• VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-454-2

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY


Vnútorné školské predpisy 2 na USB kľúči. Až 31 ľahko editovateľných dokumentov vo formáte Word, určených pre riaditeľov základných škôl, ktoré umožňujú jednoduchú tvorbu vnútorných predpisov na plynulý chod základnej školy. Pracujte s garantovanými vzormi dokumentov od renomovaných odborníkov!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    19,00 €

ks

Popis

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti dokumentácie. Noví riaditelia, ktorí musia mať o personálnej agende prehľad, častokrát nachádzajú nedostatočnú dokumentáciu, prípadne im potrebné smernice a vzory chýbajú úplne.    

Obsah USB je určený riaditeľom základných škôl, ako i personalistom, prípadne účtovníkom základných škôl. Nosič obsahuje 31 textov formátu Word, pričom sú tematicky zamerané na oblasť personalistiky. Typovo ide o smernice, vzory či návody, vrátane príloh, t. j. dokumenty – vnútorné predpisy slúžiace na plynulý chod školy.

Záujemca bude mať k dispozícii napr.:

• smernica o využití pracovného času,
• smernica o štruktúre kariérových pozícií a rozsahu zodpovednosti za výkon špecializovaných činností,
• smernica o ustanovení funkcie triedneho učiteľa,
• smernica na vedenie fondu učebníc a ďalších textov,
• komplexná smernica riaditeľa školy na vybavovanie sťažností,
• smernica upravujúca tvorbu a použitie sociálneho fondu,
• smernica o prideľovaní a používaní mobilov,
• a iné. 

Výhody USB nosiča:

  • Všetky súbory na USB sú editovateľné.
  • Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.
  • Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje.
  • Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, ako kľúčová autorka diela, má bohaté skúsenosti s ekonomickú a personálnu agendu v školách a zabezpečuje verejné obstarávanie pre viaceré školy. 

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
PaedDr. Lena Kampmillerová
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Mgr. Tatiana Kizivatová
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Mgr. Milena Partelová
Mgr. Štefan Rác
PaedDr. Ľuboš Tužinský, PhD.
Ing. Ingrid Konečná Veverková 

OBSAH

1. Vzor základného interného predpisu na tvorbu interných predpisov
2. Smernica upravujúca využitie pracovného času zamestnancov

     2.1 Ostatné činnosti pedagogických zamestnancov mimo priamej práce s deťmi v rámci pracovného úväzku
     2.2 Evidencia pracovného času pedagogického zamestnanca
     2.3 Evidencia dochádzky nepedagogického zamestnanca
3. Súhlas zamestnanca na poskytnutie osobných údajov
4. Smernica o štruktúre kariérových pozícií a rozsahu zodpovednosti za výkon špecializovaných činností
     4.1 Poverenie kariérovými pozíciami
     4.2 Štruktúra kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti – riadenie špecializovaných činností
5. Smernica o ustanovení funkcie triedneho učiteľa
     5.1 Menovanie triedneho učiteľa
     5.2 Pracovná náplň triedneho učiteľa
6. Smernica na vedenie fondu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov
7. Smernica riaditeľa školy na vybavovanie sťažností
     7.1 Vzor písomnej žiadosti
     7.2 Poverenie na vybavenie sťažnosti podanej škole
     7.3 Poverenie na vybavenie sťažnosti podanej zamestnancom školy
     7.4 Postúpenie sťažnosti inému orgánu verejnej moci
     7.5 Výzva na spoluprácu – určenie novej lehoty
     7.6 Odloženie sťažnosti – upovedomenie
     7.7 Zápisnica o prešetrení sťažnosti
     7.8 Oznámenie o vybavení sťažnosti
     7.9 Záznam o výsledku kontroly plnenia opatrení
     7.10 Centrálna evidencia sťažností 
8. Interná smernica upravujúca tvorbu a použitie sociálneho fondu
     8.1 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu
9. Smernica o základných pravidlách prideľovania a používania mobilných telefónov
     9.1 Mesačné limity telefónnych hovorov
     9.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí služobného mobilného telefónu
     9.3 Dohoda o zrážkach zo mzdy
10. Záznam o oboznámení sa so smernicou (dokumentáciou)  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Súvisiace produkty

HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

Publikácia sa zameriava na oblasti organizácie a riadenia, najmä vnútorné predpisy, prevádzku a regi..

83,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič o..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

Dobrý pracovný kolektív dokáže spĺňať aj tie najvyššie ciele. A to by malo byť cieľom každého vedúce..

8,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

8,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

83,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

15,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

Riaditeľ školy, a to platí pre všetky typy škôl, či už základnej, strednej školy alebo materskej ško..

8,00 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, čiže môže uzatvárať zmluvy, pri..

6,00 €

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

6,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

Sebahodnotenie ako špecifické hodnotenie je v podmienkach našich škôl teoreticky známe. Otázkou je p..

6,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

6,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

8,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD. OBSAH 1. Úvod 2. Legislatívne východiská 3..

6,00 €