• PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV 2. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV 2. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL


Program inovačného vzdelávania prinesie účastníkovi komplexnú predstavu o pojme prírodovedná gramotnosť, kde vo vyučovacom procese sa s ňou stretáva a ako ju môže napĺňať. Pomôže mu sprístupniť ju žiakom nielen tradičným spôsobom ale i s použitím bádateľskému prístupu.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet súborov Cena za súbor
3 alebo viac 135,00 €
5 alebo viac 125,00 €
ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a aktivačný kľúč na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Aktuálne platný ŠVP je orientovaný na získavanie prírodovednej gramotnosti, ale mnoho učiteľov nemá komplexnú predstavu o tom, čo všetko tento pojem zahŕňa. Aj preto vyučovanie prírodovedných predmetov v tejto oblasti zaostáva. Ďalšie pripravované kurikulum bude klásť ešte väčší dôraz na bádateľsky orientované vyučovanie a získavanie spôsobilostí vedeckej práce. A súčasne, ak sa chceme porovnávať, výsledky našich žiakov v medzinárodných meraniach v hodnotení prírodovednej gramotnosti sú slabšie ako v okolitých štátoch – určite nechceme zostať „na chvoste“.

Je dôležité si uvedomiť, že každý jednotlivec prejavuje prírodovednú gramotnosť rôznymi spôsobmi. Najdôležitejšie však je, aby bol schopný aplikovať prírodovednú gramotnosť v každodennom živote. Pod prírodovednou gramotnosťou teda rozumieme znalosť a pochopenie prírodovedných pojmov a postupov potrebných pre vlastné rozhodovanie, účasť na občianskom a kultúrnom živote a ekonomickú produktivitu.

Vzhľadom na to, že tradičné vyučovanie kladie dôraz na fakty a porozumenie, existuje stále priestor na zlepšovanie výučby prírodovedných predmetov, a to smerom k bádateľským aktivitám.

Absolvovaním programu si vytvoríte komplexnú predstavu o pojme prírodovedná gramotnosť, kde vo vyučovaní sa s ňou stretávate a príklady, akým spôsobom ju môžete napĺňať. Zistíte, čo sú spôsobilosti vedeckej práce a akými aktivitami ich môžete so žiakmi realizovať, čo sa myslí pod pojmom vyššie myšlienkové operácie a ako k nim tvoriť úlohy. 


ROZSAH INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

50 hodín


LEKTORI

PaedDr. Mariana Páleníková
Pracuje celý život v školstve. Najskôr učila deti a mládež, teraz vzdeláva a školí hlavne učiteľov. Aktuálne pracuje v Štátnom pedagogickom ústave v pozícii výskumného a vývojového zamestnanca pre biológiu a environmentálnu výchovu. Snaží sa presadzovať inovatívne metódy v prírodovedných predmetoch so zameraním na bádateľsky orientované vyučovanie. Aktívne sa zapája do procesu hodnotenia úloh prírodovednej gramotnosti v medzinárodných meraniach (TIMSS a PISA).

Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.
Študoval na Prírodovedeckej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii chémia – fyzika. Dizertačnú prácu obhájil na katedre didaktiky fyziky a teoretickej fyziky FMFI UK. Vyše dvadsať rokov učí najmä fyziku na gymnáziách. Je dlhoročným vedeckým a výskumným zamestnancom Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Spolupracuje na tvorbe pedagogických dokumentov predmetu fyzika a metodických materiálov pre učiteľov prírodovedných predmetov. Je spoluautorom série pracovných zošitov fyziky pre žiakov základnej školy. Podporuje inovatívne metódy vyučovania prírodovedných predmetov so zameraním na bádateľsky orientované vyučovanie. 


OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Vzdelávací program obsahuje učebné texty a vzdelávacie videá, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia vzdelávacieho programu musí účastník vypracovať 3 dištančné úlohy.

Prírodovedná gramotnosť
Bádanie
Tvorba úloh
Didaktické testy
Typy úloh
Taxonómia vzdelávacích cieľov
Medzinárodné merania v oblasti prírodovednej gramotnosti
Prepojenie obsahu a kompetencií v prírodovedných predmetoch 


PRE KOHO INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických a odborných zamestnancov 2. stupňa základných škôl.


SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou. Pre jeho úspešné ukončenie je potrebné absolvovať test s úspešnosťou min. 80 %, vypracovať a odoslať na kontrolu dištančné úlohy a absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou. Po jeho úspešnom ukončení máte možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3% tarifného platu.


Za účelom vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a vyhotovovania protokolu o záverečnej prezentácii spracovávame o vzdelávanej osobe nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl
Trvanie 50 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl
Trvanie 50 hodín

Súvisiace produkty

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

150,00 €

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

40,00 €

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

40,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV STREDNEJ ŠKOLY

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV STREDNEJ ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

150,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11968:5-A2201Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej šk..

4,50 € 5,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie a akti..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – MATERIÁL PRE UČITEĽA

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – MATERIÁL PRE UČITEĽA

PRIPRAVUJEME Metodický materiál aktívne podporuje výučbu finančnej gramotnosti v základných ško..

15,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 5. – 9. ROČNÍKA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 5. – 9. ROČNÍKA ZŠ

Pracovný zošit pre druhý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na..

5,00 €