• VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-446-7

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY


Vnútorné školské predpisy 1 na USB kľúči. Až 22 ľahko editovateľných dokumentov vo formáte Word a Excel, určených pre riaditeľov základných škôl, ktoré umožňujú jednoduchú tvorbu vnútorných predpisov na plynulý chod základnej školy. Pracujte s garantovanými vzormi dokumentov od renomovaných odborníkov!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti dokumentácie. Noví riaditelia, ktorí musia mať o ekonomickej agende prehľad, častokrát nachádzajú nedostatočnú dokumentáciu, prípadne im potrebné smernice a vzory chýbajú úplne.    

Obsah USB nosiča je určený riaditeľom základných škôl, ako i ekonómom, resp. účtovníkom základných škôl. Nosič obsahuje 22 textov vo formáte Word, prípadne Excel, pričom sú tematicky zamerané na oblasti účtovnej, resp. ekonomickej agendy, finančné riadenie, pracovné cesty a verejné obstarávanie. Typovo ide o smernice, vzory či návody, t. j. dokumenty – vnútorné predpisy slúžiace na plynulý chod školy. 


Výhody USB nosiča:

  • Všetky súbory na USB sú editovateľné.
  • Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.
  • Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje.
  • Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, ako kľúčová autorka diela, má bohaté skúsenosti s ekonomickú a personálnu agendu v školách a zabezpečuje verejné obstarávanie pre viaceré školy. 

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
JUDr. Danica Bedlovičová
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Mgr. Tatiana Kizivatová
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Ing. Ingrid Konečná Veverková 

OBSAH

1. Vzor základného vnútorného predpisu na tvorbu vnútorných predpisov
2. Smernica o vedení účtovníctva
     2.1 Oprávnení zamestnanci – podpisové vzory
     2.2 Pečiatky používané na účtovných dokladoch
3. Smernica o finančnom riadení
     3.1 Zúčtovanie sociálneho fondu
     3.2 Inventúrny súpis
     3.3 Inventarizačný zápis z inventarizácie
     3.4 Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
     3.5 Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie
     3.6 Pomôcka na vykonanie dokladovej inventúry
     3.7 Zásady pre spôsob tvorby účtového rozvrhu a účtový rozvrh
     3.8 Pečiatky používané na účtovných dokladoch – predvyplnený vzor
4. Smernica o postupoch pri zadávaní zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek v základnej škole
5. Smernica upravujúca pracovné cesty zamestnancov
6. Smernica o pracovných cestách a cestovných náhradách
     6.1 Písomná evidencia o oboznámení zamestnancov so smernicou o cestovných náhradách
     6.2 Cestovný príkaz
     6.3 Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
     6.4 Vyúčtovanie pracovnej cesty
     6.5 Vyúčtovanie cesty
7. Záznam o oboznámení sa so smernicou (dokumentáciou)

 Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu editovateľné dokumenty Word a Excel
Formát USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu editovateľné dokumenty Word a Excel
Formát USB nosič

Súvisiace produkty

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1.

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1.

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

17,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

17,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

17,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

17,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

17,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

Dobrý pracovný kolektív dokáže spĺňať aj tie najvyššie ciele. A to by malo byť cieľom každého vedúce..

7,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

7,00 €

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

K fungovanie školy sú potrebné rôzne zdroje: ľudské, finančné, technické a hmotné. Týmto rovinám sa..

65,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

65,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

13,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

Riaditeľ školy, a to platí pre všetky typy škôl, či už základnej, strednej školy alebo materskej ško..

7,00 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, čiže môže uzatvárať zmluvy, pri..

5,00 €

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

5,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

Sebahodnotenie ako špecifické hodnotenie je v podmienkach našich škôl teoreticky známe. Otázkou je p..

5,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

5,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

7,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD. OBSAH 1. Úvod 2. Legislatívne východiská 3..

5,00 €

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

68,00 €