• VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

ISBN / ISSN / KÓD: 978–80–8140–469–6

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.


Interné školské predpisy 5 na USB kľúči. Až 42 ľahko editovateľných dokumentov vo formáte Word, určených pre riaditeľov základných škôl, ktoré umožňujú jednoduchú tvorbu interných predpisov na plynulý chod základnej školy. Pracujte s garantovanými vzormi dokumentov od renomovaných odborníkov!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    19,00 €

ks

Popis

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti dokumentácie. Noví riaditelia, ktorí musia mať o personálnej agende prehľad, častokrát nachádzajú nedostatočnú dokumentáciu, prípadne im potrebné smernice a vzory chýbajú úplne.    

Obsah USB je určený riaditeľom základných škôl, ako i personalistom, prípadne účtovníkom základných škôl. Nosič obsahuje 42 textov formátu Word, pričom sú tematicky zamerané na oblasť personalistiky. Typovo ide o smernice, vzory či návody, vrátane príloh, t. j. dokumenty – vnútorné predpisy slúžiace na plynulý chod školy.

Záujemca bude mať k dispozícii napr.:

• vzor pracovného poriadku školy,
• vzory zmlúv podľa Zákonníka práce,
• vzory oznámení o výške a zložení funkčného platu,
• smernicu k zásadám priznania rekreačného príspevku v roku 2021,
• dokumenty ku kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok u zamestnancov školy,
• a iné. 

Výhody USB nosiča:

  • Všetky súbory na USB sú editovateľné.
  • Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.
  • Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje.
  • Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, ako kľúčová autorka diela, má bohaté skúsenosti s ekonomickú a personálnu agendu v školách a zabezpečuje verejné obstarávanie pre viaceré školy. 

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
JUDr. Danica Bedlovičová
Ing. Jarmila Belešová
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová PhDr.
Jozef Sýkora, MBA 

OBSAH


1. Vzor základného interného predpisu na tvorbu interných predpisov

2. Vzor pracovného poriadku školy
2.1. Prehľad o rozdelení pracovného času a náplň a rozvrhnutie pracovného času pedagogických zamestnancov
2.2. Hodnotiaci hárok pedagogického/odborného zamestnanca
2.3. Rozsah a podmienky vykonávania práce nadčas (nadčasovej práce zamestnancov)
2.4. Dohoda o vykonávaní práce nadčas a poskytnutí náhradného voľna za prácu nadčas I.
2.5. Dohoda o vykonávaní práce nadčas a poskytnutí náhradného voľna za prácu nadčas II.
2.6. Nariadenie práce mimo pracoviska – „home-office“
2.7. Evidencia pracovného času odpracovaného na základe dohody o vykonaní práce
2.8. Evidencia pracovného času odpracovaného na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti
2.9. Dohoda o čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas
2.10. Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu

3. Vzory zmlúv podľa Zákonníka práce
     3.1 Vzor pracovnej zmluvy uzatvorenej na kratší pracovný čas
     3.2 Dohoda o zmene pracovnej zmluvy (zmena dohodnutého druhu práce pedagogického zamestnanca)
     3.3 Dohoda o zmene pracovnej zmluvy (zmena dohodnutého druhu práce pedagogického zamestnanca z učiteľa na riaditeľa vymenovaného len na zastupovanie)
     3.4 Dohoda o vykonaní práce
     3.5 Dohoda o pracovnej činnosti
     3.6 Dohoda o brigádnickej práci študenta

4. Vzory oznámení o výške a zložení funkčného platu
4.1 Nepedagogický zamestnanec – osobný plat
4.2 Nepedagogický zamestnanec – zmena platu a valorizácia
4.3 Pedagogický/odborný zamestnanec – určenie osobného platu
4.4 Pedagogický/odborný zamestnanec pri valorizácii k 1. januáru kalendárneho roka
4.5 Pedagogický/odborný zamestnanec pri valorizácii k 1. septembru kalendárneho roka
4.6 Pedagogický zamestnanec (kvalifikovaný pedagogický/odborný zamestnanec pri preradení do iného karierového stupňa)
4.7 Pedagogický zamestnanec (začínajúci pedagogický/odborný zamestnanec) – plat pri nástupe
4.8 Pre „nekvalifikovaných“ pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere, ktorí sa nezaraďujú do kariérového stupňa, a mení sa im plat
4.9 Pre „nekvalifikovaných“ pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa nezaraďujú do kariérového stupňa, ktorí sú v pracovnom pomere a stali sa nekvalifikovanými, ale aj noví
4.10 Vedúci pedagogický zamestnanec (napr. vedúci vychovávateľ, zástupca riaditeľa školy a pod.) – nový zamestnanec
4.11 Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia bez právnej subjektivity – pri ustanovení do funkcie
4.12 Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia s právnou subjektivitou – pri ustanovení do funkcie – „z vonku“ nový, ale aj nový z radov zamestnancov
4.13 Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia s právnou subjektivitou aj bez právnej subjektivity – pri zmene platu a valorizácii
4.14 Nepedagogický zamestnanec – zamestnanec s doplatkom k min. mzde
4.15 Nepedagogický zamestnanec – nový pri nástupe
4.16 Vedúci nepedagogický zamestnanec – pri ustanovení do funkcie

5. Rekreačné poukazy
     5.1 Smernica k zásadám priznania rekreačného príspevku v roku 2021
            5.1.1 Žiadosť o priznanie príspevku na rekreáciu
            5.1.2 Žiadosť o priznanie príspevku na rekreáciu pre dieťa zamestnanca

6. Kontrola požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok u zamestnancov školy
     6.1 Príkaz riaditeľa školy na zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok
     6.2 Záznam o vykonaní dychovej skúšky s cieľom zistiť požitie alkoholických nápojov
     6.3 Záznam o odmietnutí dychovej skúšky s cieľom zistiť požitie alkoholických nápojov
     6.4 Oznámenie zamestnávateľa o dočasnom prerušení výkonu práce zamestnanca z dôvodu požitia alkoholických nápojov

7. Záznam o oboznámení sa so smernicou (dokumentáciou)     Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Súvisiace produkty

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI BOZP PRE ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI BOZP PRE ŠKOLY

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER 2023Často sa môžeme stretnúť s otázkami zamestnávateľov/riaditeľov, resp. ..

19,00 €

HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

Publikácia sa zameriava na oblasti organizácie a riadenia, najmä vnútorné predpisy, prevádzku a regi..

83,00 €

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

Publikácia je určená najmä riaditeľom základných, stredných, ale aj špeciálnych škôl. Potrebné a dôl..

86,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič o..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

Dobrý pracovný kolektív dokáže spĺňať aj tie najvyššie ciele. A to by malo byť cieľom každého vedúce..

8,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

8,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

83,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

15,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

Riaditeľ školy, a to platí pre všetky typy škôl, či už základnej, strednej školy alebo materskej ško..

8,00 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, čiže môže uzatvárať zmluvy, pri..

6,00 €

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

6,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

Sebahodnotenie ako špecifické hodnotenie je v podmienkach našich škôl teoreticky známe. Otázkou je p..

6,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

6,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

8,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD. OBSAH 1. Úvod 2. Legislatívne východiská 3..

6,00 €