Články

Nové témy webinárov na koniec júna

Nové témy webinárov na koniec júna
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravili pre učiteľov ďalšie bezplatné webináre. V posledný júnový týždeň sa uskutočnia štyri. Jeden z nich aj pre špeciálnych pedagógov.


Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke https://www.raabe.sk/vzdelavanie-pedagogov-webinare


V dňoch 23. – 26. júna 2020 sa uskutočnia tieto štyri bezplatné webináre pre učiteľov:


 

Webinár RAABE číslo 24: Škôlkar skúma, vyrába, spoznáva...
Námety na rozvíjanie prírodovednej a technickej gramotnosti, poznávania spoločenského prostredia ale aj časových vzťahov 
Dátum: 23. jún 2020 (utorok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava


Obsah webinára:

Ponúkneme vám ponuku konkrétnych návrhov aktivít, ako pracovať s obsahom vzdelávacej oblasti Človek a príroda, Človek a svet práce a Človek a spoločnosť v základnej línii požiadaviek na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách.

Ukážeme si, ako rozvíjať technickú gramotnosť 5- až 6-ročných detí, ako využívať ich prirodzenú zvedavosť, skúmanie a bádanie, pozorovanie a zážitkové učenie.

Predstavíme učebné pomôcky, ktoré pomáhajú rozvíjať elementárne poznatky detí o prírode a procesy aktívneho poznávania prostredia prostredníctvom rozvoja pozorovacích a skúmateľských aktivít detí. 

Prinesieme námety, ako implementovať zážitkové učenie do procesu edukácie 5- až 6-ročných detí.


Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

poznať metódy a formy podporujúce aktívne (zážitkové, skúsenostné) učenie sa


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia v MŠ, rodičia detí predškolského veku


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Webinár EXPOL číslo 5: Šlabikár, pomôž mi pri nácviku čítania!
Ako zabezpečiť, aby aj žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia zažili radosť z čítania?
Dátum: 24. jún 2020 (streda) o 17:00

Lektorka: Mgr. Silvia Škultétyová, hlavná autorka učebníc a metodických príručiek pre špeciálne školy


Obsah webinára:

Predstavíme edukačný proces nácviku čítania podľa Šlabikára pre 1. – 6. ročník špeciálnych základných škôl (variant B). 

Ponúkneme návody, ako pracovať so šlabikármi.

Priblížime metodické postupy pri nácviku čítania u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia.

Povieme si čo-to o uplatňovaní špeciálnopedagogických metód (ktoré, v ktorej fáze použiť).

Prinesieme ukážky a použitie motorických znakov pri nácviku čítania.


Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

* realizovať vyučovanie

* poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka

* navrhnúť k cieľom a obsahu učiva učebné činnosti

* vybrať a využívať metódy a formy vzhľadom na výchovno-vzdelávacie ciele a individuálne potreby žiakov


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia špeciálnych základných škôl, špeciálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia, učitelia základných škôl


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

OPAKOVANÝ / Webinár RAABE číslo 25: Aby deti nielen čítali, ale aj porozumeli
Ako rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov na prvom stupni ZŠ, špeciálne u malých prváčikov.
Dátum: 25. jún 2020 (štvrtok) o 17:00

Lektor: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka v Súkromnej spojenej škole Cambridge International School 


Obsah webinára:

Tipy, ako precvičovať predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť v prvom ročníku ZŠ.

Nápady, ako obohatiť rôzne vyučovacie predmety pomocou čítania zábavných a moderných textov a ako viesť žiakov k uvažovaniu o prečítaných textoch.

Ukážky textov, ktoré sú pre žiakov 1. ročníka zaujímavé a motivujú ich k čítaniu.


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia na 1. stupni ZŠ, špeciálni pedagógovia, rodičia


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


Webinár RAABE číslo 26: Nástrahy skončenia pracovného pomeru v škole a obci
O organizačných zmenách, porušovaní pracovnej disciplíny a neuspokojivom plnení pracovných úloh.
Dátum: 26. jún 2020 (piatok) o 9:00

Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.; advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach 


Obsah webinára:

Na základe príkladov zo súdnej praxe vás budeme informovať o najčastejších chybách, ktorých sa zamestnávatelia pri skončení pracovného pomeru dopúšťajú: 

o  Výpovedné dôvody

o Okamžité skončenie pracovného pomeru

o Kedy odstupné áno, kedy nie? Odchodné

o Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru 

o Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

o Plynutie prekluzívnych lehôt a premlčanie

o Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch


Pre koho webinár odporúčame:

riaditelia škôl, zriaďovatelia škôl a školských zariadení, pedagógovia


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.