• SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

ZĽAVA
Už viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového ŠVP? Práve pre vás je tu náš sprievodca, ktorý ponúka riaditeľom a pedagógom v materskej škole aktivity pre všetky vzdelávacie oblasti - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    215,00 € 150,00 €

ks

Popis

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:

Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:                             Cena s DPH: 
Bežná cena za jednu časť z diela Svet škôlkara                                 72,00 €
Pri kúpe 2 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 20%                 114,00 € (cena po zľave)
Pri kúpe 3 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 30%                 150,00 € (cena po zľave)

Praktické vzdelávacie aktivity spracované podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, prostredníctvom ktorých naplníte výkonové štandardy stanovené v ŠVP. Autorský tím zložený z tvorcov nového ŠVP pre materské školy je zárukou vysokej kvality spracovania jednotlivých vzdelávacích oblastí.

Prvá časť metodického materiálu obsahuje praktické príklady a popisy aktivít vhodné pre oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA a MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI.

Druhá časť materiálu obsahuje praktické príklady a popisy aktivít vhodné pre oblasť ČLOVEK A PRÍRODA, ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A SVET PRÁCE.

Tretia časť materiálu obsahuje praktické príklady a popisy aktivít vhodné pre oblasť UMENIE A KULTÚRA a ZDRAVIE A POHYB.

V jednotlivých častiach sprievodcu Svet škôlkara nájdete:
  • podrobné metodické postupy aktivít v súlade s novým ŠVP
  • každá aktivita je členená na cieľ, výkonový štandard, podrobný opis aktivity, metodické poznámky, hotové pracovné listy a prílohy

1V časti JAZYK a KOMUNIKÁCIA autori kládli dôraz na posilnenie tých stránok jazyka, ktoré sú dôležitým predpokladom úspešného budúceho rozvoja gramotnosti detí a neskôr žiakov. Ide najmä o nadobúdanie skúseností so sprostredkovanými informáciami. Cieľom autorov - v súlade s novým ŠVP - je prispieť k rozvoju hovorenej podoby jazyka a komunikácie, stimulácii vývinu reči na úrovni všetkých jej zložiek – slovnej zásoby, súvislého, gramaticky správneho, spisovného a sociálne primeraného vyjadrovania sa. Obsah tejto časti tiež prispieva k rozvoju všetkých významných predpokladov vývinu gramotnosti (rozvíja počúvanie a porozumenie čítaného textu, chápanie významu a funkcií písanej reči, uvedomovanie si vzťahu medzi hovorenou a písanou podobou jazyka) tak na úrovni jej obsahových ako aj formálnych aspektov.

Hlavným cieľom časti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI je priniesť učiteľkám v MŠ návody na aktivity ako v súlade s novým ŠVP poskytnúť deťom v MŠ základy matematických a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších vzdelávacích stupňoch. Prostredníctvom jej obsahu sa začína rozvíjať logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, ako aj rozvoj základov algoritmického myslenia. Obsah tejto časti je vystavaný - v súlade so ŠVP - do štyroch podoblastí: 1. Čísla a vzťahy, 2. Geometria a meranie, 3. Logika, 4. Práca s informáciami.


2Hlavným cieľom časti ČLOVEK A PRÍRODA je počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti detí. Táto časť metodického materiálu prináša učiteľkám v MŠ návody na aktivity, ako viesť deti k vyjadrovaniu ich predstáv o predmetoch, javoch a situáciách.
Obsah tejto časti je postavený na podnetných, stimulujúcich situáciách, ktoré vzbudzujú u detí snahu poznávať prírodné reálie, so zámerom systematizovať ich skúsenosti a vytvárať zmysluplné poznanie o fungovaní sveta. Cieľom je pomôcť deťom korektne uchopiť základné prírodovedné pojmy. Autori obsah metodického materiálu aj v tejto časti prispôsobili štruktúre nového ŠVP a rozdelili ho do podoblastí: Vnímanie prírody, Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda, Prírodné javy.

Obsah časti ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ prináša aktivity, ktoré vedú deti k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch. Dôraz je na zoznamovaní sa s blízkym a vzdialenejším prostredím na základe významných geografických a historických prvkov najmä prostredníctvom pozorovania a následnom zdieľaní zážitkov a skúseností detí.
Prostredníctvom aktivít učiteľka vedie deti k poznávaniu režimu dňa, častí dňa, deti sa učia rozlišovať časové vzťahy týždňa, mesiaca aj roka. Poznávajú svoje bezprostredné okolie (obec, mesto), významné inštitúcie, venujú sa poznávaniu pravidiel cestnej premávky. Súčasťou tejto časti je aj časť prosociálnej výchovy, ktorá sa orientuje na rozvíjanie osobnostných charakteristík dieťaťa, osvojovanie si kultivovaného správania s dodržiavaním základných pravidiel slušnosti.

Hlavným cieľom časti ČLOVEK A SVET PRÁCE je pomocou konkrétnych aktivít utvárať a rozvíjať základné zručnosti dieťaťa. Zámerom tejto časti je docieliť, aby deti zvládali úkony bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote. Obsah autori opäť prispôsobili štruktúre samotného ŠVP, delí sa na časti: Materiály a ich vlastnosti, Konštruovanie, Užívateľské zručnosti, Technológie výroby, Remeslá a profesie. Všetky tieto podoblasti predstavujú štruktúrovanú propedeutiku technickej gramotnosti a s ňou súvisiacich zručností.

3Časť UMENIE A KULTÚRA je obsahovo rozdelená na aktivity v rámci hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy - presne v duchu rozdelenia vzdelávacích oblastí v rámci nového ŠVP. V rámci hudobnej výchovy publikácia prináša učiteľkám v materských školách aktivity, ako rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku. Ide o komplex hudobných aktivít, ktoré sa navzájom prelínajú, podmieňujú, dopĺňajú, podporujú a zmysluplne integrujú (napr. poznávanie rytmu, vokálne činnosti, inštrumentálne činnosti, sluchové hry, hudobno-pohybové činnosti, hudobno-dramatické činnosti). 
Hlavným cieľom časti o výtvarnej výchove je zase cez aktivity dosiahnuť, aby deti prostredníctvom hravých činností s materiálmi, nástrojmi a jednoduchými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami vyjadrovali svoju fantáziu, rozvíjali si svoje schopnosti a získavali základné zručnosti v komunikácii a poznávaní sveta prostredníctvom vizuálnej kultúry. Nosným prvkom je detsky spontánne výtvarné vyjadrovanie sa, aktivity rozvíjajú obrazotvornosť detí, pomáhajú deťom znaky a symboly nielen spoznávať, ale aj tvoriť. Táto časť aktivít pomáha u detí formovať ich vzťah ku kultúre a umeniu.

V časti ZDRAVIE A POHYB autori - tvorcovia nového ŠVP pre materské školy prinášajú učiteľkám v materskej škole súbor aktivít, ktoré deťom poskytnú základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení vedú deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností. Práve pohyb sa chápe ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku. Táto časť je štruktúrovaná do štyroch podoblastí: Zdravie a zdravý životný štýl, Hygiena a sebaobslužné činnosti, Pohyb a telesná zdatnosť, Sezónne aktivity a kurzy.

ODBORNÁ GARANCIA - TVORCOVIA NOVÉHO ŠVP PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Garanti: 
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Hlavní autori:
doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Mgr. Blanka Tomková, PhD.
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.
prof. Ladislav Čarný, akad.mal.
Mgr. Dana Masaryková, PhD.

Autori: 
doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
Mgr. Andrea Benková
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Mgr. Blanka Tomková, PhD.
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.
PaedDr. Renáta Pondelíková
Mgr. Dana Masaryková, PhD.

OBSAH

A. Jazyk a komunikácia
A 1 Komunikačné konvencie
A 2 Artikulácia a výslovnosť
A 3 Gramatická správnosť a spisovnosť
A 4 Chápanie obsahu, významu a funkcií písanej reči
Porozumenie explicitného významu textu, rozvoj slovnej zásoby (úvod)
A 4.1 Obrázkové hádanky
A 4.2 Obrázkový výkladový slovník - zvieratá
A 4.3 Pojmová mapa – domáce zvieratá
A 4.4 O lenivom vrabcovi
Porozumenie implicitného významu textu (úvod)
A 4.5 O kohútikovi a psíkovi
A 4.6 Karneval
A 4.7 O repe (aktivita s textami)
A 4.8 Peťko ide do škôlky
A 4.9 Peťko záchranca
A 4.10 Peťko si vyberá povolanie
A 4.11 Prianie k sviatku
A 4.12 Meniny
A 4.13 Varíme si sami
A 4.14 Nočné živočíchy
A 4.15 Čierne, sivé a biele mačiatko
A 4.16 Každý vie niečo iné
A 4.17 Veľryby a iné morské živočíchy
A 4.18 Korytnačky a ich domy
A 4.19 Ťažká hádanka
A 4.20 Na saniach
A 4.21 Zmrzlina
A 4.22 Zuzanka a šarkan
A 4.23 Rozprávka o bielom tuleňovi

A 5 Chápanie formálnych charakteristík písanej reči
Spontánne objavovanie súvislostí medzi obsahom a formou písanej reči (úvod)
A 5.1 Gramotné prostredie – „knižnica"
A 5.2 Predkonvenčné čítanie prostredníctvom prediktabilnej knihy
A 5.3 Predkonvenčné čítanie prostredníctvom prediktabilnej knihy II
A 5.4 Rozprávanie príbehu s oporou o ilustráciu
A 5.5 Nevedko slabikuje
A 5.6 Nevedko hláskuje
A 5.7 Nevedko rýmuje
A 5.8 Mestečko „Hláskovo"
A 5.9 Nákupný zoznam

B. Matematika a práca s informáciami
B 1 Čísla a vzťahy (úvod)
B 1.1. Čoho je viac?
B 1.2. Kto má viac?
B 1.3. Zisti, čo som vynechal
B 1.4. Pokračuj v počítaní
B 1.5. Číselné bingo
B 1.6. Koľko predmetov mám
B 1.7. Dobre počúvaj
B 1.8. Hudobníci a matematici
B 1.9. Malí športovci
B 1.10. Počítam správne
B 1.11. Na farme
B 1.12. V obchode
B 1.13 Jeseň v lese 1
B 1.14 Vianoce - vianočný stromček
B 1.15 Zaváranie I
B 1.16 Zaváranie II
B 1. 17 Po schodoch
B 1.18 Malí hudobníci
B 1.19 Farebné vrchnáčiky

B 2 Geometria a meranie (úvod)
B 2.1. Škriatok v triede v materskej škole
B 2.2. Zoznámme sa s triedou
B 2.3. Hádaj, na čo myslím
B 2.4. Povedz, čo sa zmenilo
B 2.5. Mapa pokladu
B 2.6. Kreslenie pomocou šípok
B 2.7. Hľadám kamaráta
B 2.8. Ulož (kresli) podľa pokynov
B 2.9. Sme jedna rodina
B 2.10. Tajomné vrecúško
B 2.11. My sme malí stavbári
B 2.12. Na stolárov
B 2.13. Meriam, meriaš, meriame
B 2.14. Stratený motýlik
B 2.15 Jeseň v lese 2
B 2.16 Vianoce – výzdoba
B 2.17 Poznávame útvary
B 2.18 Poznáš zvieratá?
B 2.19 Matematická rozprávka – Farebné autíčka
B 2.20 Získaj čiarku!
B 2.21Zahrajme sa na stavbárov
B 2.22 Tangramové rozrpávky

B 3 Logika (úvod)
B 3.1. Semafor
B 3.2. Danka a Janka upratujú
B 3.3. Kam patrí psíček?
B 3.4. Na architektov
B 3.5 Jeseň v lese 3
B 3.6 Vianoce - vianočné ozdoby
B 3.7 Jeseň v záhrade 1
B 3.8 Zopakuj po mne
B 3.9 Je to tak, alebo nie?
B 3.10 Čo sa deje v rozprávkach? Poznáš rozprávky?
B 3.11Pomiešané dopravné prostriedky

B 4 Práca s informáciami (úvod)
B 4.1. Včielka na lúke
B 4.2. Kde získam informácie
B 4.3 Vianoce - pozdrav
B 4.4 Jeseň v záhrade 2

OBSAH

C. Človek a príroda (úvod)
C 1 Vnímanie prírody
C 1.1. Živé a neživé súčasti prírody
C 1.2. Rôznorodosť rastlín
C 1.3. Stromy a ich listy
C 1.4 Priepustnosť vody materiálmi

C 2 Rastliny
C 2.1. Liečivé byliny
C 2.2. Rastlinné plody
C 2.3 Podmienky klíčenia semien

C 3 Živočíchy
C 3.1. Pohyb živočíchov
C 3.2 Lietajúce živočíchy
C 3.3 Vtáčie hniezda

C 4 Človek
C 4.1. Činnosť srdca a cvičenie

C 5 Neživá príroda
C 5.1. Zloženie pôdy

C 6 Prírodné javy
C 6.1. Magnetické rybky
C 6.2. Priehľadné a priesvitné
C 6.3. Rozpúšťanie
C 6.4. Vzduch v predmetoch
C 6.5. Spomaľovanie pádu predmetov
C 6.6 Balóny

D. Človek a spoločnosť (úvod)
D 1 Orientácia v čase
D 1.1 Činnosti viažuce sa na špecifický čas
D 1.2 Z čoho pozostáva deň
D 1.3 Radenie činností
D 1.4 Meranie času

D 2 Orientácia v okolí
D 2.1. Cestovný poriadok
D 2.2. Naša trieda
D 2.3 Obchod
D 2.4 Plán
D 2.5 Kruhy

D 3 Dopravná výchova
D 3.1 Model cesty
D 3.2 Autobus

D 4 Geografia okolia
D 4.1 Terén

D 5 História okolia

D 6 Národné povedomie
D 6.1 Slovenský znak

D 7 Ľudia v blízkom a širšom okolí
D 7.1 Moja rodina

D 8 Základy etikety
D 8.1. Pozvanie na čaj

D 9 Ľudské vlastnosti a emócie

D 10 Prosociálne správanie
D 10.1 Všetko o nás
D 10.2 Podeliť sa
D 10.3 Vhodné a nevhodné správanie
D 10.4 Učíme sa dobrému správaniu
D 10.5 Zamedzíme zlým návykom

E. Človek a svet práce (úvod)
E 1 Materiály a ich vlastnosti
E 1.1 Obalové materiály
E 1.2 Lano
E 1.3 Lepidlo
E 1.4 Suchý zips a iné zapínania

E 2 Konštruovanie
E 2.1. Pošta
E 2.2 Viazanie uzlov
E 2.3 Katapult
E 2.4 Múry
E 2.5 Papierové lietadlá

E 3 Užívateľské zručnosti
E 3.1. Naklonená rovina A
E 3.2. Naklonená rovina B
E 3.3. Pranie bielizne
E 3.4 Ozubené kolesá

E 4 Technológie výroby
E 4.1. Obilniny
E 4.2 Cestoviny

E 5 Remeslá a profesie
E 5.1. Hrnčiarstvo

OBSAH

F. UMENIE A KULTÚRA (Hudobná výchova/Výtvarná výchova – úvod)
Hudobná výchova
F 1 Rytmické činnosti
F 1.1. Keď rytmicky padá dážď
F 1.2. Rytmická zelenina
F 1.3 Štyri ročne obdobia

F 2 Vokálne činnosti
F 2.1. Hráme sa s hlasom
F 2.2. Hráme sa s dychom
F 2.3. Pich osa do nosa
F 2.4 Včielky
F 2.5 Hodiny
F 2.6 Spievajúce vtáky
F 2.7 Dávaj pozor na svoj hlas
F 2.8 Okolo mačiek je veľa muziky

F 3 Inštrumentálne činnosti
F 3.1. Hráme ako straky
F 3.2. Hráme sa na muzikantov
F 3.3 Keď prichádzajú Vianoce

F 4 Percepčné činnosti
F 4.1. Rád počúvam piesne
F 4.2. Sluchové hry
F 4.3 Žaby, žabky, žabiatka

F 5 Hudobno-pohybové činnosti
F 5.1. Hudobno-pohybové hry
F 5.2. Keď chcem byť tanečníkom

F 6 Hudobno-dramatické činnosti
F 6.1. Na zajkov a snehuliaka
F 6.2 Voňavá fialôčka
F 6.3 Hudba vo svete kvetín

Výtvarná výchova
F 7 Výtvarné činnosti s tvarom na ploche
F 7.1. Lízanka
F 7.2. O Guľkovi Bombuľkovi
F 7.3. Čo je to za zviera?
F 7.4 Tvoríme podľa Mondriana
F 7.5 Ako Chrobák Truhlík maľoval motýľovi krídla — 1. časť

F 8 Výtvarné činnosti s tvarom v priestore
F 8.1. O načisto papierovom psíkovi
F 8.2. Gombíkovník
F 8.3 Lode, loďky, lodičky...
F 8.4 O svetielkujúcej dážďovke
F 8.5 Čo Chrobák Truhlík pokazil, to my opravíme

F 9 Výtvarné činnosti s farbou
F 9.1. Pávie perá
F 9.2 O slonovi Elmerovi
F 9.3 Objavujeme farebný svet
F 9.4 Bubliny a bublinky
F 9.5 Ako Chrobák Truhlík maľoval motýľovi krídla — 2. časť
F 9.6 Maľujeme bez štetca
F 9.7 Nenásytná húsenička

F 10 Spontánny výtvarný prejav
F 10.1. Mravenisko
F 10.2. O bodkovanej vrane
F 10.3. Tieňohra
F 10.4 O zlatej rybke
F 10.5 Čajová oslava u slečny Pamukovej

F 11 Synestézia (medzizmyslové vnímanie)
F 11.1. Ako chutí ovocie
F 11.2. Grafické partitúry
F 11.3 Čo sa skrýva vo vrecúšku
F 11.4 Frotáž

F 12 Vnímanie umeleckých diel
F 12.1. Maľujeme nožnicami
F 12.1 Maľujeme nožnicami
F 12.2 Interpretujeme obraz Paula Klee „Zámok a slnko"
F 12.3 Magické číslice
F 12.4 Kôň môže byť aj modrý
F 12.5 Prečo sú „stabily" stabilné?

G. ZDRAVIE A POHYB (úvod, riziká spojené s pohybovými aktivitami v predškolskom veku)
G 1 Zdravie a zdravý životný štýl
G 1.1. Výživová pyramída
G 1.2. Správne držanie tela

G 2 Hygiena a sebaobslužné činnosti
G 2.1. Obliekanie a vyzliekanie

G 3 Pohyb a telesná zdatnosť
G 3.1 Behy a štafety
G 3.2 Skoky znožmo a cez prekážky
G 3.3 Skoky cez švihadlo
G 3.4 Lezenie, plazenie
G 3.5 Manipulácia s loptou — kotúľanie
G 3.6 Manipulácia s loptou — hádzanie a chytanie
G 3.7 Manipulácia s loptou — hádzanie na cieľ
G 3.8 Cvičenie s obručou
G 3.9 Psychomotoricke cvičenia a hry
G 3.10 Rovnováhové cvičenia
G 3.11 Kotúľ vpred
G 3.12 Pohybovo-rytmické cvičenie so šatkou
G 3.13 Pohybová hra „Na autá"
G 3.14 Lokomočné pohyby v psychomotorických hrách
G 3.15 Manipulácia s náčiním v psychomotorickych hrách
G 3.16 Nácvik vysokého štartu, rozvoj reakčnej schopnosti
G 3.17 Rozvoj rovnováhových schopnosti
G 3.18 Rozvoj koordinačných schopnosti
G 3.19 Rozvoj rytmických schopnosti
G 3.20 Rozvoj orientácie v priestore
G 3.21 Nácvik manipulácie s netradičným náčiním
G 3.22 Rozvoj silových schopnosti s využitím fitlopty
G 3.23 Rozvoj koordinačných schopností II
G 3.24 Rozvoj pohybového rytmu
G 3.25 Rozvoj silových schopností
G 3.26 Zdokonaľovanie skoku do diaľky a skoku cez prekážky
G 3.27 Nácvik základných gymnastických zručností
G 3.28 Nácvik pohybovej hry „Kotuľaná"
G 3.29 Rozvoj silových schopností prostredníctvom prípravných cvičení na lyžovanie
G 3.30 Lezenie na rebrinách
G 3.31 Trampolíny
G 3.32 Prekážková dráha
G 3.33 Prekážková dráha II
G 3.34 Nácvik odrazu z mostíka
G 3.35 Kolky
G 3.36 Prekážky
G 3.37 Lietajúci disk
G 3.38 Chôdza a beh
G 3.39 Hra „Na vodníka"
G 3.40 Cvičenie na stanovištiach
G 3.41 Pavúk


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk A. a komunikácia A 1 Komunikačné konvencie
Periodicita min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1076 + 1066 + 1088
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk A. a komunikácia A 1 Komunikačné konvencie
Periodicita min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1076 + 1066 + 1088
Formát A4

Súvisiace produkty

ZDRAVÉ TELO

ZDRAVÉ TELO

Pohyb je základom nášho každodenného života a najmä u detí predškolského a mladšieho školského veku ..

22,00 €

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách vypracoval Štátny pedago..

6,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Pedagogická diagnostika vytvára pedagógom príležitosť na spoznávanie dieťaťa a poskytuje im spätnú v..

22,00 €

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

72,00 €

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

  „Rodič, ktorý vie nielen to, ČO má doma trénovať, ale porozumie aj tomu, AKO a PREČO, sa o..

22,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

72,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

Brožúra vypĺňa prázdne miesto v pedagogike raného detstva. Prináša oporné body ukazujúce, ktorými sm..

11,00 €

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru. Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtv..

4,00 €

MODEL CESTY

MODEL CESTY

Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. Pozná a dodržiava základné pravidla správania úč..

6,00 €

NÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI

NÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI

Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie, plazenie. Cieľ aktivity: Nácv..

4,00 €

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

Spieva piesne a riekanky. Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 takte. Aktívne počúva hudob..

6,00 €

PEŤKO IDE DO ŠKOLY

PEŤKO IDE DO ŠKOLY

Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalosti, dej, fakty, informácie a i.). Odpovedá na ot..

6,00 €

POZNÁVAME ÚTVARY

POZNÁVAME ÚTVARY

V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik. Cieľ aktivity: Vyhľadať, uká..

8,00 €

STROMY A ICH LISTY

STROMY A ICH LISTY

Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných..

6,00 €

VARÍME SI SAMI

VARÍME SI SAMI

Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá. Uvedie jednoduché príklady dôležitosti pí..

6,00 €

VIAZANIE UZLOV

VIAZANIE UZLOV

Chápe technicky náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu. Podľa návrhu (predlohy) zhotoví predmet. Pr..

6,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

72,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

72,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

72,00 €