Emailing_linky
73
Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

KRITIKA V PEDAGOGICKEJ PRAXI

KRITIKA V PEDAGOGICKEJ PRAXI


Kritika znamená vyjadrenie nesúhlasného názoru, pocitu, hodnotenia na správanie druhého človeka, kto..

9,00 €

AKO VYTVORIŤ OPTIMÁLNY PRIESTOR PRE OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKOV

AKO VYTVORIŤ OPTIMÁLNY PRIESTOR PRE OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKOV


Na rozvíjanie osobných a sociálnych kompetencií žiakov má významný vplyv prostredie a sociálne vzťah..

7,00 €

ZAUJÍMAVÉ MOTIVAČNÉ TECHNIKY

ZAUJÍMAVÉ MOTIVAČNÉ TECHNIKY


Motivácia žiakov patrí k významným faktorom vplývajúcim na vyučovací proces, ktoré by mal učiteľ, ak..

7,00 €

VZDELÁVACIE PROBLÉMY ŽIAKOV A ICH RIEŠENIE

VZDELÁVACIE PROBLÉMY ŽIAKOV A ICH RIEŠENIE


V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktoré majú vzdelávacie problémy. Ak učiteľ chce, aby výsledky vzd..

3,00 €

VYUŽITIE REGIONÁLNYCH TRADÍCIÍ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

VYUŽITIE REGIONÁLNYCH TRADÍCIÍ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE


Ťažisko článku tvoria námety, ktoré pomáhajú zapojiť regionálnu výchovu do triednických i iných vyuč..

7,00 €

VYUŽITIE PRVKOV ARTETERAPIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

VYUŽITIE PRVKOV ARTETERAPIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ


Arteterapia je liečebný postup, ktorý využíva výtvarné umenie ako prostriedok liečby. Používanie ate..

9,00 €

SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA

SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA


Cieľom spoločenskej výchovy je kultivovanie osobnosti žiakov. Žiaci získavajú teoretické poznatky a ..

9,00 €

SOKRATOVSKÝ ROZHOVOR – SKRYTÁ CESTA ROZVÍJAJÚCA ZÁKLADNÉ KOMPETENCIE

SOKRATOVSKÝ ROZHOVOR – SKRYTÁ CESTA ROZVÍJAJÚCA ZÁKLADNÉ KOMPETENCIE


Sokratovský rozhovor je riadená metóda diskusie, účastníci ktorej hľadajú odpoveď na východiskovú vš..

7,00 €

ROZVOJ SCHOPNOSTI ŽIAKOV UČIŤ SA

ROZVOJ SCHOPNOSTI ŽIAKOV UČIŤ SA


Žiadni dvaja ľudia neštudujú rovnako – to čo platí pre jedného, nemusí účinkovať na druhého a opačne..

9,00 €

ROZVOJ OSOBNÝCH A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV

ROZVOJ OSOBNÝCH A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV


Keď chceme našich žiakov pripraviť na plnohodnotný život v spoločnosti, musia sa naučiť poznávať živ..

5,00 €

PREVENCIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLE

PREVENCIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLE


Riešenie šikanovania je zložité, ťažké, dlhotrvajúce a má vážne následky pre všetkých zúčastnených. ..

7,00 €

ORIENTAČNÉ HRY PODPORUJÚCE INTEGROVANÉ VYUČOVANIE PREDMETOV

ORIENTAČNÉ HRY PODPORUJÚCE INTEGROVANÉ VYUČOVANIE PREDMETOV


Príspevok približuje problematiku projektovej výchovy a vyučovania, ponúka niekoľko konkrétnych prík..

9,00 €

KONFLIKTY V ŠKOLE A STRATÉGIA ICH RIEŠENIA

KONFLIKTY V ŠKOLE A STRATÉGIA ICH RIEŠENIA


Cieľom tohto textu je ukázať, že existuje viacero stratégii ako konfliktom predchádzať, a keď vznikn..

9,00 €

INTERAKTÍVNE VYUČOVANIE A UČENIE SO SKÚSENOSŤOU

INTERAKTÍVNE VYUČOVANIE A UČENIE SO SKÚSENOSŤOU


V príspevku Vám okrem teoretických informácii, čo rozumieme pod interaktívnou metódou a interaktívny..

7,00 €

DIEŤA S PORUCHOU SPRÁVANIA – RODIČ ODMIETA ODBORNÉ VYŠETRENIE

DIEŤA S PORUCHOU SPRÁVANIA – RODIČ ODMIETA ODBORNÉ VYŠETRENIE


Pri zistení, že na zvládnutie rušivého správania žiaka nestačia obvykle používané pedagogické metódy..

3,00 €

Zobrazenie 91 až 105 z 122 (9 stránok)