• VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-464-1

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY


Vnútorné školské predpisy 3 na USB kľúči. Až 32 ľahko editovateľných dokumentov vo formáte Word, určených pre riaditeľov základných škôl, ktoré umožňujú jednoduchú tvorbu vnútorných predpisov na plynulý chod základnej školy. Pracujte s garantovanými vzormi dokumentov od renomovaných odborníkov!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    19,00 €

ks

Popis

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti dokumentácie. Noví riaditelia, ktorí musia mať o personálnej agende prehľad, častokrát nachádzajú nedostatočnú dokumentáciu, prípadne im potrebné smernice a vzory chýbajú úplne.    

Obsah USB je určený riaditeľom základných škôl, ako i zástupcom riaditeľa, vedúcim školskej jedálne, osobám zodpovedným za BOZP, prípadne školníkom základných škôl. Nosič obsahuje 32 textov formátu word, pričom sú tematicky zamerané na oblasť prevádzky. Typovo ide o smernice, vzory či návody, vrátane príloh, t. j. dokumenty – vnútorné predpisy slúžiace na plynulý chod školy.

Záujemca bude mať k dispozícii napr.:

• prevádzkový poriadok školy,
• prevádzkový poriadok školskej jedálne,
• smernicu o stravovaní v školskej jedálni vrátane príloh,
• vzor pracovného poriadku školy,
• smernicu upravujúcu vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP,
• smernicu upravujúcu zaistenie BOZP žiakov v škole,
• dokumenty ku škodovej komisii,
• ďalšie dokumenty a prílohy k vyššie uvedeným textom. 

Výhody USB nosiča:

  • Všetky súbory na USB sú editovateľné.
  • Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.
  • Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje.
  • Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, ako kľúčová autorka diela, má bohaté skúsenosti s ekonomickú a personálnu agendu v školách a zabezpečuje verejné obstarávanie pre viaceré školy. 

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
JUDr. Danica Bedlovičová
MUDr. Janka Bérešová, MPH
Mgr. Anna Bystrianska
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Mgr. Milena Partelová
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. a kol. 

OBSAH

1. Vzor základného interného predpisu na tvorbu interných predpisov
2. Smernica o oznamovaní vzniku udalostí
3. Prevádzkový poriadok školy
4. Prílohy k prevádzkovému poriadku v zariadení školského stravovania
    4.1 Zoznam príloh k prevádzkovému poriadku
    4.2 Evidencia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
    4.3 Zoznam zamestnancov a evidencia zdravotnej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti
    4.4 Záznamy o školení zamestnancov
    4.5 Organizácia výdaja pokrmov do prepravných nádob
    4.6 Organizácia osobitného stravovania formou individuálnej donášky pokrmov
5. Vzor pracovného poriadku školy
    5.1 Prehľad o rozdelení pracovného času a náplň a rozvrhnutie pracovného času pedagogických zamestnancov
    5.2 Hodnotiaci hárok pedagogického/odborného zamestnanca
    5.3 Rozsah a podmienky vykonávania práce nadčas (nadčasovej práce zamestnancov)
    5.4 Dohoda o vykonávaní práce nadčas a poskytnutí náhradného voľna za prácu nadčas I.
    5.5 Dohoda o vykonávaní práce nadčas a poskytnutí náhradného voľna za prácu nadčas II.
    5.6 Nariadenie práce mimo pracoviska – „home-office“
    5.7 Evidencia pracovného času odpracovaného na základe dohody o vykonaní práce
    5.8 Evidencia pracovného času odpracovaného na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti
    5.9 Dohoda o čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas
    5.10 Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
     6.1 Smernica upravujúca vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP
     6.2 Osnova oboznamovania vedúcich zamestnancov o predpisoch na zaistenie BOZP
     6.3 Záznam z oboznámenia, informovania a overenia vedomostí pedagogických zamestnancov o BOZP
     6.4 Smernica upravujúca zaistenie BOZP žiakov v škole
     6.5 Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
7. Prevádzkový poriadok detského ihriska
8. Smernica upravujúca povinnosti školy pri starostlivosti o dreviny
9. Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom
10. Záznam o oboznámení sa so smernicou (dokumentáciou)      

Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Súvisiace produkty

HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

Publikácia sa zameriava na oblasti organizácie a riadenia, najmä vnútorné predpisy, prevádzku a regi..

83,00 €

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

Publikácia je určená najmä riaditeľom základných, stredných, ale aj špeciálnych škôl. Potrebné a dôl..

86,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič o..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

Dobrý pracovný kolektív dokáže spĺňať aj tie najvyššie ciele. A to by malo byť cieľom každého vedúce..

8,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

8,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

83,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

15,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

Riaditeľ školy, a to platí pre všetky typy škôl, či už základnej, strednej školy alebo materskej ško..

8,00 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, čiže môže uzatvárať zmluvy, pri..

6,00 €

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

6,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

Sebahodnotenie ako špecifické hodnotenie je v podmienkach našich škôl teoreticky známe. Otázkou je p..

6,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

6,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

8,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD. OBSAH 1. Úvod 2. Legislatívne východiská 3..

6,00 €