• MENTOR UČITEĽA V PEDAGOGICKEJ PRAXI

MENTOR UČITEĽA V PEDAGOGICKEJ PRAXI

NOVINKA
Praktické rady a stratégie pre osobný a profesijný rozvoj.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    83,00 €

ks

Popis

ZAČIATOK DISTRIBÚCIE: 20. MAREC 2024

Vznik publikácie podnietila nová legislatíva, ktorú pre školy a učiteľov legislatívci schválili v poslednom roku a nové výzvy, ktorým učitelia čelia pri výchove a vzdelávaní svojich žiakov. 

Publikácia Mentor učiteľa v pedagogickej praxi prináša učiteľom informácie k všetkým aspektom ich práce – k výchove a vzdelávaniu žiakov, manažovaniu triedy, inklúzii, spolupráci s kolegami, odbornými zamestnancami, nadriadeným, komunikácii s rodičmi, k administratíve. K jednotlivým témam dostanú učitelia potrebnú teóriu, praktické rady do praxe, ukážky potrebných dokumentov. Publikácia im pomôže zvládnuť ich povinnosti úspešne, bez stresu a v súlade s najnovšími poznatkami a legislatívou. Publikácia im pomôže osobne a profesijne rásť.


• Publikácia prináša komplexné informácie k práci učiteľov – k výchove a vzdelávaniu žiakov, manažovaniu triedy, inklúzii, spolupráci s kolegami, odbornými zamestnancami, rodičmi, administratíve.

• Potrebnú teóriu vysvetľuje zrozumiteľne, prehľadne a ilustruje na príkladoch z praxe. Ponúka ukážky potrebných dokumentov a zaujímavých projektov.

• Vďaka publikácii získajú čitatelia informácie a inšpirácie pre skvalitnenie svojej práce a pre svoj osobný a profesijný rozvoj. Budú si môcť byť istí, že si plnia svoje úlohy v súlade s najnovšími poznatkami a legislatívou.

• Vďaka aktualizačnému servisu dokáže publikácia reagovať na nové požiadavky školskej praxe a v okamžite ponúkať ich riešenia.

• Publikácia zohľadňuje potreby začínajúcich učiteľov i učiteľov s niekoľkoročnou pedagogickou praxou. 


Publikácia Mentor učiteľa v pedagogickej praxi je jediná publikácia na trhu, ktorá sa venuje všetkým povinnostiam učiteľa, nielen výchove a vzdelávaniu, ale aj administratíve, komunikácii s rodičmi, tvorbe projektov či rôznym spoluprácam so subjektmi z mimoškolského prostredia.


 ODBORNÁ GARANCIA

Editor:
Mgr. Mariana Gibejová

Autori:
Mgr. Ivana Belovičová
Christoph Eichhorn
PhDr. Jitka Gabašová
PhDr. Marek Havrila PhD.
Ing. Katarína Hrbáňová, PhD.
Ing. Alena Chrenková, PhD.
PaedDr. Mgr. Jitka Jackulíková
PhDr. Anna Janovská, PhD.
PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.
Mgr. Štefan Rác
Mgr. Daniel Staněk, PhD.
Ing. Zuzana Tkáčová Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

OBSAH

A Infoservis
A 1 Aktuality
A 1.1 Prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva
A 2 Otázky a odpovede (Pripravujeme.)


B Žiak
B 1 Plnenie školskej dochádzky
B 1.1 Komisionálne skúšky na základnej škole
B 1.2 Neprospievanie žiaka, opravná skúška a opakovanie ročníka na základnej škole
B 2 Problémy a náročné situácie žiaka
B 2.1 Ako predchádzať školským strachom a úzkostiam
B 2.2 Zámerné sebapoškodzovanie v adolescencii
B 2.3 Nebezpečné online výzvy
B 3 Zdravie a bezpečnosť žiaka (Pripravujeme.)
B 4 Postavenie žiaka (Pripravujeme.)
B 5 Vývin dieťa a jeho špecifiká (Pripravujeme.)

C Učiteľ
C 1 Učiteľ ako zamestnanec (Pripravujeme.)
C 2 Profesijný rozvoj
C 2.1 Profesijný rozvoj učiteľa
C 2.2 Zvyšovanie kvalifikácie a kvalifikačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
C 2.3 Adaptačné vzdelávanie z pohľadu uvádzajúceho a začínajúceho pedagogického zamestnanca
C 3 Osobnostný rozvoj (Pripravujeme.)
C 4 Ďalší aktéri výchovy a vzdelávania v škole (Pripravujeme.)


D Učiteľ a žiak v interakcii
D 1 Triedny manažment
D 1.1 Triedny manažment -aby to počas vyučovania fungovalo
D 1.2 Riešenie konfliktov v triede
D 2 Triedny učiteľ a triedny manažment
D 2.1 Triednická hodina
D 3 Výchovno-vzdelávací proces
D 3.1 Umelá inteligencia v škole: Ako využiť nový potenciál vo vzdelávaní
D 4 Inklúzia
D 4.1 Legislatívny rámec výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP
D 4.2 Nárokovateľné podporné opatrenia v kontexte inkluzívneho vzdelávania

E Škola a spoločnosť
E 1 Aktivity, projekty, podujatia
E 1.1 eTwinning spája slovenských učiteľov s Európou
E 2 Rodičia a rodinné prostredie
E 2.1 Typy problémových rodičov a komunikácia s nimi
E 3 Partneri učiteľa mimo školy
E 3.1 Spolupráca učiteľa so subjektmi z mimoškolského prostredia   Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 420
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 420
Formát A5

Súvisiace produkty

ŠIKANOVANIE V ŠKOLE

ŠIKANOVANIE V ŠKOLE

Šikanovanie v školách je náročná problematika, s ktorou sa musia školy pasovať denno-denne. Aj napri..

22,00 €

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA V KOCKE

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA V KOCKE

Každodenná prax učiteľov, vychovávateľov, pedagógov, pedagogických asistentov, ale aj iných odborník..

22,00 €

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Komplexná pomôcka pre učiteľa telesnej a športovej výchovy. Prináša ucelený materiál, ktorý má ambíc..

76,00 €

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

Triedny učiteľ musí byť dostatočne kvalifikovaný a mal by byť pripravený na všetky situácie, ktoré s..

8,00 €