Články

Online vzdelávanie nielen pre učiteľov na máj

Online vzdelávanie nielen pre učiteľov na máj
Bezplatné online webináre sme tentokrát zamerali na inovačné vzdelávanie, aktivizujúce metódy výučby, zverejňovanie dokumentov v školských jedálňach, procesu prijímania detí do materskej školy ...a cukrovke. 

Inovačné vzdelávanie v školskom roku 2023/2024

O tom, ako sa výhodne vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie

Dátum: 29. apríl 2024 (pondelok) o 17:00 hod. 

Lektor: Mgr. Tibor Sedláček, PhD., projektový manažér

Obsah webinára: 

Predstavíme projekt Raabe Akadémia s ponukou jedinečných vzdelávacích programov inovačného a aktualizačného vzdelávania, ktorého obsah poskytujeme v súlade so zákonom.

Zámerom projektu RA je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ako aj školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania nepredvídateľných situácií, ako i vzdelávanie v oblasti výchovných predmetov, rovnako nájdete u nás i vzdelávania zamerané na – inklúziu,  digitalizáciu a kurikulum.

Sumarizácia legislatívneho rámca a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.

Oboznámime s obsahom najmä nových vzdelávacích programov inovačného a aktualizačného vzdelávania.

Odprezentujeme štruktúru portálu Raabe Akadémia a formu konkrétnych vzdelávacích kurzov, ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie.


Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Učenie ma baví

Aktivizujúce metódy výučby

Dátum: 2. máj 2024 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Petra Hertl, redaktorka

Obsah webinára: 

Aké metódy, a čo využiť vo výchovnovzdelávacom procese, aby žiakov učenie bavilo?

Aké sú konkrétne aktivizujúce metódy? Ako ich využívať?

Ako vniesť do vyučovania prvky novosti, zmeny a aktivity?

Ako zábavne opakovať učivo z písania, čítania, slovenského jazyka, matematiky a geometrie u žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ?


Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov 1. stupňa ZŠ, pre rodičov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v školskej jedálni

Odpovede na otázky týkajúce sa zverejňovania dokumentov v školskej jedálni

Dátum: 6. máj 2024 (pondelok) o 17:00 hod.  

Lektor: Dr. Jozef Sýkora, MBA

Obsah webinára: 

Webinár dáva odpovede na otázky týkajúce sa:

ochrany údajov v školských jedálňach, 

dodržania formálnych a časových náležitostí a 

výnimkám zo zverejňovania v školských jedálňach

zákonnosti zverejňovania povinných údajov na webovom sídle a v Centrálnom registri zmlúv.

Venovať sa bližšie budeme otázkam z praxe, a to:

Čo všetko sa povinne zverejňuje na webovom sídle/CRZ?

Zverejňujú sa aj odberateľské faktúry?

Môžeme zverejňovať aj knihy faktúr o nákupe potravín?

Čo má byť v zmluve povinne zverejnené?

Musia sa povinne zverejniť a zmluvy v jedálňach? 

Musíme zverejniť aj dohody o hmotnej zodpovednosti alebo dodatky k zmluvám?


Pre koho webinár odporúčame: Pre vedúcich zamestnancov školských jedální, hospodárov škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Proces prijímania detí do materskej školy

Rozhodovanie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na celodennú alebo poldennú výchovu a vzdelávanie

Dátum: 9. máj 2024 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektor: PhDr. Marek Havrila, PhD., hlavný radca odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove

Obsah webinára:

Povinnosti riaditeľky MŠ pred zápisom do materskej školy.

Zákonné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie.

Nastavenie ostatných podmienok prijímania detí na predprimárne vzdelávanie.

Čo musí materská škola vyžadovať pri prijímaní detí a aké doklady treba predložiť?

Náležitosti žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Určenie počtu detí, ktoré je možné prijať.

Proces rozhodovania podľa správneho poriadku (v rámci správneho konania).

Vyhotovenie rozhodnutia a jeho doručenie.

Odvolanie sa proti rozhodnutiu riaditeľky materskej školy o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.


Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľky materských škôl a zriaďovateľov materských škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Čo treba vedieť o cukrovke?

Všetko dôležité o prevencii a liečbe aj informácie o tom, ako pristupovať k dieťaťu – diabetikovi v školskom kolektíve

Dátum: 23. máj 2024 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektorka: MUDr. Barbora Zoboková, diabetologička

Obsah webinára: 

Ako minimalizovať riziko „získania“ cukrovky?

Aké režimové opatrenia je potrebné dodržiavať, ak ste diabetikom?

Ako pristupovať k dieťaťu – diabetikovi v školskom kolektíve?


Pre koho webinár odporúčame: Pre všetkých, ktorí o túto tému majú záujem.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE