• PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-476-4

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2


Metodické odporúčania a pedagogická diagnostika v materskej škole zamerané na rozvoj jedinečnosti každého dieťaťa. Brožúra prináša dôležité informácie o metódach, zásadách a možnostiach pedagogického diagnostikovania v materskej škole, ale tiež odporúčania pre pedagogickú prax.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozornosť z dôvodu postihnutia, narušenia, ohrozenia, nadania alebo z dôvodu prípravy nástupu do základnej školy.

Obsahuje odborné články, ktorých cieľom je uplatňovanie princípov inklúzie a inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní už v predprimárnom vzdelávaní. 

Výhody brožúry:
• možnosti pedagogickej diagnostiky v materskej škole,
• metodicko-aplikačné usmernenia pre pedagógov o špecifikách práce s deťmi so špecifickými potrebami,
• spôsoby a možnosti komunikácie s rodičmi detí vyžadujúcich si inkluzívny prístup vo výchove a vzdelávaní… 


Brožúra Projekt INKLÚZIA v materskej škole 2 vznikla ako pomôcka pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v materskej škole na podporu vzdelávania detí vyžadujúcimi si zvýšenú starostlivosť s uplatnením inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní vyplývajúceho z dokumentu Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní.

Z dokumentu Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní vyplývajú aj tieto povinnosti pre riaditeľov a učiteľov v MŠ:
 • Vytvorenie priaznivého prostredia pre deti, vytvorenie inkluzívneho prostredia v materskej škôlke,
• Podpora dostupnosti a kvality odbornej starostlivosti pre deti v ranom veku, s dôrazom na deti s rizikovým vývinom,
• Zabezpečenie úspešnej implementácie povinného predprimárneho vzdelávania...  


ODBORNÁ GARANCIA

Editorka: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

Autorky:

PaedDr. Blanka Lehotayová, PhD.
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
PaedDr. Eva Sobinkovičová
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Mgr. Barbora Vodičková, PhD. 

OBSAH

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
I. PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

1. Úvod
2. Všeobecná charakteristika
3. Metódy pedagogickej diagnostiky
     3.1 Pozorovanie
     3.2 Anamnéza
     3.3 Dotazník
     3.4 Analýzy výsledkov činností a analýzy úloh
     3.5 Portfólio
     3.6 Kazuistika
4. Zásady pedagogického diagnostikovania
5. Obsah pedagogického diagnostikovania
     5.1 Vnímanie
     5.2 Psychomotorika
     5.3 Fyzický vývin
     5.4 Diagnostika rozumových schopností
     5.5 Pamäť
     5.6 Pozornosť
     5.7 Komunikačné zručnosti
     5.8 Lateralita
     5.9 Hra
     5.10 Diagnostika sociálnych vplyvov
     5.11 Motivácia a emocionalizácia
     5.12 Diagnostika správania
     5.13 Detský výtvarný prejav
     5.14 Tvorivosť
6. Záznamové hárky na pedagogické diagnostikovanie
7. Odporúčania pre pedagogickú prax
8. Záver
Použitá literatúra

METODICKO-APLIKAČNÉ USMERNENIA
II. VČASNÁ INTERVENCIA V MATERSKEJ ŠKOLE VO VZŤAHU K ŠPECIFICKÝM ŤAŽKOSTIAM DETÍ

1. Včasná intervencia
2. Včasná intervencia v materskej škole
     2.1 Možnosti pedagogického diagnostikovania
     2.2 Čo je dôležité si všímať z pohľadu včasnej intervencie v materskej škole?
3. Komplexnejšie problémy na pozadí vývinu vyskytujúce sa v predškolskom veku
     3.1 Problémové správanie u detí predškolského veku
     3.2 ADHD/ADD u detí predškolského veku
     3.3 Vývinová dyspraxia u detí predškolského veku
     3.4 Ťažkosti vo vývine reči u detí predškolského veku
     3.5 Poruchy autistického spektra u detí predškolského veku
4. Príčiny špecifických vývinových ťažkostí detí v predškolskom veku
5. Rodič ako kľúčový partner materskej školy vo vzťahu k včasnej intervencii
6. Odborný zamestnanec v materskej škole a jeho rola vo včasnej intervencii
7. Záver
Použitá literatúra

III. DIEŤA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V MATERSKEJ ŠKOLE; NÁMETY NA HRY A ČINNOSTI V PROCESE INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
1. Úvod
2. Vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím v predškolských zariadeniach
3. Materská škola bežného typu
     3.1 Dieťa s mentálnym postihnutím v inkluzívnom vzdelávaní v bežnej materskej škole
     3.2 Možnosti dieťaťa s mentálnym postihnutím v inkluzívnej materskej škole
4. Námety na hry a činnosti v procese inkluzívneho vzdelávania v bežnej materskej škole
5. Záver Použitá literatúra

IV. DIEŤA S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Úvod
2. Negatívne prejavy – znaky problémového správania dieťaťa
3. Pozitívne riešenia problémového správania dieťaťa
4. Druhy problémového správania detí a možnosti pedagogických prístupov
     4.1 Deti, ktoré klamú
     4.2 Deti, ktoré kričia
     4.3 Deti, ktoré sú hyperaktívne
     4.4 Deti, ktoré ubližujú
     4.5 Deti, ktoré majú záchvaty hnevu
     4.6 Deti, ktoré hovoria vulgárne slová
     4.7 Deti, ktoré kradnú
5. Legislatíva v kontexte edukácie dieťaťa s problémovým správaním
6. Záver
Použitá literatúra

V. DIEŤA S NADANÍM V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Vymedzenie nadania – čo je nadanie a kto je považovaný za nadaného?
2. Kvalifikácia kategórií nadania
3. Typické prejavy nadaných detí
4. Prejavy dieťaťa s nadaním z hľadiska veku (raný a predškolský vek)
5. Hra detí s intelektovým nadaním
6. Typológia detí s nadaním
7. Prejavy nadaných detí vnímané ako problémové
8. Dvojitá výnimočnosť detí s nadaním
9.Diagnostika a edukácia detí a žiakov so všeobecným intelektovým nadaní
10. Aktuálne platná legislatíva týkajúca sa edukácie nadaných detí
11. Edukačné potreby detí s nadaním
12. Záver
Použitá literatúra 

VI. DIEŤA ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Úvod
2. Definícia pojmu sociálne znevýhodnené prostredie
3. Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia v materskej škole
     3.1 Motivácia
     3.2 Pozornosť
     3.3 Jazyk a reč
4. Záver
Použitá literatúra Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 206
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 206
Formát A5

Súvisiace produkty

BALÍK INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE

BALÍK INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Súčasťou cenovo výhodného balíka INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE je:Projekt inklúzia v materskej škole 1P..

66,00 € 88,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

Brožúra Projekt INKLÚZIA v materskej škole 3 prináša cenné informácie nielen pre pedagógov materskýc..

22,00 €

ZDRAVÉ TELO

ZDRAVÉ TELO

Pohyb je základom nášho každodenného života a najmä u detí predškolského a mladšieho školského veku ..

22,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Pedagogická diagnostika vytvára pedagógom príležitosť na spoznávanie dieťaťa a poskytuje im spätnú v..

22,00 €

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

83,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

83,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič o..

19,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

76,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

V druhom pokračovaní brožúry Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jari do l..

17,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

Brožúra Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jesene do zimy je venovaná v prvom ..

17,00 €

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Publikácia Starostlivosť o deti do 3 rokov sa predáva v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli ..

150,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €