• SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-183-1

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB


Už viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového ŠVP? Tretia časť nášho sprievodcu ponúka riaditeľom a pedagógom v materskej škole aktivity pre oblasti Umenie a kultúra a Zdravie a pohyb - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    83,00 €

ks

Popis

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:

Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:                                 Cena s DPH: 
Bežná cena za jednu časť z diela Svet škôlkara                                 83,00 €
Pri kúpe 2 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 20%                 135,00 € (po zľave)
Pri kúpe 3 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 30%                 175,00 € (po zľave)

Praktické vzdelávacie aktivity spracované podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, prostredníctvom ktorých naplníte výkonové štandardy stanovené v ŠVP. Autorský tím zložený z tvorcov nového ŠVP pre materské školy je zárukou vysokej kvality spracovania jednotlivých vzdelávacích oblastí.

Tretia časť materiálu obsahuje praktické príklady a popisy vzdelávacích aktivít vhodných na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti pre oblasť UMENIE A KULTÚRA a ZDRAVIE A POHYB.

V tretej časti sprievodcu Svet škôlkara nájdete:
  • podrobné metodické postupy aktivít v súlade s novým ŠVP
  • každá vzdelávacia aktivita je členená na cieľ, výkonový štandard, podrobný opis aktivity, metodické poznámky, hotové pracovné listy a prílohy

Časť UMENIE A KULTÚRA je obsahovo rozdelená na aktivity v rámci hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy - presne v duchu rozdelenia vzdelávacích oblastí v rámci nového ŠVP. V rámci hudobnej výchovy publikácia prináša učiteľkám v materských školách aktivity, ako rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku. Ide o komplex hudobných aktivít, ktoré sa navzájom prelínajú, podmieňujú, dopĺňajú, podporujú a zmysluplne integrujú (napr. poznávanie rytmu, vokálne činnosti, inštrumentálne činnosti, sluchové hry, hudobno-pohybové činnosti, hudobno-dramatické činnosti). 
Hlavným cieľom časti o výtvarnej výchove je zase cez aktivity dosiahnuť, aby deti prostredníctvom hravých činností s materiálmi, nástrojmi a jednoduchými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami vyjadrovali svoju fantáziu, rozvíjali si svoje schopnosti a získavali základné zručnosti v komunikácii a poznávaní sveta prostredníctvom vizuálnej kultúry. Nosným prvkom je detsky spontánne výtvarné vyjadrovanie sa, aktivity rozvíjajú obrazotvornosť detí, pomáhajú deťom znaky a symboly nielen spoznávať, ale aj tvoriť. Táto časť aktivít pomáha u detí formovať ich vzťah ku kultúre a umeniu.

V časti ZDRAVIE A POHYB autori - tvorcovia nového ŠVP pre materské školy prinášajú učiteľkám v materskej škole súbor aktivít, ktoré deťom poskytnú základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení vedú deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností. Práve pohyb sa chápe ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku. Táto časť je štruktúrovaná do štyroch podoblastí: Zdravie a zdravý životný štýl, Hygiena a sebaobslužné činnosti, Pohyb a telesná zdatnosť, Sezónne aktivity a kurzy.

ODBORNÁ GARANCIA - TVORCOVIA NOVÉHO ŠVP PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Garanti:            
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Hlavní autori:    
PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.
prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
Mgr. Dana Masaryková, PhD.

Autori:                
PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.
PaedDr. Renáta Pondelíková
Mgr. Dana Masaryková, PhD.

OBSAH

F. UMENIE A KULTÚRA (Hudobná výchova/Výtvarná výchova – úvod) svet3
Hudobná výchova
F 1 Rytmické činnosti
F 1.1. Keď rytmicky padá dážď
F 1.2. Rytmická zelenina
F 1.3 Štyri ročne obdobia

F 2 Vokálne činnosti
F 2.1. Hráme sa s hlasom
F 2.2. Hráme sa s dychom
F 2.3. Pich osa do nosa
F 2.4 Včielky
F 2.5 Hodiny
F 2.6 Spievajúce vtáky
F 2.7 Dávaj pozor na svoj hlas
F 2.8 Okolo mačiek je veľa muziky

F 3 Inštrumentálne činnosti
F 3.1. Hráme ako straky
F 3.2. Hráme sa na muzikantov
F 3.3 Keď prichádzajú Vianoce

F 4 Percepčné činnosti
F 4.1. Rád počúvam piesne
F 4.2. Sluchové hry
F 4.3 Žaby, žabky, žabiatka

F 5 Hudobno-pohybové činnosti
F 5.1. Hudobno-pohybové hry
F 5.2. Keď chcem byť tanečníkom

F 6 Hudobno-dramatické činnosti
F 6.1. Na zajkov a snehuliaka
F 6.2 Voňavá fialôčka
F 6.3 Hudba vo svete kvetín

Výtvarná výchova
F 7 Výtvarné činnosti s tvarom na ploche
F 7.1. Lízanka
F 7.2. O Guľkovi Bombuľkovi
F 7.3. Čo je to za zviera?
F 7.4 Tvoríme podľa Mondriana
F 7.5 Ako Chrobák Truhlík maľoval motýľovi krídla — 1. časť

F 8 Výtvarné činnosti s tvarom v priestore
F 8.1. O načisto papierovom psíkovi
F 8.2. Gombíkovník
F 8.3 Lode, loďky, lodičky...
F 8.4 O svetielkujúcej dážďovke
F 8.5 Čo Chrobák Truhlík pokazil, to my opravíme

F 9 Výtvarné činnosti s farbou
F 9.1. Pávie perá
F 9.2 O slonovi Elmerovi
F 9.3 Objavujeme farebný svet
F 9.4 Bubliny a bublinky
F 9.5 Ako Chrobák Truhlík maľoval motýľovi krídla — 2. časť
F 9.6 Maľujeme bez štetca
F 9.7 Nenásytná húsenička

F 10 Spontánny výtvarný prejav
F 10.1. Mravenisko
F 10.2. O bodkovanej vrane
F 10.3. Tieňohra
F 10.4 O zlatej rybke
F 10.5 Čajová oslava u slečny Pamukovej

F 11 Synestézia (medzizmyslové vnímanie)
F 11.1. Ako chutí ovocie
F 11.2. Grafické partitúry
F 11.3 Čo sa skrýva vo vrecúšku
F 11.4 Frotáž

F 12 Vnímanie umeleckých diel
F 12.1. Maľujeme nožnicami
F 12.1 Maľujeme nožnicami
F 12.2 Interpretujeme obraz Paula Klee „Zámok a slnko"
F 12.3 Magické číslice
F 12.4 Kôň môže byť aj modrý
F 12.5 Prečo sú „stabily" stabilné?

G. ZDRAVIE A POHYB (úvod, riziká spojené s pohybovými aktivitami v predškolskom veku)
G 1 Zdravie a zdravý životný štýl
G 1.1. Výživová pyramída
G 1.2. Správne držanie tela

G 2 Hygiena a sebaobslužné činnosti
G 2.1. Obliekanie a vyzliekanie

G 3 Pohyb a telesná zdatnosť
G 3.1 Behy a štafety
G 3.2 Skoky znožmo a cez prekážky
G 3.3 Skoky cez švihadlo
G 3.4 Lezenie, plazenie
G 3.5 Manipulácia s loptou — kotúľanie
G 3.6 Manipulácia s loptou — hádzanie a chytanie
G 3.7 Manipulácia s loptou — hádzanie na cieľ
G 3.8 Cvičenie s obručou
G 3.9 Psychomotoricke cvičenia a hry
G 3.10 Rovnováhové cvičenia
G 3.11 Kotúľ vpred
G 3.12 Pohybovo-rytmické cvičenie so šatkou
G 3.13 Pohybová hra „Na autá"
G 3.14 Lokomočné pohyby v psychomotorických hrách
G 3.15 Manipulácia s náčiním v psychomotorickych hrách
G 3.16 Nácvik vysokého štartu, rozvoj reakčnej schopnosti
G 3.17 Rozvoj rovnováhových schopnosti
G 3.18 Rozvoj koordinačných schopnosti
G 3.19 Rozvoj rytmických schopnosti
G 3.20 Rozvoj orientácie v priestore
G 3.21 Nácvik manipulácie s netradičným náčiním
G 3.22 Rozvoj silových schopnosti s využitím fitlopty
G 3.23 Rozvoj koordinačných schopností II
G 3.24 Rozvoj pohybového rytmu
G 3.25 Rozvoj silových schopností
G 3.26 Zdokonaľovanie skoku do diaľky a skoku cez prekážky
G 3.27 Nácvik základných gymnastických zručností
G 3.28 Nácvik pohybovej hry „Kotuľaná"
G 3.29 Rozvoj silových schopností prostredníctvom prípravných cvičení na lyžovanie
G 3.30 Lezenie na rebrinách
G 3.31 Trampolíny
G 3.32 Prekážková dráha
G 3.33 Prekážková dráha II
G 3.34 Nácvik odrazu z mostíka
G 3.35 Kolky
G 3.36 Prekážky
G 3.37 Lietajúci disk
G 3.38 Chôdza a beh
G 3.39 Hra „Na vodníka"
G 3.40 Cvičenie na stanovištiach
G 3.41 Pavúk


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 088
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 088
Formát A4

Súvisiace produkty

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

• Prináša komplexné informácie o procese hodnotenia z troch pohľadov, a to z pohľadu školy, učiteľa ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

NEPREHLIADNITE ZĽAVY: Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:         ..

175,00 € 249,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

83,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

HLASY NAŠICH ZVIERAT

HLASY NAŠICH ZVIERAT

Pomôcka Hlasy našich zvierat vznikla na podnet učiteliek materských škôl poskytnúť deťom niečo nové,..

28,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

Brožúra vypĺňa prázdne miesto v pedagogike raného detstva. Prináša oporné body ukazujúce, ktorými sm..

11,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru. Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtv..

4,00 €

MODEL CESTY

MODEL CESTY

Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. Pozná a dodržiava základné pravidla správania úč..

6,00 €

NÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI

NÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI

Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie, plazenie. Cieľ aktivity: Nácv..

4,00 €

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

Spieva piesne a riekanky. Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 takte. Aktívne počúva hudob..

6,00 €

PEŤKO IDE DO ŠKOLY

PEŤKO IDE DO ŠKOLY

Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalosti, dej, fakty, informácie a i.). Odpovedá na ot..

6,00 €

POZNÁVAME ÚTVARY

POZNÁVAME ÚTVARY

V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik. Cieľ aktivity: Vyhľadať, uká..

8,00 €

STROMY A ICH LISTY

STROMY A ICH LISTY

Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných..

6,00 €

VARÍME SI SAMI

VARÍME SI SAMI

Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá. Uvedie jednoduché príklady dôležitosti pí..

6,00 €

VIAZANIE UZLOV

VIAZANIE UZLOV

Chápe technicky náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu. Podľa návrhu (predlohy) zhotoví predmet. Pr..

6,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €