• ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-626-3

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

WEBINÁR
Teoretická a praktická podpora pre profesie pracujúce v oblasti pedagogickej inklúzie a intervencie.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  83,00 €

ks

Popis

V materskej, základnej i strednej škole môžu okrem učiteľov pôsobiť aj zamestnanci, ktorí poskytujú podporu žiakom i pedagógom so špecifickými problémami vo vyučovacom procese, ako napr.: školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent, školský psychológ, sociálny pedagóg, školský logopéd, kariérový poradca, výchovný poradca, koordinátor prevencie, liečebný pedagóg.

Novelizácia zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch s účinnosťou od 1. januára 2022 zavádza novú kariérovú pozíciu – koordinátora školského podporného tímu.

Publikácia rozoberá problematiku konkrétnych profesií, ich postavenia v škole, profesijného rozvoja, atestácií, pracovných podmienok, predpisov, dokumentácie a metód práce i vzájomnej spolupráce. Publikácia prispeje k efektívnej a koordinovanej organizácii odbornej činnosti členov školského podporného tímu a k rozvoju inkluzívneho vzdelávania v škole.  

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Autori:

 • Ing. Jarmila Belešová
 • PhDr. Anna Böhmerova
 • doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
 • PhDr. Marek Havrila, PhD.
 • Mgr. Jana Mičíková
 • Mgr. Magdaléna Jakubíková
 • Mgr. Izabela Kadlečíková
 • PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
 • Mgr. Stanislava Kiková
 • PhDr. Anna Mrúzová

OBSAH

A INFOSERVIS
A 1 Aktuality
A 1.1 Platové tarify
A 1.2 Legislatívny prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva
A 1.3 Prehľad aktuálnej školskej legislatívy
A 1.4 Zaraďovanie PZ a OZ do platových tried
A 1.5 činnosť komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v oblasti podpory práva na vzdelanie
A 1.6 Procesné štandardy odborných a odborno-metodických činností
A 1.7 Systémové zmeny v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (s účinnosťou do 1. januára 2022)
A 1.8 Informovaný súhlas zákonného zástupcu v kontexte pôsobenia školského špeciálneho pedagóga a odborných zamestnancov v škole

A 2 Otázky a odpovede
A 2.1 Kvalifikačné predpoklady na školského špeciálneho pedagóga a výučbu predmetov RŠF
A 2.2 Suplovanie školského špeciálneho pedagóga


B ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG 
B 1 Právne a iné predpisy
B 1.1 Právne predpisy, postavenie školského špeciálneho pedagóga v škole 
B 1.2 Predpoklady výkonu pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga 
B 1.3 Profesijný rozvoj, vykonávanie atestácií a vykonávanie činnosti v kariérových pozíciách školského špeciálneho pedagóga 
     B 1.3.1 Program adaptačného vzdelávania školského špeciálneho pedagóga - ukážka
B 1.4 Pracovný pomer školského špeciálneho pedagóga 

B 2 Pôsobenie školského špeciálneho pedagóga
B 2.1 Školský špeciálny pedagóg – člen odborného tímu participujúci na výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP
B 2.2 Materiálno-technické podmienky práce školského špeciálneho pedagóga
B 2.3 Participácia školského špeciálneho pedagóga na primárnom a nižšom strednom vzdelávaní žiakov so ŠVVP
B 2.4 Práca s dieťaťom so selektívnym mutizmom
B 2.5 Školský špeciálny pedagóg a spolupráca s učiteľmi
B 2.6 Využitie prvkov arteterapie v inkluzívnej škole

B 3 Dokumentácia školského špeciálneho pedagóga
B 3.1 Žiadosť o zaslanie odporúčaní k prideleniu asistentov - ukážka
B 3.2 Žiadosť o oslobodenie z vyučovacieho predmetu - ukážka
B 3.3 Záznamový hárok o špeciálnopedagogickom pozorovaní - ukážka
B 3.4 Odporúčanie poradenského centra pre výchovno-vzdelávací proces – ukážka
B 3.5 Individuálny vzdelávací program žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – ukážka
B 3.6 Individuálny vzdelávací program žiaka so zrakovým postihnutím - ukážka

C PEDAGOGICKÝ ASISTENT
C 1 Právne a iné predpisy
C 1.1 Právne predpisy, postavenie pedagogického asistenta v škole
C 1.2 Predpoklady výkonu pracovnej činnosti pedagogického asistenta
C 1.3 Profesijný rozvoj, vykonávanie atestácií a vykonávanie činností v kariérových pozíciách pedagogického asistenta
C 1.4 Pracovný pomer pedagogického asistenta

C 2 Pôsobenie pedagogického asistenta
C 2.1 Metodické vedenie asistenta
C 2.2 Spolupráca pedagogického asistenta s učiteľom
C 2.3 Najčastejšie chyby v profesii pedagogického asistenta
C 2.4 Metodické vedenie asistenta – náplň práce pedagogického asistenta

C 3 Dokumentácia pedagogického asistenta
C 3.1 Rozvrh hodín asistenta učiteľa - ukážka

D ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG
D 1 Právne a iné predpisy
D 1.1 Právne predpisy, postavenie psychológa, školského psychológa v škole, v školských zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
D 1.2 Predpoklady výkonu pracovnej činnosti školského psychológa
D 1.3 Profesijný rozvoj, vykonávanie atestácií a vykonávanie činnosti v kariérových pozíciách školského psychológa
D 1.4 Pracovný pomer školského psychológa

D 2 Pôsobenie školského psychológa
D 2.1 Preventívna činnosť školského psychológa v systéme školy
D 2.2. Školský psychológ a spolupráca s učiteľmi
D 2.3 Práca so stresom a úzkosťou žiakov – psychohygiena vo vyučovaní
D 2.4 Záškoláctvo
D 2.5 Odporúčania pre diagnostiku detí zo SZP formou škály inteligencie Stanford-Binet

E SOCIÁLNY PEDAGÓG
E 1 Právne a iné predpisy
E 1.1 Právne predpisy, postavenie sociálneho pedagóga v škole, v školských zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
E 1.2 Predpoklady výkonu pracovnej činnosti sociálneho pedagóga
E 1.3 Profesijný rozvoj, vykonávanie atestácií a vykonávanie činností sociálneho pedagóga
     E 1.3.1 Program adaptačného vzdelávania sociálneho pedagóga – ukážka
E 1.4 Pracovný pomer sociálneho pedagóga

E 2 Pôsobenie sociálneho pedagóga
E 2.1 Význam a pôsobenie sociálneho pedagóga v školách
E 2.2 Úloha sociálneho pedagóga v škole 
E 2.3 Sociálny pedagóg ako súčasť multidisciplinárneho tímu a podporného tímu v inklúzii

F ŠKOLSKÝ LOGOPÉD
F 1 Právne a iné predpisy
F 1.1 Právne predpisy, postavenie logopéda a školského logopéda v škole
F 1.2 Predpoklady výkonu pracovnej činnosti logopéda a školského logopéda
F 1.3 Profesijný rozvoj, vykonávanie atestácií a vykonávanie činnosti v kariérových pozíciách školského logopéda
F 1.4 Pracovný pomer logopéda a školského logopéda

G KARIÉROVÝ PORADCA
G 1 Právne a iné predpisy
G 1.1 Právne predpisy, postavenie kariérového poradcu v škole
G 1.2 Kariérový poradca v CPPPaP

H VÝCHOVNÝ PORADCA
H 1 Právne a iné predpisy
H 1.1 Právne predpisy, postavenie výchovného poradcu v škole

H 2 Pôsobenie výchovného poradcu
H 2.1 Podpora adaptácie žiaka v základnej škole po dlhodobej neprítomnosti

I KOORDINÁTOR PREVENCIE 
I 1 Právne a iné predpisy I
1.1 Právne predpisy, postavenie koordinátora prevencie v škole

J LIEČEBNÝ PEDAGÓG
J 1 Pôsobenie liečebného pedagóga
J 1.1 Liečebný pedagóg – odborný zamestnanec  

K KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU
K 1 Právne a iné predpisy
K 1.1 Postavenie koordinátora školského podporného tímu v škole Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Počet strán 1 114
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Počet strán 1 114
Formát A5

Súvisiace produkty

ZDRAVÉ TELO

ZDRAVÉ TELO

Pohyb je základom nášho každodenného života a najmä u detí predškolského a mladšieho školského veku ..

22,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Pedagogická diagnostika vytvára pedagógom príležitosť na spoznávanie dieťaťa a poskytuje im spätnú v..

22,00 €

DIEŤA S ADHD – TREST ALEBO ODMENA?

DIEŤA S ADHD – TREST ALEBO ODMENA?

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

EDUKÁCIA RÓMSKYCH DETÍ/ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

EDUKÁCIA RÓMSKYCH DETÍ/ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU

Žiak, u ktorého sa objavia z rôznych príčin problémy rozličného druhu i charakteru, potrebuje už pri..

22,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Pedagogická asistencia je moderný pedagogický nástroj zvyšovania kvality procesov a výsledkov edukác..

22,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

KULIFERDO – SAMOHLÁSKY A DVOJHLÁSKY

KULIFERDO – SAMOHLÁSKY A DVOJHLÁSKY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16501:5-A2201V tomto pracovnom zošite má dieťa spoločn..

4,00 €

KULIFERDO – SLOVNÉ ÚLOHY

KULIFERDO – SLOVNÉ ÚLOHY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12707:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Slovné ú..

4,00 €

KULIFERDO – NÁSOBILKA

KULIFERDO – NÁSOBILKA

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12704:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Násob..

4,00 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA DO 20

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA DO 20

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12717:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Precviču..

4,00 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA OD 1 DO 10

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA OD 1 DO 10

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12713:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Precv..

4,00 €

KULIFERDO – ČÍSLA od 0 do 9

KULIFERDO – ČÍSLA od 0 do 9

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12714:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Čísla od..

4,00 €

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť vytvoriť, poskladať a zahrať sa s každou spoluhláskou sa..

4,00 €

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 2

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 2

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14606:5-A2201V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť vy..

4,00 €

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14604:5-A2201Príbehy sú určené pre žiakov 1. stupňa, konk..

4,00 €

PRÁCA SO STRESOM A ÚZKOSŤOU ŽIAKOV - PSYCHOHYGIENA VO VYUČOVANÍ

PRÁCA SO STRESOM A ÚZKOSŤOU ŽIAKOV - PSYCHOHYGIENA VO VYUČOVANÍ

U niektorých žiakov sa môžu vyskytovať určité obavy a stres z nového prostredia, nových vecí, spoluž..

10,00 €

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

Tieto zošity pokrývajú oblasť čítania, písania a prácu s textom.Súbor pracovných listov je určen..

14,00 €

ŠLABIKÁR PRE 1. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 1. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9087:3-A2201Pomocou obrázkov a príbehov si žiac..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 2. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 2. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka 2021/9301:4-A2201Žiaci si postupne osvojujú ďalšie písmená abec..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 3. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 3. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č.2021/9299:4-A2201Žiaci si upevnia svoje vedomosti z číta..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9297:4-A2201Prostredníctvom učebnice si žiaci u..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 5. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 5. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Prostredníctvom učebnice si žiaci upevňujú čítanie známych slabík a jednoduchých viet, ..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 6. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 6. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:4-A1001Učebnica sa venuje opakovaniu, prec..

28,00 €

MOJE UČENIE – UČEBNÝ MATERIÁL PRE DETI S AUTIZMOM

MOJE UČENIE – UČEBNÝ MATERIÁL PRE DETI S AUTIZMOM

Schvaľovacia doložka 2021/9310:5-A2201 Učebný materiál pozostáva z piatich častí: Cesta ku globálne..

41,00 €

TALENT V ŠKOLE

TALENT V ŠKOLE

RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy pr..

11,00 € 28,00 €

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Pracovné zošity KuliFerdo sú výnimočnou pomôckou, lebo sú: systematické, praktické, motivačné, m..

16,00 €