• VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-464-1

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

NOVINKA
Vnútorné školské predpisy 3 na USB kľúči. Až 32 ľahko editovateľných dokumentov vo formáte Word, určených pre riaditeľov základných škôl, ktoré umožňujú jednoduchú tvorbu vnútorných predpisov na plynulý chod základnej školy. Pracujte s garantovanými vzormi dokumentov od renomovaných odborníkov!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti dokumentácie. Noví riaditelia, ktorí musia mať o personálnej agende prehľad, častokrát nachádzajú nedostatočnú dokumentáciu, prípadne im potrebné smernice a vzory chýbajú úplne.    

Obsah USB je určený riaditeľom základných škôl, ako i zástupcom riaditeľa, vedúcim školskej jedálne, osobám zodpovedným za BOZP, prípadne školníkom základných škôl. Nosič obsahuje 32 textov formátu word, pričom sú tematicky zamerané na oblasť prevádzky. Typovo ide o smernice, vzory či návody, vrátane príloh, t. j. dokumenty – vnútorné predpisy slúžiace na plynulý chod školy.

Záujemca bude mať k dispozícii napr.:

• prevádzkový poriadok školy,
• prevádzkový poriadok školskej jedálne,
• smernicu o stravovaní v školskej jedálni vrátane príloh,
• vzor pracovného poriadku školy,
• smernicu upravujúcu vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP,
• smernicu upravujúcu zaistenie BOZP žiakov v škole,
• dokumenty ku škodovej komisii,
• ďalšie dokumenty a prílohy k vyššie uvedeným textom. 

Výhody USB nosiča:

  • Všetky súbory na USB sú editovateľné.
  • Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.
  • Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje.
  • Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, ako kľúčová autorka diela, má bohaté skúsenosti s ekonomickú a personálnu agendu v školách a zabezpečuje verejné obstarávanie pre viaceré školy. 

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
JUDr. Danica Bedlovičová
MUDr. Janka Bérešová, MPH
Mgr. Anna Bystrianska
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Mgr. Milena Partelová
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. a kol. 

OBSAH

1. Vzor základného vnútorného predpisu na tvorbu vnútorných predpisov
2. Smernica o oznamovaní vzniku udalostí
3. Prevádzkový poriadok školy
4. Prevádzkový poriadok školskej jedálne         

     4.1 Smernica o stravovaní v školskej jedálni
            4.1.1 Záväzná prihláška dieťaťa posledného ročníka MŠ do ZŠS
            4.1.2 Záväzná prihláška žiaka ZŠ do ZŠS
            4.1.3 Žiadosť o povolenie osobitého spôsobu stravovania detí s diétnym stravovaním
            4.1.4 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre dieťa s intoleranciou na potraviny
     4.2 Systém zabezpečenia individuálneho diétneho stravovania formou donášky pokrmov
     4.3 Zoznam zamestnancov s pracovným zaradením, zdravotnou a odbornou spôsobilosťou
     4.4. Záznamy o školení zamestnancov
5. Vzor pracovného poriadku školy
     5.1 Prehľad súvisiacej legislatívy
     5.2 Prehľad o rozdelení pracovného času
     5.3 Hodnotiaci hárok pedagogického/odborného zamestnanca
     5.4 Evidencia pracovného času odpracovaného na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti
     5.5 Evidencia pracovného času odpracovaného na základe dohody o vykonaní práce
6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
     6.1 Smernica upravujúca vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP
     6.2 Osnova oboznamovania vedúcich zamestnancov o predpisoch na zaistenie BOZP
     6.3 Záznam z oboznámenia, informovania a overenia vedomostí pedagogických zamestnancov o BOZP
     6.4 Smernica upravujúca zaistenie BOZP žiakov v škole
     6.5 Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
7. Škodová komisia
     7.1 Štatút škodovej komisie
     7.2 Hlásenie o škode
     7.3 Pravidlá posudzovania škodových udalostí
     7.4 Dohoda o uznaní škody (záväzku) a spôsobe jej náhrady
     7.5 Dohoda o náhrade škody
     7.6 Dohoda o zrážkach zo mzdy
8. Prevádzkový poriadok detského ihriska
9. Smernica upravujúca povinnosti školy pri starostlivosti o dreviny
10. Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom
11. Záznam o oboznámení sa so smernicou (dokumentáciou)     

Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Súvisiace produkty

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1.

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1.

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

17,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

17,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

17,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

Dobrý pracovný kolektív dokáže spĺňať aj tie najvyššie ciele. A to by malo byť cieľom každého vedúce..

7,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

7,00 €

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

K fungovanie školy sú potrebné rôzne zdroje: ľudské, finančné, technické a hmotné. Týmto rovinám sa..

65,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

65,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

13,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

Riaditeľ školy, a to platí pre všetky typy škôl, či už základnej, strednej školy alebo materskej ško..

7,00 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, čiže môže uzatvárať zmluvy, pri..

5,00 €

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

5,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

Sebahodnotenie ako špecifické hodnotenie je v podmienkach našich škôl teoreticky známe. Otázkou je p..

5,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

5,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

7,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD. OBSAH 1. Úvod 2. Legislatívne východiská 3..

5,00 €

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

68,00 €