• VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

ISBN / ISSN / KÓD: 978–80–8140–469–6

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.


Vnútorné školské predpisy 5 na USB kľúči. Až 31 ľahko editovateľných dokumentov vo formáte Word, určených pre riaditeľov základných škôl, ktoré umožňujú jednoduchú tvorbu vnútorných predpisov na plynulý chod základnej školy. Pracujte s garantovanými vzormi dokumentov od renomovaných odborníkov!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    19,00 €

ks

Popis

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti dokumentácie. Noví riaditelia, ktorí musia mať o personálnej agende prehľad, častokrát nachádzajú nedostatočnú dokumentáciu, prípadne im potrebné smernice a vzory chýbajú úplne.    

Obsah USB je určený riaditeľom základných škôl, ako i personalistom, prípadne účtovníkom základných škôl. Nosič obsahuje 31 textov formátu word, pričom sú tematicky zamerané na oblasť personalistiky. Typovo ide o smernice, vzory či návody, vrátane príloh, t. j. dokumenty – vnútorné predpisy slúžiace na plynulý chod školy.

Záujemca bude mať k dispozícii napr.:

• vzor pracovného poriadku školy,
• vzory zmlúv podľa Zákonníka práce,
• vzory oznámení o výške a zložení funkčného platu,
• smernicu k zásadám priznania rekreačného príspevku v roku 2021,
• dokumenty ku kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok u zamestnancov školy,
• a iné. 

Výhody USB nosiča:

  • Všetky súbory na USB sú editovateľné.
  • Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.
  • Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje.
  • Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, ako kľúčová autorka diela, má bohaté skúsenosti s ekonomickú a personálnu agendu v školách a zabezpečuje verejné obstarávanie pre viaceré školy. 

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
JUDr. Danica Bedlovičová
Ing. Jarmila Belešová
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová PhDr.
Jozef Sýkora, MBA 

OBSAH


1. Vzor základného vnútorného predpisu na tvorbu vnútorných predpisov

2. Vzor pracovného poriadku školy
     2.1 Prehľad súvisiacej legislatívy
     2.2 Prehľad o rozdelení pracovného času
     2.3 Hodnotiaci hárok pedagogického/odborného zamestnanca
     2.4 Evidencia pracovného času odpracovaného na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti
     2.5 Evidencia pracovného času odpracovaného na základe dohody o vykonaní práce

3. Vzory zmlúv podľa Zákonníka práce
     3.1 Vzor pracovnej zmluvy uzatvorenej na kratší pracovný čas
     3.2 Dohoda o zmene pracovnej zmluvy (zmena dohodnutého druhu práce pedagogického zamestnanca)
     3.3 Dohoda o zmene pracovnej zmluvy (zmena dohodnutého druhu práce pedagogického zamestnanca z učiteľa na riaditeľa vymenovaného len na zastupovanie)
     3.4 Dohoda o vykonaní práce
     3.5 Dohoda o pracovnej činnosti
     3.6 Dohoda o brigádnickej práci študenta

4. Vzory oznámení o výške a zložení funkčného platu
     4.1 Nepedagogický zamestnanec – osobný plat
     4.2 Nepedagogický zamestnanec – zmena platu a valorizácia
     4.3 Pedagogický/odborný zamestnanec pri valorizácii k 1. januáru kalendárneho roka
     4.4 Pedagogický zamestnanec (kvalifikovaný pedagogický/odborný zamestnanec pri preradení do iného kariérového stupňa)
     4.5 Pedagogický zamestnanec (začínajúci pedagogický/odborný zamestnanec) – plat pri nástupe
     4.6 Vedúci pedagogický zamestnanec (napr. vedúci vychovávateľ, zástupca riaditeľa školy a pod.) – nový zamestnanec
     4.7 Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia s právnou subjektivitou aj bez právnej subjektivity – pri zmene platu a valorizácii
     4.8 Nepedagogický zamestnanec – zamestnanec s doplatkom k minimálnej mzde
     4.9 Nepedagogický zamestnanec – nový pri nástupe
    4.10 Vedúci nepedagogický zamestnanec – pri ustanovení do funkcie

5. Rekreačné poukazy
     5.1 Smernica k zásadám priznania rekreačného príspevku v roku 2021
            5.1.1 Žiadosť o priznanie príspevku na rekreáciu
            5.1.2 Žiadosť o priznanie príspevku na rekreáciu pre dieťa zamestnanca

6. Kontrola požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok u zamestnancov školy
     6.1 Príkaz riaditeľa školy na zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok
     6.2 Záznam o vykonaní dychovej skúšky s cieľom zistiť požitie alkoholických nápojov
     6.3 Záznam o odmietnutí dychovej skúšky s cieľom zistiť požitie alkoholických nápojov
     6.4 Oznámenie zamestnávateľa o dočasnom prerušení výkonu práce zamestnanca z dôvodu požitia alkoholických nápojov

7. Záznam o oboznámení sa so smernicou (dokumentáciou)     Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu editovateľné dokumenty Word
Formát USB nosič

Súvisiace produkty

HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

HOSPODÁRENIE, PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

PRIPRAVUJEME NA JÚN 2023• Poskytne praktický manuál pre riaditeľov, aby mohli efektívne organizovať ..

83,00 €

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

Publikácia je určená najmä riaditeľom základných, stredných, ale aj špeciálnych škôl. Potrebné a dôl..

86,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič o..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

Dobrý pracovný kolektív dokáže spĺňať aj tie najvyššie ciele. A to by malo byť cieľom každého vedúce..

8,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

8,00 €

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

K fungovanie školy sú potrebné rôzne zdroje: ľudské, finančné, technické a hmotné. Týmto rovinám sa..

83,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

83,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

15,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

Riaditeľ školy, a to platí pre všetky typy škôl, či už základnej, strednej školy alebo materskej ško..

8,00 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, čiže môže uzatvárať zmluvy, pri..

6,00 €

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

6,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

Sebahodnotenie ako špecifické hodnotenie je v podmienkach našich škôl teoreticky známe. Otázkou je p..

6,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

6,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

8,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD. OBSAH 1. Úvod 2. Legislatívne východiská 3..

6,00 €