Emailing_linky
73
Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

DIDAKTICKÁ HRA AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA ŽIAKA

DIDAKTICKÁ HRA AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA ŽIAKA


Učiteľ môže didaktické hry vo vyučovacom procese využívať pri vysvetľovaní, pri overovaní, pri upevň..

9,00 €

ASISTENT UČITEĽA

ASISTENT UČITEĽA


Zvládanie výchovno-vzdelávacieho procesu v triede s dieťaťom so špecifickými poruchami správania je ..

3,00 €

AKO VYTVORIŤ ČO NAJLEPŠIU ATMOSFÉRU V TRIEDE, V KTOREJ JE ŽIAK SO ŠPECIFICKOU PORUCHOU UČENIA?

AKO VYTVORIŤ ČO NAJLEPŠIU ATMOSFÉRU V TRIEDE, V KTOREJ JE ŽIAK SO ŠPECIFICKOU PORUCHOU UČENIA?


Pedagóg pri vytváraní pracovnej atmosféry v triede je tlačený z viacerých strán. Musí spojiť nároky ..

3,00 €

AKO SPRÁVNE VYTVORIŤ DOBRÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE DETI S PORUCHAMI UČENIA?

AKO SPRÁVNE VYTVORIŤ DOBRÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE DETI S PORUCHAMI UČENIA?


Každý žiak, ktorý má diagnostikovanú špecifickú poruchu učenia, je žiakom so špeciálnymi výchovno-vz..

5,00 €

AKO SA ĽUDIA UČIA, AKO UČIA UČITELIA A ČI JE POTREBNÉ NAUČIŤ SA UČIŤ

AKO SA ĽUDIA UČIA, AKO UČIA UČITELIA A ČI JE POTREBNÉ NAUČIŤ SA UČIŤ


Schopnosť učiť sa učiť sa znamená poznať a pochopiť svoje myšlienkove postupy, schopnosť uplatňovať ..

9,00 €

AKO MOTIVOVAŤ ŽIAKA S PORUCHAMI UČENIA ŠKOLSKÝM HODNOTENÍM?

AKO MOTIVOVAŤ ŽIAKA S PORUCHAMI UČENIA ŠKOLSKÝM HODNOTENÍM?


Hodnotenie v tom najširšom zmysle je vlastne porovnávaním, rozlišovaním lepšieho a horšieho výkonu. ..

3,00 €

AKO EFEKTÍVNE VYSVETĽOVAŤ NOVÉ UČIVO

AKO EFEKTÍVNE VYSVETĽOVAŤ NOVÉ UČIVO


Každé dieťa potrebuje aktívne a predovšetkým efektívne poznávať a vnášať poznatky do svojho vlastnéh..

7,00 €

AKÉ SÚ KĽÚČOVĚ SCHOPNOSTI UČITEĽA NA PRÁCU S DEŤMI SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENIA A POZORNOSTI?

AKÉ SÚ KĽÚČOVĚ SCHOPNOSTI UČITEĽA NA PRÁCU S DEŤMI SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENIA A POZORNOSTI?


Pri práci s deťmi s poruchami učenia a pozornosti je prvou a najdôležitejšou úlohou podporovať ich n..

3,00 €

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM


V článku sa dozviete nielen to, aké sú Vaše kompetencie v prípade agresívneho správania žiakov voči ..

9,00 €

PRÁCA S PROBLÉMOVOU TRIEDOU

PRÁCA S PROBLÉMOVOU TRIEDOU


Problémová trieda. Spojenie označujúce triedu, s ktorou si učiteľ „nevie dať rady“ a v ktorej akákoľ..

9,00 €

PRÁCA S DIDAKTICKÝMI POMÔCKAMI A TECHNIKOU

PRÁCA S DIDAKTICKÝMI POMÔCKAMI A TECHNIKOU


Didaktické pomôcky sú prostriedkom, ktorý vo veľkej miere dokáže zefektívniť vyučovací proces, ale p..

7,00 €

MATERSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÁ ŠKOLA – PRECHOD DIEŤAŤA Z PREDPRIMÁRNEHO NA PRIMÁRNE VZDELAVÁVANIE

MATERSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÁ ŠKOLA – PRECHOD DIEŤAŤA Z PREDPRIMÁRNEHO NA PRIMÁRNE VZDELAVÁVANIE


Nástup do školy znamená pre dieťa významnú zmenu, najmä čo sa týka úloh a roly, ktorú má ako jedinec..

7,00 €

E-LEARNING AKO INÁ FORMA VZDELÁVANIA

E-LEARNING AKO INÁ FORMA VZDELÁVANIA


E-learning alebo elektronické vzdelávanie je formou dištančného vzdelávania, ktoré v súčasnosti pred..

7,00 €

DOKUMENTÁCIA A ŠPECIFIKÁ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU ŠKOLY

DOKUMENTÁCIA A ŠPECIFIKÁ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU ŠKOLY


V súčasnosti sa na výchovného poradcu kladú zvýšené nároky aj v súvislosti s nárastom výchovných a v..

11,00 €

DOKUMENTÁCIA A ŠPECIFIKÁ PRÁCE KOORDINÁTORA PREVENCIE

DOKUMENTÁCIA A ŠPECIFIKÁ PRÁCE KOORDINÁTORA PREVENCIE


Úlohou koordinátora prevencie v školskom prostredí by malo byť v spolupráci s vedením školy navrhova..

7,00 €

Zobrazenie 106 až 120 z 122 (9 stránok)