• FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ


Program inovačného vzdelávania prináša spracovanú oblasť finančného vzdelávania, ktorú má každá škola povinnosť implementovať do svojho školského vzdelávacieho programu. Pomôže vám pripraviť sa a zvládnuť jej realizáciu na 2. stupni základnej školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet súborov Cena za súbor
3 alebo viac 135,00 €
5 alebo viac 125,00 €
ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a aktivačný kľúč na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Finančné vzdelávanie je prínosné a dôležité pre každého človeka. Každý deň robíme rozhodnutia spojené s financiami. Nie vždy sa však rozhodneme správne, dôsledkom čoho vznikajú problémy. Chceme, aby ste vedeli predísť vzniku problémov spojených s financiami v bežnom živote. Vzdelávanie finančnej gramotnosti nie je len prípravou na to, aby ste vedeli rozvíjať finančnú gramotnosť svojich žiakov, ale aby ste sa rozvíjali aj vo svojom osobnom živote.

Na implementáciu finančného vzdelávania potrebuje škola učiteľov, ktorí sú v oblasti finančného vzdelávania zdatní. Prax ukazuje, že sa učitelia boja realizovať finančné vzdelávanie, pretože sami pociťujú nedostatky v tejto oblasti. Preto sme vzdelávací program rozdelili na odbornú a implementačnú časť.

Cieľom finančného vzdelávania je, aby ste poznali základné pravidlá riadenia financií vrátane rizík s tým spojených, vedeli nájsť, vyhodnotiť a použiť informácie na stanovenie a naplánovanie finančných cieľov. K ich dosiahnutiu získali prostriedky, na ich zhodnotenie efektívne využívali finančné služby. Plnili si svoje finančné záväzky. Zveľaďovali a chránili si svoj aj zverený majetok. Orientovali sa a vedeli uplatniť svoje spotrebiteľské práva. Jednoducho, žili spokojný a plnohodnotný život.

Informácie získané v odbornej časti vzdelávania sú prínosné nielen pre váš pracovný, ale aj pre osobný život. Získate prehľad o tom, čo by mali vedieť žiaci na konci druhého stupňa základnej školy (prípadne na nižšom stupni gymnázia s osemročným štúdiom). Inšpiruje vás pri plánovaní finančného vzdelávania vo vašej škole. 


ROZSAH INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

50 hodín


LEKTORKA

Monika Reiterová, PaedDr., PhD.
Vyštudovala učiteľstvo matematika – geografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde ukončila aj rigorózne konanie. Na Fakulte matematiky, informatiky a fyziky Univerzity Komenského v Bratislave úspešne ukončila doktorandské štúdium v odbore Teória vyučovania matematiky. Po štúdiu na vysokej škole začala učiť na Gymnáziu Svätej Rodiny. Neskôr súbežne začala pracovať na Štátnom pedagogickom ústave, kde pôsobila mnoho rokov a spolupracovala s viacerými ďalšími inštitúciami, napr. NÚCEM, MPC, CVTI, pedagogické fakulty. Bola členkou expertnej medzirezortnej skupiny pre finančnú gramotnosť, je spoluautorkou Národného štandardu finančnej gramotnosti. V súčasnosti opäť pôsobí v školskom prostredí základnej školy. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti matematiky a finančnej gramotnosti.   


OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Vzdelávací program obsahuje učebné texty a vzdelávacie videá (4), ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia odbornej časti je zostavený test s 30 položkami s výberom práve jednej správnej odpovede. Na overenie implementačnej (didaktickej) časti je pripravená dištančná úloha.

Odborná časť
Potreby a hodnoty
Osobné údaje a informácie
Peniaze
Trhový mechanizmus
Korupcia a podvod
Spotrebiteľ a jeho práva
Majetok
Exekúcia
Cash flow
Dane
Finančný trh
Úvery
Tvorba a zhodnocovanie rezerv
Dôchodok
Poistenie
Finančné plánovanie
Modely finančného plánovania
Výchova k podnikaniu
Test
Implementačná časť

Finančné vzdelávanie
Metódy a formy vyučovania
Emócie v rozhodovaní
Čo má vedieť žiak (na konci druhého stupňa ZŠ)
Dištančná úloha 


PRE KOHO INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických a odborných zamestnancov 2. stupňa základných škôl.


SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou. Pre jeho úspešné ukončenie je potrebné absolvovať test s úspešnosťou min. 80 %, vypracovať a odoslať na kontrolu dištančnú úlohu a absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou. Po jeho úspešnom ukončení máte možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.


Za účelom vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a vyhotovovania protokolu o záverečnej prezentácii spracovávame o vzdelávanej osobe nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre pedagogickí a odborní zamestnanci 2. stupňa ZŠ
Trvanie 50 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre pedagogickí a odborní zamestnanci 2. stupňa ZŠ
Trvanie 50 hodín

Súvisiace produkty

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

40,00 €

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

40,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

150,00 €

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

40,00 €

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

40,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV STREDNEJ ŠKOLY

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV STREDNEJ ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

150,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

150,00 €

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV 2. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV 2. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11968:5-A2201Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej šk..

4,50 € 5,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – MATERIÁL PRE UČITEĽA

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – MATERIÁL PRE UČITEĽA

PRIPRAVUJEME Metodický materiál aktívne podporuje výučbu finančnej gramotnosti v základných ško..

15,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 5. – 9. ROČNÍKA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 5. – 9. ROČNÍKA ZŠ

Pracovný zošit pre druhý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na..

5,00 €