• SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

VÝHODNÝ BALÍK
Už viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového ŠVP? Práve pre vás je tu náš sprievodca, ktorý ponúka riaditeľom a pedagógom v materskej škole aktivity pre všetky vzdelávacie oblasti - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    249,00 € 175,00 €

ks

Popis

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:

Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:                                Cena s DPH:
Bežná cena za jednu časť z diela Svet škôlkara                                      83,00 €
Pri kúpe 2 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 20%                     135,00 € (cena po zľave)
Pri kúpe 3 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 30%                     175,00 € (cena po zľave)


Praktické vzdelávacie aktivity spracované podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, prostredníctvom ktorých naplníte výkonové štandardy stanovené v ŠVP. Autorský tím zložený z tvorcov nového ŠVP pre materské školy je zárukou vysokej kvality spracovania jednotlivých vzdelávacích oblastí.

Prvá časť metodického materiálu obsahuje praktické príklady a popisy aktivít vhodné pre oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA a MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI.

Druhá časť materiálu obsahuje praktické príklady a popisy aktivít vhodné pre oblasť ČLOVEK A PRÍRODA, ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A SVET PRÁCE.

Tretia časť materiálu obsahuje praktické príklady a popisy aktivít vhodné pre oblasť UMENIE A KULTÚRA a ZDRAVIE A POHYB.

V jednotlivých častiach sprievodcu Svet škôlkara nájdete: podrobné metodické postupy aktivít v súlade s novým ŠVP každá aktivita je členená na cieľ, výkonový štandard, podrobný opis aktivity, metodické poznámky, hotové pracovné listy a prílohy.

V časti JAZYK a KOMUNIKÁCIA autori kládli dôraz na posilnenie tých stránok jazyka, ktoré sú dôležitým predpokladom úspešného budúceho rozvoja gramotnosti detí a neskôr žiakov. Ide najmä o nadobúdanie skúseností so sprostredkovanými informáciami. Cieľom autorov - v súlade s novým ŠVP - je prispieť k rozvoju hovorenej podoby jazyka a komunikácie, stimulácii vývinu reči na úrovni všetkých jej zložiek – slovnej zásoby, súvislého, gramaticky správneho, spisovného a sociálne primeraného vyjadrovania sa. Obsah tejto časti tiež prispieva k rozvoju všetkých významných predpokladov vývinu gramotnosti (rozvíja počúvanie a porozumenie čítaného textu, chápanie významu a funkcií písanej reči, uvedomovanie si vzťahu medzi hovorenou a písanou podobou jazyka) tak na úrovni jej obsahových ako aj formálnych aspektov.

Hlavným cieľom časti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI je priniesť učiteľkám v MŠ návody na aktivity ako v súlade s novým ŠVP poskytnúť deťom v MŠ základy matematických a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších vzdelávacích stupňoch. Prostredníctvom jej obsahu sa začína rozvíjať logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, ako aj rozvoj základov algoritmického myslenia. Obsah tejto časti je vystavaný - v súlade so ŠVP - do štyroch podoblastí: 1. Čísla a vzťahy, 2. Geometria a meranie, 3. Logika, 4. Práca s informáciami.


Hlavným cieľom časti ČLOVEK A PRÍRODA je počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti detí. Táto časť metodického materiálu prináša učiteľkám v MŠ návody na aktivity, ako viesť deti k vyjadrovaniu ich predstáv o predmetoch, javoch a situáciách. Obsah tejto časti je postavený na podnetných, stimulujúcich situáciách, ktoré vzbudzujú u detí snahu poznávať prírodné reálie, so zámerom systematizovať ich skúsenosti a vytvárať zmysluplné poznanie o fungovaní sveta. Cieľom je pomôcť deťom korektne uchopiť základné prírodovedné pojmy. Autori obsah metodického materiálu aj v tejto časti prispôsobili štruktúre nového ŠVP a rozdelili ho do podoblastí: Vnímanie prírody, Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda, Prírodné javy.

Obsah časti ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ prináša aktivity, ktoré vedú deti k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch. Dôraz je na zoznamovaní sa s blízkym a vzdialenejším prostredím na základe významných geografických a historických prvkov najmä prostredníctvom pozorovania a následnom zdieľaní zážitkov a skúseností detí. Prostredníctvom aktivít učiteľka vedie deti k poznávaniu režimu dňa, častí dňa, deti sa učia rozlišovať časové vzťahy týždňa, mesiaca aj roka. Poznávajú svoje bezprostredné okolie (obec, mesto), významné inštitúcie, venujú sa poznávaniu pravidiel cestnej premávky. Súčasťou tejto časti je aj časť prosociálnej výchovy, ktorá sa orientuje na rozvíjanie osobnostných charakteristík dieťaťa, osvojovanie si kultivovaného správania s dodržiavaním základných pravidiel slušnosti.

Hlavným cieľom časti ČLOVEK A SVET PRÁCE je pomocou konkrétnych aktivít utvárať a rozvíjať základné zručnosti dieťaťa. Zámerom tejto časti je docieliť, aby deti zvládali úkony bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote. Obsah autori opäť prispôsobili štruktúre samotného ŠVP, delí sa na časti: Materiály a ich vlastnosti, Konštruovanie, Užívateľské zručnosti, Technológie výroby, Remeslá a profesie. Všetky tieto podoblasti predstavujú štruktúrovanú propedeutiku technickej gramotnosti a s ňou súvisiacich zručností.

Časť UMENIE A KULTÚRA je obsahovo rozdelená na aktivity v rámci hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy - presne v duchu rozdelenia vzdelávacích oblastí v rámci nového ŠVP. V rámci hudobnej výchovy publikácia prináša učiteľkám v materských školách aktivity, ako rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku. Ide o komplex hudobných aktivít, ktoré sa navzájom prelínajú, podmieňujú, dopĺňajú, podporujú a zmysluplne integrujú (napr. poznávanie rytmu, vokálne činnosti, inštrumentálne činnosti, sluchové hry, hudobno-pohybové činnosti, hudobno-dramatické činnosti). Hlavným cieľom časti o výtvarnej výchove je zase cez aktivity dosiahnuť, aby deti prostredníctvom hravých činností s materiálmi, nástrojmi a jednoduchými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami vyjadrovali svoju fantáziu, rozvíjali si svoje schopnosti a získavali základné zručnosti v komunikácii a poznávaní sveta prostredníctvom vizuálnej kultúry. Nosným prvkom je detsky spontánne výtvarné vyjadrovanie sa, aktivity rozvíjajú obrazotvornosť detí, pomáhajú deťom znaky a symboly nielen spoznávať, ale aj tvoriť. Táto časť aktivít pomáha u detí formovať ich vzťah ku kultúre a umeniu.

V časti ZDRAVIE A POHYB autori – tvorcovia nového ŠVP pre materské školy prinášajú učiteľkám v materskej škole súbor aktivít, ktoré deťom poskytnú základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení vedú deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností. Práve pohyb sa chápe ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku. Táto časť je štruktúrovaná do štyroch podoblastí: Zdravie a zdravý životný štýl, Hygiena a sebaobslužné činnosti, Pohyb a telesná zdatnosť, Sezónne aktivity a kurzy.


ODBORNÁ GARANCIA - TVORCOVIA NOVÉHO ŠVP PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Garanti:
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Hlavní autori:
doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Mgr. Blanka Tomková, PhD.
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.
prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
Mgr. Dana Masaryková, PhD.

Autori:
doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
Mgr. Andrea Benková
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Mgr. Blanka Tomková, PhD.
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.
PaedDr. Renáta Pondelíková
Mgr. Dana Masaryková, PhD.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk A. a komunikácia A 1 Komunikačné konvencie
Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu 3 x publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1076+1066+1088
Formát 3 x A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk A. a komunikácia A 1 Komunikačné konvencie
Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu 3 x publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1076+1066+1088
Formát 3 x A4

Súvisiace produkty

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

• Prináša komplexné informácie o procese hodnotenia z troch pohľadov, a to z pohľadu školy, učiteľa ..

83,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

83,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €