• PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-510-5

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

WEBINÁR
Inštruktážna príručka pre asistenta učiteľa v základnej škole.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Pedagogická asistencia je moderný pedagogický nástroj zvyšovania kvality procesov a výsledkov edukácie. Postup pri zabezpečení pedagogického asistenta do školy a školského zariadenia a zameranie jeho pôsobenia aj po niekoľkých rokoch zavedenia tejto možnosti do praxe vyvoláva otázky. Brožúra poskytuje školám praktickú pomoc na vytvorenie kvalitatívne nového prostredia, ktoré by zodpovedalo špecifickým edukačným potrebám žiakov.

Obsahuje sumár poznatkov potrebných pri zamestnávaní pedagogického asistenta, vytvorení jeho pracovnej náplne a pri koordinovaní jeho súčinnosti s učiteľmi. Brožúra prináša riešenia a postupy pedagogického asistenta v školskom podpornom tíme, v edukačnom procese, ďalšie možnosti pôsobenia pedagogického asistenta. Pomôže pedagogickému asistentovi so spätnou väzbou a plánovaním ďalšieho vzdelávania, tiež prináša ľahšiu orientáciu v legislatíve.

 

Výhody brožúry:

  • Dielo obsahuje aj legislatívno-teoretickú časť, ale výraznejší podiel má metodicko-aplikačná časť.
  • Obsahuje aj ukážky aplikácie pedagogických stratégií v pedagogickej činnosti pedagogického asistenta.
  • Ponúka základné informácie potrebné k plánovaniu doplnenia pedagogického zboru o pedagogického asistenta, k vytvoreniu jeho pracovnej náplne a pri koordinovaní jeho súčinnosti s učiteľmi.
  • Odkazuje na ponuku profesijného vzdelávania pedagogických asistentov.  


ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

PaedDr. Zuzana Révészová
PaedDr. Mária Tekelová 


OBSAH

Použité grafické symboly
LEGISLATÍVNE INFORMÁCIE
Úvod
1. Zavedenie profesie pedagogického asistenta
2. Pedagogický asistent ako pedagogický zamestnanec

METODICKO – APLIKAČNÉ INFORMÁCIE
3. Pedagogický asistent – nová profesia v školstve
      3. 1 Kontext vzniku profesie
      3. 2 Rozpory v systéme
      3. 3 Financovanie pedagogických asistentov
4. Pedagogický asistent v škole
      4. 1 Pedagogický asistent – súčasť pedagogického zboru
      4. 2 Pedagogický asistent v školskom podpornom tíme
      4. 3 Pedagogický asistent v edukačnom procese
               4. 3. 1 Ranné kruhy
               4. 3. 2 Hodnotenie a spätná väzba
               4. 3. 3 Úprava učebných materiálov
     4. 4 Ďalšie možnosti pôsobenia pedagogického asistenta
     4. 5 Pedagogický asistent a žiaci so zdravotným znevýhodnením v bežnej triede
     4. 6 Pedagogický asistent v triede so žiakmi s materinským jazykom rómskym
             4. 6. 1 Námety vyučovacích hodín v 1. ročníku ZŠ s činnosťou pedagogického asistenta z komunity na vyučovaní
      4. 7 Pedagogický asistent v kultúrne zmiešanej triede
      4. 8 Pedagogický asistent a spolupráca s komunitou školy
      4. 9 Online vzdelávanie
5. Vyhodnotenie úrovne pedagogickej asistencie
6. Možnosti vzdelávania pedagogických asistentov
     6. 1 Získanie kvalifikácie
     6. 2 Profesijný rozvoj
Odporúčané zdroje
Záver
Zoznam bibliografických odkazov

PRÍLOHY
Príloha 1 Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent
Príloha 2 Profesijné štandardy pre pedagogického asistenta Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 116
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 116
Formát A5

Súvisiace produkty

ZDRAVÉ TELO

ZDRAVÉ TELO

Pohyb je základom nášho každodenného života a najmä u detí predškolského a mladšieho školského veku ..

22,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Pedagogická diagnostika vytvára pedagógom príležitosť na spoznávanie dieťaťa a poskytuje im spätnú v..

22,00 €

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DIEŤA V ŠKOLE

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DIEŤA V ŠKOLE

Prostredie, ktoré v škole hodnotíme ako sociálne znevýhodnené, prináša ľuďom, ktorí v ňom žijú, viac..

22,00 €

VZTAHY A NÁSTRAHY VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ

VZTAHY A NÁSTRAHY VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ

Začlenenie a akceptácia žiakov so ŠVP v rámci školskej triedy so sebou môže prinášať rôzne, často ťa..

20,00 €

UČITEL A PRÁCE SE TŘÍDOU

UČITEL A PRÁCE SE TŘÍDOU

Základom kvalitnej výučby je dobre zvládnuté riadenie triedy. Každý učiteľ teda musí byť aj schopným..

20,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

V materskej, základnej i strednej škole môžu okrem učiteľov pôsobiť aj zamestnanci, ktorí poskytuj..

83,00 €

ASISTENT PEDAGOGA A KLIMA TŘÍDY

ASISTENT PEDAGOGA A KLIMA TŘÍDY

Asistenti pedagóga sú personálnou posilou pre pedagogické zbory a je potrebné sa zaoberať funkčnosťo..

20,00 €

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Brožúra prináša komplexný pohľad na činnosť asistenta pedagóga v materskej škole so všetkými jej špe..

20,00 €

ASISTENT UČITEĽA

ASISTENT UČITEĽA

Hlavnou úlohou asistenta je venovanie sa dieťaťu s poruchou správania podľa pokynov učiteľa tak, aby..

4,00 €