV v Bratislave

Absolventka politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Počas magisterského štúdia absolvovala stáž vo oblasti verejnej správy. V súčasnosti pôsobí ako denná študentka doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. V dizertačnej práci sa venuje využitiu modelu deliberatívnej demokracie v školskom prostredí. Je spoluriešiteľkou projektu VEGA Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v intergrovanom/inkluzívnom prostredí.


doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD. 

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Sociálny psychológ, riaditeľ Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, venuje sa dlhodobo problematike občianskej spoločnosti, občianskej participácii, ako aj nemedicínskemu výskumu sexuálneho zdravia a intímneho občianstva. Prednáša metodológiu spoločenských vied a je spolugarantom doktorandského programu školská pedagogika.PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.  

Partners for Democratic Change Slovakia

Založil a vyše 20 rokov viedol organizáciu PDCS o. z. (Partners for Democratic Change Slovakia). Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ. Trénersky, konzultačne a publikačne  sa zameriava na oblasť alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a otázky spolupráce a dialógu, ako tréner a facilitátor doteraz pôsobil  vo viac ako 50 krajinách. Je autorom a spoluautorom viacerých  kníh a odborných článkov o participatívnom učení, hlavne pre učiteľov a študentov napr. publikácie „Tolerancia hrou“, „Hodnotové strety hrou“, „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Tréning? Tréning“. 


Karolína Miková, PhD.

Partners for Democratic Change Slovakia

Riaditeľka PDCS. Pôsobí aj ako trénerka a facilitátorka. Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry STU v Bratislave a doktorandské štúdium na Katedre politológie FFUK. Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. 

Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brne; GSS projekt

Pôsobí na pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity, kde garantuje odbor Učiteľstvo pre materské školy. Na pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej absolvovala štúdium všetkých odborov – predškolskú pedagogiku, pedagogiku, aj školský manažment. Dlhé roky pracovala ako učiteľka a riaditeľka materskej školy. Stála pri zrode programu Podpora zdravia v materskej škole. Je členkou niekoľkých asociácií (napr. Asociácia predškolskej výchovy, CZESHA, medzinárodná organizácia OMEP), v ktorých súčasne pôsobí ako členka užšieho vedenia. Podieľala sa na niekoľkých medzinárodných projektoch, ale bola a je tiež manažérkou niekoľkých projektov zameraných na podporu profesijného rozvoja učiteľov materských škôl. Táto téma je tiež náplňou seminárov, ktoré lektoruje vo viacerých vzdelávacích strediskách. Je autorkou množstva metodických materiálov, ale aj odborných publikácií. Podieľala sa na úpravách českého Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, čo je obdoba slovenského Štátneho vzdelávacieho programu. 


doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brne; GSS projekt

Vyštudovala odbor Učiteľstvo 1. stupňa základnej školy na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení štúdia pracovala na pozícii učiteľky a riaditeľky ZŠ a MŠ v Ivančicích-Řeznovicích, kde rozvíjala osobnostno-rozvojový model vzdelávania s oporou o systém komplexného rozvíjajúceho hodnotenia. V tejto dobe publikovala množstvo publikácií a článkov a v rámci pedagogickej tvorivosti získala niekoľko ocenení za práce venované celoročným projektom. Neskôr pôsobila v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov a zapájala sa do medzinárodných projektov. Od roku 2001 pracuje na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, v súčasnosti ako vedúca katedry pedagogiky. V odbore pedagogika obhájila na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity dizertačnú prácu a absolvovala habilitačné konanie. Zaoberá sa hodnotením a sebahodnotením žiakov, pedagogickou diagnostikou, aktivizujúcimi metódami výučby, najmä projektovým vyučovaním. V posledných rokoch sa výskumne venuje inkluzívnemu vzdelávaniu, hodnoteniu a sebahodnoteniu žiakov a portfóliu dieťaťa v materskej škole. Je autorkou publikácií Teorie a praxe projektové výuky, Hodnocení a sebehodnocení žáků, Tvorba školního vzdělávacího programu krok za krokem a ďalších.


Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.Mgr. Radoslav Ďurana

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)

Po ukončení Fakulty manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment pracoval v komerčnej banke v zahraničí ako analytik. Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie a sociálny systém. Je autorom vzdelávacieho projektu Cena štátu, ktorý sa už rozšíril do viacerých krajín.
Tatiana Valentová
Úrad na ochranu osobných údajov SROV

Dlhoročne pôsobí v oblasti ochrany bezpečnosti informácií a súkromia. Má skúsenosti s praktickou aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií, ochrany osobných údajov. Venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti. Pôsobí ako vrchná inšpektorka a riaditeľka odboru kontroly v Úrade na ochranu osobných údajov SROV.  
Mgr. Et Mgr. Andrea Antalová

O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Pochádza z Nitry, kde na Univerzite Konštantína Filozofa vyštudovala pedagogiku a psychológiu. Na Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala školskú psychológiu. Pôsobí ako lektorka na UKF v Nitre ako aj v Metodicko-pedagogickom centre. Je supervízor pre psychológov, okrem toho pôsobí ako školská psychologička na gymnáziu v Nitre. Je odborníčkou na coaching a systemickú psychoterapiu. Od roku 2017 pôsobí v O2 Športovej akadémií Mateja Tótha ako psychologička, kde sa podieľala na tvorbe metodiky a pravidelnom vzdelávaní trénerov.Mgr. Michal Tóth

O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Narodil sa v Nitre, je starším bratom olympijského víťaza Mateja Tótha. K atletike mal blízko od detstva, preto vyštudoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre telesnú výchovu. Špecializuje sa na všeobecnú športovú prípravu a je kondičným trénerom mládeže. Skúsenosti zo spolupráce z viacerými športovými klubmi na Slovensku využil pri tvorení metodiky O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Dnes pôsobí ako pedagóg na základnej škole v Nitre, je športový riaditeľ v akadémií Mateja Tótha, kde vedie prednášky pre trénerov.doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojej publikačnej a pedagogickej činnosti sa špecializuje na trestné právo a kriminalistiku. Podieľal sa na viacerých vedeckých projektoch z oblasti trestného práva, ako napríklad Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach SR, Garancie procesných práv v trestnom konaní v rámci EÚ, Informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti získavania informácií dôležitých pre trestné konanie. 


Mgr. Daniela Petríková

riaditeľka ZŠ v Bratislave

Do roku 1991 pôsobila na základných školách v Bratislave – ZŠ na Palisádach, ZŠ v Dúbravke, od roku 1987 do 1991 na ZŠ v Petržalke. Od 1992 riaditeľka ZŠ v Petržalke. Zakladajúca členka SAUS (Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny); jedna z iniciátorov založenia Olympiády zo SJL, členka výboru OSJL, autorka testov na všetky postupové kolá OSJL, lektorka TVVP pre Raabe (I ŠVP). Vedúca autorského kolektívu učebníc z literatúry pre základné školy 5. – 9. ročník. Autorka učebných osnov a vzdelávacieho štandardu z literatúry pre 5.- 9 ročník, platných do roku 2008. Autorka učebných osnov a vzdelávacieho štandardu z literatúry pre 5.- 9 ročník, platných po roku 2008  (Kurikulárna transformácia). V roku 2009 ocenená titulom Osobnosť Petržalky. V roku 2011 jej bola udelená Veľká medaila sv. Gorazda.


Jarmila Tomková

psychologička, terapeutka a lektorka, digiQ, o.z., ViaSua, o.z.

Ako psychologička pôsobila na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde viedla výskumné tímy najmä v téme príležitostí a rizík používania internetu deťmi. Koordinovala slovenský tím EU Kids Online. Systemickú, najmä naratívnu psychoterapiu, využíva v terapeutickej práci s klientmi a aj v tvorení inovatívnych prístupov v prevencii a vzdelávaní v občianskych združeniach ViaSua a digiQ. V minulosti pôsobila ako školská psychologička na ZŠ, kde realizovala rozvojové a preventívne programy, napr. rovesnícky program Žiaci proti šikanovaniu či WOWW, na riešenie orientovaný koučing tried. Za kľúčový pokladá jazyk a diskurzy, teda to, ako sa rozpráva a o čom sa ne/rozpráva. Vždy rada vsádza na rovesnícky prístup a participáciu mladých na politikách, ktoré sa ich týkajú.


Andrea Cox

riaditeľka digiQ, o.z.

vyštudovaná pedagogička pôsobila v štátnej správe pri vytváraní systémov pri príprave Slovenska na vstup do EÚ, či rôznych druhov komunikačných stratégií štátnych inštitúcií. Od roku 2002 pôsobí ako lektorka pre rôzne oblasti verejnej politiky, prednášala v krajinách Západného Balkánu a Východného partnerstva (Bielorusko, Moldavsko a Gruzínsko). Od roku 2017 vedie občianske združenie Digitálna inteligencia, pričom sa zameriava na prenos informácií a výsledkov výskumu partnerských organizácií Európskej únie i mimo nej, podporuje účinnú spoluprácu organizácií občianskej spoločnosti a štátnej správy a dôveryhodným nahlasovateľom pre Facebook, Google a Twitter. Je presvedčená, že bezpečná participácia na dianí v digitálnom svete podporuje slobodu, ochranu demokracie, základných ľudských práv idúc ruka v ruke s osobnou zodpovednosťou.

PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Pôsobila ako redaktorka Slovenského rozhlasu, kde neskôr pracovala vo funkcii riaditeľky úseku riadenia ľudských zdrojov. V štátnej správe pôsobila ako generálna štátna radkyňa – vedúca služobného úradu na MH SR. Od roku 2007 pracuje ako personálna manažérka v TASR a zároveň od roku 2001 pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Dlhodobo sa venuje problematike personálneho manažmentu a marketingu, vydala dve monografie, vysokoškolskú učebnicu a publikovala desiatky príspevkov v RAABE.


Mgr. Marika Hajdúchová

Základná škola s materskou školou Udiča

Je učiteľkou na Základnej škole s materskou školou v Udiči; zároveň je zástupkyňou riaditeľky školy pre základnú školu. Učí matematiku, informatiku a tvorbu projektu a prezentačné zručnosti na II. stupni ZŠ. V projekte WOW je koordinátorkou projektu v ZŠ s MŠ Udiča, kde prebiehalo testovanie a evaluácia vybraných metodických materiálov pre učiteľov.Mgr. Magdaléna Tošnerová

7. základná škola a materská škola Plzeň

Je absolventkou magisterského štúdia na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity (FPE ZČU) v Plzni v odbore Fyzika a Technická výchova pre II. stupeň základnej školy. Rozšírila si pedagogické vzdelanie o štúdium špeciálnej pedagogiky a štúdium na výkon špecializovaných činností – školský metodik prevencie. Na 7. základnej škole a materskej škole v Plzni pracuje už deviaty rok – vyučuje fyziku, pracovné činnosti, informatiku a súčasne vykonáva funkciu školskej metodičky prevencie. Naďalej spolupracuje s Katedrou technickej výchovy a fyziky FPE ZČU (napr. Olympiáda techniky, výstupná prax študentov, projekty). Pre projekt WOW testovala a zhodnotila novovytvorené metodické materiály a taktiež bude viesť workshopy pre učiteľov a žiakov.


Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Barbara Lášticová je sociálna psychologička. Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a na Université René Descartes-Paris 5. Od roku 2002 pracuje v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v súčasnosti ako samostatná vedecká pracovníčka a zástupkyňa riaditeľa. Prednáša politickú psychológiu na UK v Bratislave. Venuje sa problematike stereotypov a predsudkov, výskumne sa zaoberala aj národnou a európskou identitou na Slovensku, či občianskou participáciou slovenských migrantov a migrantiek. V súčasnosti sa zameriava najmä na experimentálne overovanie intervencií na zmierňovanie predsudkov v školskom prostredí.  Tibor Hujdič, pre deti - "pán Mrkvička"

propagátor čítania detí a deťom

Venuje sa skvalitňovaniu práce s textom vo vyučovaní prvého aj druhého stupňa. Vedie semináre pre učiteľov, knihovníkov a rodičov zamerané na otázku: Ako inšpirovať deti, aby sa stali celoživotnými čitateľmi?  Zaoberá sa vyhľadávaním a propagovaním kvalitných kníh pre deti a mládež. S Iniciatívou za školské knižnice, tvorí stratégiu ako posúvať školské knižnice do budúcnosti. Bol autorom relácie „Detská knižnica“ o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej v Slovenskom rozhlase.
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV

Vedkyňa a lekárka pôsobí na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a ako vysokoškolský pedagóg vyučuje medikov na Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Zaoberá sa najmä výskumom vplyvu fyzickej aktivity na zdravie a tým, aké miesto má cvičenie v prevencii a liečbe rôznych chronických ochorení, ako je napríklad diabetes 2. typu, obezita či Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba. Pri uplatnení cvičenia v klinickej praxi extenzívne spolupracuje s lekármi – klinikmi a s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu UK. Získala titul Slovenka roka 2017 v oblasti Veda a výskum a tiež titul Absolútnej Slovenky roka 2017.


Lucia Gomez

Súkromná materská škola “Rainbow garden”, Limbach, riaditeľka

Je zakladateľkou Aliancie súkromných jaslí a materských škôl na Slovensku. Celoživotne sa venuje výchove a vzdelávaniu detí od 2 do 6 rokov.  Na začiatku kariéry pracovala v dojčenskom ústave v Banskej Bystrici a v tomto meste založila aj pobočku nadácie Úsmev ako dar. Ako jediná na Slovensku má kvalifikáciu na výchovu a vzdelávanie detí do 3 rokov, ktorú získala počas pôsobenia vo Veľkej Británii. V súčasnosti sa intenzívne venuje tzv. jasličkovému zákonu.
Zuzana Molčanová

Teacher Engagement Manager, Microsoft Slovakia

Vyštudovala učiteľstvo fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave. Tri roky učila fyziku a informatiku na súkromnej základnej škole a zároveň spravovala IT. Teraz pracuje ako manažér akademických programov v spoločnosti Microsoft pre oblasť Slovensko. Venuje sa školám, učiteľom, či študentom. Organizuje konferencie a workshopy pre učiteľov, kde im zároveň ukazuje možnosti využitia Microsoft technológií vo vyučovaní. Mentorovala učiteľov v rámci iniciatívy Komenského inštitút. V súčasnosti vidí veľký potenciál v hre Minecraft pre vzdelávacie účely a aj preto sa stala jedným z dvoch certifikovaných trénerov hry Minecraaft: Education Edition na Slovensku.Mgr. Miroslava Strakatá

riaditeľka, MŠ “Slunečnice” Maršovice

Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Beroune, bakalárske štúdium v odbore školský manažment a magisterské štúdium v odbore manažment vzdelávania na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pracovala ako učiteľka, neskôr ako riaditeľka MŠ a túto pozíciu vykonáva aj naďalej. V rámci účasti v medzinárodných vzdelávacích programoch (Comenius, SVES, Pestalozzi, Erasmus+) získala množstvo skúseností v oblasti predškolského vzdelávania v rôznych krajinách Európy. Venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti, je autorkou mnohých metodických materiálov pre učiteľov materských škôl, pravidelne publikuje v odborných médiách.Monika Kalašová

riaditeľka, MŠ Plzeň
Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Stříbře, odbor učiteľstvo v materskej škole. V štátnom predškolskom vzdelávaní pôsobí takmer 20 rokov. Deväť rokov pracovala v Základnej a materskej škole v Plzni – Božkove, kde overovala s deťmi predškolského veku diagnostický nástroj PREDICT, vrátane príručky pre rodičov a metodiky pre učiteľov. Od januára 2018 pôsobí ako riaditeľka 7-triednej štátnej materskej školy v Plzni.
Sledujte novinky na www.raabe.sk alebo na www.skolskyportal.sk a neunikne vám nič podstatné.