Články

Ochutnajte nový mix bezplatných webinárov na september

Ochutnajte nový mix bezplatných webinárov na september
Do dnešnej ponuky bezplatných webinárov sme pre vás namixovali nasledujúce ingrediencie: trošku prvouky, za mak gramotností, pre istotu aj ochranu života a zdravia, na okorenenie atestácie, niečo z etickej výchovy a kvôli pestrosti inklúziu. Veríme, že vám bude chutiť.

AKO POZOROVAŤ, OBJAVOVAŤ A SKÚMAŤ PRÍRODU OKOLO NÁS

Rozvoj prírodovednej gramotnosti v 1. a 2. ročníku ZŠ

Dátum: 13. september 2021 (pondelok) o 17.00

Lektorka:  PaedDr. Jana Krížová, PhD. – učiteľka v ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Trvanie v minútach: 70 min

Obsah webinára:

 • Ako rozvíjať prírodovednú gramotnosť  žiakov v 1. a 2. ročníku.
 • Ukážeme si tvorivý prístup k vyučovaniu prvouky, ako inšpirovať žiakov k poznávaniu sveta okolo nás.
 • Predstavíme vám koncepciu učebnice prvouky pre 1. a 2. ročník od autoriek I. Rochovskej a M. Kožuchovej.
 • Odprezentujeme spôsob aktivizácie rozvoja žiackeho poznania prostredníctvom rôznych typov úloh v učebniciach prvouky.
 • Predostrieme spôsoby práce s učebnicou založenej na vlastnej aktivite žiakov – ich pozorovaní, pátraní, objavovaní, skúmaní, hraní a poznávaní.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov a učiteľky 1. stupňa  základných škôl

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

AKO POĽAHKY ZVLÁDNUŤ ETICKÚ VÝCHOVU V 3. ROČNÍKU ZŠ?

Inšpirácie na výučbu etickej výchovy pre 3. ročník základnej školy

Dátum: 16. september 2021 (štvrtok) o 17:00 hodine

Lektorka: Mgr. Eva Mozolová, učiteľ – špecialista na 1. stupni základnej školy

Obsah webinára:

 • Úvod 
  • Predmet etická výchova - ciele, obsah
  • Predstavenie nového pracovného zošita pre 3. ročník ZŠ
  • Obsah pracovného zošita ETV 3 - v súlade s obsahovými a výkonovými štandardmi ŠPÚ
 • Rozdelenie pracovného zošita do tematických celkov
  • Predstavenie piatich vybraných dvojstrán podľa tematických okruhov
  • Vzhľad dvojstrany
  • Grafická úprava
  • Typy aktivít
  • Metódy a formy práce
  • Priebeh vyučovacej jednotky
 • Záverečná hodina
 • Záver

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov na 1. stupeň ZŠ, pre vychovávateľov v ŠKD

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.JAK ROZVÍJET GRAMOTNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Jak rozvíjet gramotnosti v mateřské škole

Dátum: 20. september 2021 (pondelok) o 17:00 hodine

Lektor: Mgr. Hana Splavcová, garantuje oblast předškolního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu České republiky

Obsah webináře:

Cílem webináře je přispět k informovanosti učitelů a ředitelů mateřských škol. V posledních letech se často setkáváme s pojmem gramotnost. Z původního významu gramotnosti, tedy ovládání trivia, jsme se posunuli k utváření tzv. funkčních gramotností. Snad každý obor, každá oblast lidského konání má dnes popsánu svou gramotnost. Co tedy jsou gramotnosti? Kterými gramotnostmi bychom se měli zabývat při vzdělávání dětí předškolního věku? Jak je můžeme rozvíjet? Najdeme pro ně oporu v RVP PV? Společně krátce nahlédneme do tajů utváření funkčních gramotností, a to z pohledu tří základních gramotností – čtenářské, matematické a digitální. Otevřeme si tak cestu k hlubšímu porozumění jejich významu pro celkový rozvoj dítěte.

 • Úvod
 • Co je gramotnost? Vymezení pojmu
 • Předškolní období – základy funkční gramotnosti (propedeutika)
 • Gramotnosti v RVP PV
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti
 • Rozvoj matematické gramotnosti
 • Rozvoj digitální gramotnosti

 

Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen především ředitelkám mateřských škol, pedagogům mateřských škol a asistentům pedagoga MŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU..OCHRANA ZDRAVIA S PREDŠKOLÁKMI – HRAVO A PÚTAVO

Viete, ako sa s deťmi zhovárať o koronavíruse a ako ich naučiť brániť sa?

Dátum: 21. september 2021 (utorok) o 17:00 hodine

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, zástupkyňa riaditeľky EP MŠ Limbová 4, Trnava 

Obsah webinára:

 • Cez krátke príbehy o škôlkarovi Filipkovi v pracovnom zošite Filipko a zatvorená škôlka vám chceme ukázať, ako sa dá aktuálna problematika ochrany zdravia zvládnuť hravo a pútavo aj v predškolskom veku.
 • Webinár prinesie okrem zaujímavých informácií o témach súvisiacich s koronavírusom aj ponuku tvorivých aktivít, prostredníctvom ktorých si deti precvičia svoje zručnosti pri riešení aplikačných úloh v oblasti rozvoja grafomotoriky, predčitateľskej gramotnosti, matematickej gramotnosti, kresby podľa vlastných predstáv a fantázie, pestré komunikačné stratégie a cvičenia na posilnenie pozornosti.
 • Toto všetko bude koncipované v dejovej línií zábavných a pútavých aktivít vysvetľujúcich problematiku pandémie koronavírusu a ochrany zdravia podľa základných požiadaviek vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb v predprimárnom vzdelávaní.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľky materských škôl, učiteľky prvých ročníkov a školských klubov, odborných zamestnancov škôl, pedagogických asistentov, rodičov a starých rodičov detí predškolského veku.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Ako prispôsobiť vzdelávacie prostredie materskej školy všetkým deťom bez rozdielu

Dátum: 22. september 2021 (streda) o 17:00 hodine

Lektorka: PaedDr. Zuzana Kadlečíková, PhD., manažérka projektov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

Obsah webinára:

 • Predstavenie témy
 • Základný rámec výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP v materskej škole
 • Pedagogický asistent v materskej škole
 • Čo vám môže pomôcť pri rozvoji jedinečnosti každého dieťaťa?

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických zamestnancov materských škôl – najmä pre učiteľov, pedagogických asistentov, pre odborných zamestnancov v materských školách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.PANDÉMIA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE NETRADIČNE

Ako informovať žiakov o epidémii COVID- 19 a ako ju čo najlepšie v škole zvládnuť?

Dátum: 23. september 2021 (štvrtok) o 17:00 hodine

Lektorka: Mgr. Jana Krížová, PhD., ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Obsah webinára:

 • Predstaviť netradičný prístup k problematike pandémie v základnej škole – pre žiakov na prvom stupni ZŠ.
 • Prezentovať spôsob aktivizácie rozvoja žiackeho poznania prostredníctvom zaujímavých „rozhovorov“ a tvorivých úloh.
 • Predostrieť  spôsoby práce v škole, s cieľom rozvíjať záujem žiakov o riešenie predmetnej problematiky, jej poznávanie a uplatňovanie v bežnom živote.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov a učiteľky 1. stupňa ZŠ, vychovávateľov a vychovávateľky v ŠKD  a rodičov žiakov 1. stupňa.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

ZARAĎOVANIE DO KARIÉROVÝCH STUPŇOV A UZNÁVANIE ATESTÁCIÍ

Všetko, čo sa potrebujete vedieť o atestáciách

Dátum: 27. september 2021 (pondelok) o 17:00 hodine

Lektorka: Ing. Jarmila Belešová, odborníčka na personalistiku v školstve

Obsah webinára:

Zaraďovanie do kariérových stupňov a uznávanie atestácií

 • zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do kariérových stupňov

Atestácie, ich vykonávanie, platnosť a vplyv na zaradenie do platovej triedy

 • čo je atestácia, kto ju uskutočňuje a čo tvorí atestáciu,
 • kto môže vykonať atestáciu,
 • pracovné voľno na vykonanie atestácie,
 • uznávanie kvalifikačných skúšok a ich náhrad za atestáciu,
 • tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a jeho uznanie ako atestácia,
 • platnosť atestácií,
 • kariérové stupne,
 • zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do kariérových stupňov,
 • praktické príklady.

Pre koho webinár odporúčame: pre riaditeľov základných a materských škôl

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 MANAŽÉRSKE MINIMUM OD A PO Z PRE VEDÚCE a VEDÚCICH ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

Zhrnutie všeobecne záväzných právnych predpisov pre vedúce a vedúcich, ako aj kuchárky zariadení školského stravovania a ich aktualizované znenie. Základné manažérske princípy v riadení a organizácii práce.

Dátum: 13. október 2021 (streda) o 17:00 hodine

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára: 

Obsahom webinára je poskytnúť prehľad právnych predpisov pre oblasť školského stravovania a z toho vyplývajúcich povinností. Správny systém manažovania organizácie režimu stravovania aj počas obdobia COVID-19, ako sa vysporiadať s dotáciami na stravovanie, ako správne zvoliť vhodné finančné pásmo. Vzor kompetencií a pracovných náplní pre jednotlivé pracovné pozície a prepočet správneho stanovenia výkonov zamestnancov školských jedální podľa jednotlivých pracovných pozícií. Vedenie dokumentácie vrátane prevádzkového poriadku školskej jedálne a iné aktuálne témy.

Oslávime spolu netradične SVETOVÝ DEŇ POTRAVÍN pod názvom „Ale mäso na Slovensku musí byť?“ s prehľadom najnovších trendov v školskom stravovaní na medzinárodnej platforme.

Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľov a riaditeľky/vedúcich a vedúce zariadení školského stravovania, ich zriaďovateľov aj riaditeľov škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.