• VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-464-1

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

NOVINKA
Vnútorné školské predpisy 3 na USB kľúči. Až 32 ľahko editovateľných dokumentov vo formáte Word, určených pre riaditeľov základných škôl, ktoré umožňujú jednoduchú tvorbu vnútorných predpisov na plynulý chod základnej školy. Pracujte s garantovanými vzormi dokumentov od renomovaných odborníkov!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti dokumentácie. Noví riaditelia, ktorí musia mať o personálnej agende prehľad, častokrát nachádzajú nedostatočnú dokumentáciu, prípadne im potrebné smernice a vzory chýbajú úplne.    

Obsah USB je určený riaditeľom základných škôl, ako i zástupcom riaditeľa, vedúcim školskej jedálne, osobám zodpovedným za BOZP, prípadne školníkom základných škôl. Nosič obsahuje 32 textov formátu word, pričom sú tematicky zamerané na oblasť prevádzky. Typovo ide o smernice, vzory či návody, vrátane príloh, t. j. dokumenty – vnútorné predpisy slúžiace na plynulý chod školy.

Záujemca bude mať k dispozícii napr.:

• prevádzkový poriadok školy,
• prevádzkový poriadok školskej jedálne,
• smernicu o stravovaní v školskej jedálni vrátane príloh,
• vzor pracovného poriadku školy,
• smernicu upravujúcu vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP,
• smernicu upravujúcu zaistenie BOZP žiakov v škole,
• dokumenty ku škodovej komisii,
• ďalšie dokumenty a prílohy k vyššie uvedeným textom. 

Výhody USB nosiča:

  • Všetky súbory na USB sú editovateľné.
  • Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.
  • Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje.
  • Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, ako kľúčová autorka diela, má bohaté skúsenosti s ekonomickú a personálnu agendu v školách a zabezpečuje verejné obstarávanie pre viaceré školy. 

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
JUDr. Danica Bedlovičová
MUDr. Janka Bérešová, MPH
Mgr. Anna Bystrianska
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Mgr. Milena Partelová
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. a kol. 

OBSAH

1. Vzor základného vnútorného predpisu na tvorbu vnútorných predpisov
2. Smernica o oznamovaní vzniku udalostí
3. Prevádzkový poriadok školy
4. Prevádzkový poriadok školskej jedálne         

     4.1 Smernica o stravovaní v školskej jedálni
            4.1.1 Záväzná prihláška dieťaťa posledného ročníka MŠ do ZŠS
            4.1.2 Záväzná prihláška žiaka ZŠ do ZŠS
            4.1.3 Žiadosť o povolenie osobitého spôsobu stravovania detí s diétnym stravovaním
            4.1.4 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre dieťa s intoleranciou na potraviny
     4.2 Systém zabezpečenia individuálneho diétneho stravovania formou donášky pokrmov
     4.3 Zoznam zamestnancov s pracovným zaradením, zdravotnou a odbornou spôsobilosťou
     4.4. Záznamy o školení zamestnancov
5. Vzor pracovného poriadku školy
     5.1 Prehľad súvisiacej legislatívy
     5.2 Prehľad o rozdelení pracovného času
     5.3 Hodnotiaci hárok pedagogického/odborného zamestnanca
     5.4 Evidencia pracovného času odpracovaného na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti
     5.5 Evidencia pracovného času odpracovaného na základe dohody o vykonaní práce
6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
     6.1 Smernica upravujúca vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP
     6.2 Osnova oboznamovania vedúcich zamestnancov o predpisoch na zaistenie BOZP
     6.3 Záznam z oboznámenia, informovania a overenia vedomostí pedagogických zamestnancov o BOZP
     6.4 Smernica upravujúca zaistenie BOZP žiakov v škole
     6.5 Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
7. Škodová komisia
     7.1 Štatút škodovej komisie
     7.2 Hlásenie o škode
     7.3 Pravidlá posudzovania škodových udalostí
     7.4 Dohoda o uznaní škody (záväzku) a spôsobe jej náhrady
     7.5 Dohoda o náhrade škody
     7.6 Dohoda o zrážkach zo mzdy
8. Prevádzkový poriadok detského ihriska
9. Smernica upravujúca povinnosti školy pri starostlivosti o dreviny
10. Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom
11. Záznam o oboznámení sa so smernicou (dokumentáciou)     

Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Súvisiace produkty

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

17,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

Dobrý pracovný kolektív dokáže spĺňať aj tie najvyššie ciele. A to by malo byť cieľom každého vedúce..

7,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

7,00 €

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

K fungovanie školy sú potrebné rôzne zdroje: ľudské, finančné, technické a hmotné. Týmto rovinám sa..

65,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

65,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

13,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

Riaditeľ školy, a to platí pre všetky typy škôl, či už základnej, strednej školy alebo materskej ško..

7,00 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, čiže môže uzatvárať zmluvy, pri..

5,00 €

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

5,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

Sebahodnotenie ako špecifické hodnotenie je v podmienkach našich škôl teoreticky známe. Otázkou je p..

5,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

5,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

7,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD. OBSAH 1. Úvod 2. Legislatívne východiská 3..

5,00 €

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

68,00 €