Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Oblasť
42
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSKALKÚLIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSKALKÚLIOU?


Pozorovací hárok skúma, do akej miery má dieťa narušené – čím viac kladných odpovedí pri jednotlivýc..

4,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSGRAFIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSGRAFIOU?


Orientačný pozorovací hárok pomáha učiteľovi upriamovať pozornosť na oblasti správania, ktoré sú typ..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSORTOGRAFIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSORTOGRAFIOU


Odhaliť v triede dysortografika nie je pre učiteľku základnej školy veľmi zložité. Dôvodom sú veľmi ..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSLEXIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSLEXIOU


V prvých rokoch školskej dochádzky je pani učiteľka pre dieťa najväčšou autoritou, a preto jej posto..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSKALKÚLIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSKALKÚLIOU


Dieťa s vývinovou poruchou učenia, či už ide o poruchu čítania, písania, alebo aj poruchu matematick..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSGRAFIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSGRAFIOU


Univerzálne metódy a odporúčania, ktoré by pomohli všetkým deťom s poruchami učenia, neexistujú. Exi..

4,00 €

KRITIKA V PEDAGOGICKEJ PRAXI

KRITIKA V PEDAGOGICKEJ PRAXI


Kritika znamená vyjadrenie nesúhlasného názoru, pocitu, hodnotenia na správanie druhého človeka, kto..

10,00 €

AKO VYTVORIŤ OPTIMÁLNY PRIESTOR PRE OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKOV

AKO VYTVORIŤ OPTIMÁLNY PRIESTOR PRE OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKOV


Na rozvíjanie osobných a sociálnych kompetencií žiakov má významný vplyv prostredie a sociálne vzťah..

8,00 €

ZAUJÍMAVÉ MOTIVAČNÉ TECHNIKY

ZAUJÍMAVÉ MOTIVAČNÉ TECHNIKY


Motivácia žiakov patrí k významným faktorom vplývajúcim na vyučovací proces, ktoré by mal učiteľ, ak..

8,00 €

VZDELÁVACIE PROBLÉMY ŽIAKOV A ICH RIEŠENIE

VZDELÁVACIE PROBLÉMY ŽIAKOV A ICH RIEŠENIE


V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktoré majú vzdelávacie problémy. Ak učiteľ chce, aby výsledky vzd..

4,00 €

VYUŽITIE REGIONÁLNYCH TRADÍCIÍ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

VYUŽITIE REGIONÁLNYCH TRADÍCIÍ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE


Ťažisko článku tvoria námety, ktoré pomáhajú zapojiť regionálnu výchovu do triednických i iných vyuč..

8,00 €

VYUŽITIE PRVKOV ARTETERAPIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

VYUŽITIE PRVKOV ARTETERAPIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ


Arteterapia je liečebný postup, ktorý využíva výtvarné umenie ako prostriedok liečby. Používanie ate..

10,00 €

SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA

SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA


Cieľom spoločenskej výchovy je kultivovanie osobnosti žiakov. Žiaci získavajú teoretické poznatky a ..

10,00 €

SOKRATOVSKÝ ROZHOVOR – SKRYTÁ CESTA ROZVÍJAJÚCA ZÁKLADNÉ KOMPETENCIE

SOKRATOVSKÝ ROZHOVOR – SKRYTÁ CESTA ROZVÍJAJÚCA ZÁKLADNÉ KOMPETENCIE


Sokratovský rozhovor je riadená metóda diskusie, účastníci ktorej hľadajú odpoveď na východiskovú vš..

8,00 €

ROZVOJ SCHOPNOSTI ŽIAKOV UČIŤ SA

ROZVOJ SCHOPNOSTI ŽIAKOV UČIŤ SA


Žiadni dvaja ľudia neštudujú rovnako – to čo platí pre jedného, nemusí účinkovať na druhého a opačne..

10,00 €

Zobrazenie 106 až 120 z 143 (10 stránok)