• SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-182-4

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE


Už viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového ŠVP? Druhá časť nášho sprievodcu ponúka riaditeľom a pedagógom v materskej škole aktivity pre oblasti Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    83,00 €

ks

Popis

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:

Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:                              Cena s DPH: 
Bežná cena za jednu časť z diela Svet škôlkara                         83,00 €
Pri kúpe 2 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 20%         135,00 € (po zľave)
Pri kúpe 3 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 30%         175,00 € (po zľave)

Praktické vzdelávacie aktivity spracované podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, prostredníctvom ktorých naplníte výkonové štandardy stanovené v ŠVP. Autorský tím zložený z tvorcov nového ŠVP pre materské školy je zárukou vysokej kvality spracovania jednotlivých vzdelávacích oblastí.

Druhá časť materiálu obsahuje praktické príklady a popisy vzdelávacích aktivít vhodných na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti pre oblasť ČLOVEK A PRÍRODA, ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A SVET PRÁCE.

V druhej časti sprievodcu Svet škôlkara nájdete:
  • podrobné metodické postupy aktivít v súlade s novým ŠVP
  • každá vzdelávacia aktivita je členená na cieľ, výkonový štandard, podrobný opis aktivity, metodické poznámky, hotové pracovné listy a prílohy 

Hlavným cieľom časti ČLOVEK A PRÍRODA je počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti detí. Táto časť metodického materiálu prináša učiteľkám v MŠ návody na aktivity, ako viesť deti k vyjadrovaniu ich predstáv o predmetoch, javoch a situáciách.
Obsah tejto časti je postavený na podnetných, stimulujúcich situáciách, ktoré vzbudzujú u detí snahu poznávať prírodné reálie, so zámerom systematizovať ich skúsenosti a vytvárať zmysluplné poznanie o fungovaní sveta. Cieľom je pomôcť deťom korektne uchopiť základné prírodovedné pojmy. Autori obsah metodického materiálu aj v tejto časti prispôsobili štruktúre nového ŠVP a rozdelili ho do podoblastí: Vnímanie prírody, Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda, Prírodné javy.

Obsah časti ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ prináša aktivity, ktoré vedú deti k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch. Dôraz je na zoznamovaní sa s blízkym a vzdialenejším prostredím na základe významných geografických a historických prvkov najmä prostredníctvom pozorovania a následnom zdieľaní zážitkov a skúseností detí.
Prostredníctvom aktivít učiteľka vedie deti k poznávaniu režimu dňa, častí dňa, deti sa učia rozlišovať časové vzťahy týždňa, mesiaca aj roka. Poznávajú svoje bezprostredné okolie (obec, mesto), významné inštitúcie, venujú sa poznávaniu pravidiel cestnej premávky. Súčasťou tejto časti je aj časť prosociálnej výchovy, ktorá sa orientuje na rozvíjanie osobnostných charakteristík dieťaťa, osvojovanie si kultivovaného správania s dodržiavaním základných pravidiel slušnosti.

Hlavným cieľom časti ČLOVEK A SVET PRÁCE je pomocou konkrétnych aktivít utvárať a rozvíjať základné zručnosti dieťaťa. Zámerom tejto časti je docieliť, aby deti zvládali úkony bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote. Obsah autori opäť prispôsobili štruktúre samotného ŠVP, delí sa na časti: Materiály a ich vlastnosti, Konštruovanie, Užívateľské zručnosti, Technológie výroby, Remeslá a profesie. Všetky tieto podoblasti predstavujú štruktúrovanú propedeutiku technickej gramotnosti a s ňou súvisiacich zručností.

ODBORNÁ GARANCIA - TVORCOVIA NOVÉHO ŠVP PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Garanti:                           
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Hlavný autor:                             
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Autor:                              
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

OBSAH

C. Človek a príroda (úvod) svet 2
C 1 Vnímanie prírody
C 1.1. Živé a neživé súčasti prírody
C 1.2. Rôznorodosť rastlín
C 1.3. Stromy a ich listy
C 1.4 Priepustnosť vody materiálmi

C 2 Rastliny
C 2.1. Liečivé byliny
C 2.2. Rastlinné plody
C 2.3 Podmienky klíčenia semien

C 3 Živočíchy
C 3.1. Pohyb živočíchov
C 3.2 Lietajúce živočíchy
C 3.3 Vtáčie hniezda

C 4 Človek
C 4.1. Činnosť srdca a cvičenie

C 5 Neživá príroda
C 5.1. Zloženie pôdy

C 6 Prírodné javy
C 6.1. Magnetické rybky
C 6.2. Priehľadné a priesvitné
C 6.3. Rozpúšťanie
C 6.4. Vzduch v predmetoch
C 6.5. Spomaľovanie pádu predmetov
C 6.6 Balóny

D. Človek a spoločnosť (úvod)
D 1 Orientácia v čase
D 1.1 Činnosti viažuce sa na špecifický čas
D 1.2 Z čoho pozostáva deň
D 1.3 Radenie činností
D 1.4 Meranie času

D 2 Orientácia v okolí
D 2.1. Cestovný poriadok
D 2.2. Naša trieda
D 2.3 Obchod
D 2.4 Plán
D 2.5 Kruhy

D 3 Dopravná výchova
D 3.1 Model cesty
D 3.2 Autobus

D 4 Geografia okolia
D 4.1 Terén

D 5 História okolia

D 6 Národné povedomie
D 6.1 Slovenský znak

D 7 Ľudia v blízkom a širšom okolí
D 7.1 Moja rodina

D 8 Základy etikety
D 8.1. Pozvanie na čaj

D 9 Ľudské vlastnosti a emócie

D 10 Prosociálne správanie
D 10.1 Všetko o nás
D 10.2 Podeliť sa
D 10.3 Vhodné a nevhodné správanie
D 10.4 Učíme sa dobrému správaniu
D 10.5 Zamedzíme zlým návykom

E. Človek a svet práce (úvod)
E 1 Materiály a ich vlastnosti
E 1.1 Obalové materiály
E 1.2 Lano
E 1.3 Lepidlo
E 1.4 Suchý zips a iné zapínania

E 2 Konštruovanie
E 2.1. Pošta
E 2.2 Viazanie uzlov
E 2.3 Katapult
E 2.4 Múry
E 2.5 Papierové lietadlá

E 3 Užívateľské zručnosti
E 3.1. Naklonená rovina A
E 3.2. Naklonená rovina B
E 3.3. Pranie bielizne
E 3.4 Ozubené kolesá

E 4 Technológie výroby
E 4.1. Obilniny
E 4.2 Cestoviny

E 5 Remeslá a profesie
E 5.1. Hrnčiarstvo


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 066
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 066
Formát A4

Súvisiace produkty

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

• Prináša komplexné informácie o procese hodnotenia z troch pohľadov, a to z pohľadu školy, učiteľa ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

NEPREHLIADNITE ZĽAVY: Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:         ..

175,00 € 249,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

HLASY NAŠICH ZVIERAT

HLASY NAŠICH ZVIERAT

Pomôcka Hlasy našich zvierat vznikla na podnet učiteliek materských škôl poskytnúť deťom niečo nové,..

28,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

Brožúra vypĺňa prázdne miesto v pedagogike raného detstva. Prináša oporné body ukazujúce, ktorými sm..

11,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru. Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtv..

4,00 €

MODEL CESTY

MODEL CESTY

Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. Pozná a dodržiava základné pravidla správania úč..

6,00 €

NÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI

NÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI

Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie, plazenie. Cieľ aktivity: Nácv..

4,00 €

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

Spieva piesne a riekanky. Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 takte. Aktívne počúva hudob..

6,00 €

PEŤKO IDE DO ŠKOLY

PEŤKO IDE DO ŠKOLY

Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalosti, dej, fakty, informácie a i.). Odpovedá na ot..

6,00 €

POZNÁVAME ÚTVARY

POZNÁVAME ÚTVARY

V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik. Cieľ aktivity: Vyhľadať, uká..

8,00 €

STROMY A ICH LISTY

STROMY A ICH LISTY

Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných..

6,00 €

VARÍME SI SAMI

VARÍME SI SAMI

Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá. Uvedie jednoduché príklady dôležitosti pí..

6,00 €

VIAZANIE UZLOV

VIAZANIE UZLOV

Chápe technicky náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu. Podľa návrhu (predlohy) zhotoví predmet. Pr..

6,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

83,00 €