• VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-355-2

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE


Právna príručka k tvorbe VZN a praktické odporúčania pri príprave VZN na úseku školstva. Komplexná analýza školských VZN.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    37,00 € 17,00 €

ks

Popis

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v odbornej verejnosti dostatočná pozornosť. Zložitosť zákonnej úpravy školských všeobecne záväzných nariadení, početnosť ich prijímania obcami a samosprávnymi krajmi a absencia odbornej literatúry k nim spôsobila závažný aplikačný dôsledok. Týmto dôsledkom je skutočnosť, že obce a samosprávne kraje veľmi často prijímajú nezákonné všeobecne záväzné nariadenia v oblasti školstva. Prejavom je množstvo protestov prokurátorov voči normotvorbe obcí a samosprávnych krajov na úseku školstva.

Odborná brožúra ponúka komplexnú analýzu školských VZN:

  • Praktické odporúčania pri tvorbe VZN v školstve
  • Rozhodovacia činnosť súdov vo vzťahu k VZN v školstve
  • Prehľad protestov prokurátorov voči školským VZN
  • Najčastejšie pochybenia obcí a samosprávnych krajov pri tvorbe každého školského VZN
  • Odporúčania ústredných orgánov štátnej správy
  • Vzory zákonne konformných ustanovení jednotlivých školských VZN

Odborná brožúra zároveň obsahuje komplexný katalóg všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov na úseku školstva. Autori odkazujú na zákonné splnomocnenia na prijímanie školských všeobecne záväzných nariadení a vysvetľujú ich obsahovú stránku. Publikácia pri každom školskom všeobecne záväznom nariadení poukazuje na najčastejšie pochybenia obcí a samosprávnych krajov a obsahuje odporúčania pri tvorbe ich obsahu. Obsahuje vzory zákonne konformných ustanovení jednotlivých všeobecne záväzných nariadení.

Problematika všeobecne záväzných nariadení si vyžaduje permanentné vysvetľovanie a inštruovanie vo vzťahu k dotknutým subjektom školskej samosprávy, ktorých je v podmienkach SR niekoľko desiatok tisíc. Publikácia spracúva celú problematiku týkajúcu sa VZN v školstve. Autori nezostávajú len pri teoretickom výklade dotknutých ustanovení právnych noriem, ale predkladajú konkrétne odporúčania v záujme vyhnúť sa pochybeniam. Práca obsahuje odkazy na relevantnú judikatúru súdov, rozhodovaciu prax, stanoviská prokuratúry k uvedenej problematike, a preto je vhodným materiálom nielen pre právnickú vedeckú obec, ale aj pre predstaviteľov územnej samosprávy a zamestnancov školstva.
JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Autori dokázali skĺbiť teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami z niekoľkoročnej praxe v samospráve a v advokácii a vytvorili zaujímavé dielo, ktoré má ambíciu byť prospešné pre širokú odbornú verejnosť. Za veľký prínos považujem precízne spracovanie veľkého množstva protestov prokurátorov, súdnych rozhodnutí a odporúčaní ústredných orgánov štátnej správy. Vysoko pozitívne hodnotím vyhotovenie príkladov formulácií, správnych či nesprávnych, vzorov a odporúčaní pre tvorcov všeobecne záväzných nariadení. 
Ing. Ingrid Konečná Veverková 


ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. – V aplikačnej praxi pôsobí ako advokát. V oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V rámci mobility Erasmus prednášal na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a na Fakulte práva a verejnej správy Łazarski University vo Varšave. Významnými zahraničnými vystúpeniami sú jeho príspevky na pôde Ústavu práva a verejnej správy Univerzity v Rzeszówe a Fakulty štátnych a právnych vied Reformovanej Univerzity Gáspára Károliho v Budapešti. Je lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Akadémie vzdelávania samosprávy i samostatných regionálnych vzdelávacích centier. V publikačnej oblasti je autorom vyše sedemdesiatich zahraničných a domácich článkov najmä z odvetvia správneho práva. Vo svojej aplikačnej a vedecko-výskumnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy

Bc. Lukáš Tomáš – V roku 2018 absolvoval s vyznamenaním bakalársky študijný program na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Za publikačnú činnosť mu bola udelená Výročná cena rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Pochvala dekanky Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je autorom viacerých článkov z oblasti správneho práva, ústavného práva a dejín správy. V rámci odboru správneho práva sa vo svojej výskumnej činnosti osobitne špecializuje na oblasť územnej samosprávy. Pravidelne prispieva do viacerých periodík právneho zamerania. Aktívne vystupuje na podujatiach konferenčného charakteru.


OBSAH

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VZN
1. Všeobecne záväzné nariadenia
1.1 Charakteristika všeobecne záväzných nariadení
1.1.1 Pojem všeobecne záväzných nariadení
1.1.2 Znaky všeobecne záväzných nariadení „“
1.1.3 Členenie všeobecne záväzných nariadení
1.2 Tvorba všeobecne záväzných nariadení
1.2.1 Návrh všeobecne záväzného nariadenia
1.2.2 Praktické odporúčania pri spracovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia
1.2.3 Zverejnenie všeobecne záväzného nariadenia
1.3 Zmeny a doplnenia všeobecne záväzných nariadení
1.4 Prieskum a kontrola všeobecne záväzných nariadení
1.4.1 Protest prokurátora voči všeobecne záväzným nariadeniam
1.4.2 Súdny prieskum všeobecne záväzných nariadení
1.5 Rozhodovacia činnosť súdov k všeobecne záväzným nariadeniam

PREHĽAD VZN NA ÚSEKU ŠKOLSTVA
2. Zriaďovateľské všeobecne záväzné nariadenia
2.1 Vymedzenie zriaďovateľskej pôsobnosti obce
2.2 Základná charakteristika zriaďovateľských všeobecne záväzných nariadení
2.3 Výchovno-vzdelávacie inštitúcie a právna subjektivita výchovno-vzdelávacích inštitúcií
2.3.1 Výchovno-vzdelávacia inštitúcia
2.3.2 Právna subjektivita výchovno-vzdelávacích inštitúcií
3. Všeobecne záväzné nariadenia súvisiace so zrušovaním škôl a školských zariadení
3.1 Základná charakteristika všeobecne záväzných nariadení súvisiacich so zrušovaním škôl a školských zariadení
3.2 Materiálna charakteristika všeobecne záväzných nariadení súvisiacich so zrušovaním škôl
3.2.1 Špecifiká mesta Bratislava a mesta Košice pri zriaďovaní a zrušovaní výchovno-vzdelávacích zariadení
3.3 Špecifické pochybenia pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení súvisiacich so zrušovaním škôl a školských zariadení
4. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
4.1 Základná charakteristika všeobecne záväzného nariadenia o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
4.2 Materiálna charakteristika všeobecne záväzného nariadenia o určení školského obvodu základnej školy
4.2.1 Všeobecné určenie školského obvodu základnej školy
4.2.2 Konkrétne určenie školského obvodu základnej školy
4.2.3 Dôsledky určenia školského obvodu základnej školy
4.2.4 Vedľajšie záležitosti súvisiace s určením školského obvodu základnej školy
4.3 Špecifické pochybenia pri tvorbe všeobecne záväzného nariadenia o určení školského obvodu základnej školy
5. Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu
5.1 Základná charakteristika všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu
5.2 Materiálna charakteristika všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu
5.2.1 Všeobecné určenie času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
5.2.2 Konkrétne určenie času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
5.2.3 Určenie miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
5.2.4 Vedľajšie záležitosti súvisiace so zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
6. Určovanie počtu študentov stredných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja
6.1 Právne režimy kvantitatívneho regulačného procesu uplatňovaného vo vzťahu k stredným školám v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja
6.2 Predbežná časť kvantitatívneho regulačného procesu
6.3 Základná časť kvantitatívneho regulačného procesu
6.3.1 Formálne aspekty základnej časti kvantitatívneho regulačného procesu
6.3.2 Materiálne aspekty základnej časti kvantitatívneho regulačného procesu
6.3.3 Právna povaha kvantitatívneho regulačného procesu
6.4 Opravná časť kvantitatívneho regulačného procesu
6.4.1 Základná charakteristika opravnej časti kvantitatívneho regulačného procesu
6.4.2 Postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v opravnej časti kvantitatívneho regulačného procesu
6.5 Vyňatie spod kvantitatívneho regulačného procesu
7. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
7.1 Základná charakteristika všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
7.2.2 Obsah právomocí obce a samosprávneho kraja v oblasti dotácií na mzdy a prevádzku
7.2.3 Ďalšie náležitosti všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
8. Všeobecne záväzné nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
8.1 Základná charakteristika všeobecne záväzných nariadení o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
8.2 Materiálna charakteristika všeobecne záväzných nariadení o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
8.2.1 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec
8.2.2 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj
8.2.3 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj
8.2.4 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec
8.2.5 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj
8.2.6 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte, ktorého zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj
8.2.7 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj a všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady vo výdajnej školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj
8.2.7.1 Identifikácia oprávneného subjektu
8.2.7.2 Finančná participácia zákonného zástupcu na stravovaní v zariadení školského stravovania
8.3 Rozhodnutie o odpustení, znížení alebo neuhrádzaní príspevku
8.4 Špecifické pochybenia pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
Zoznam použitej literatúry 
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 204
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 204
Formát A5

Súvisiace produkty

ZRIAĎOVATEĽ

ZRIAĎOVATEĽ

Na podnet zákazníkov prinášame dvojmesačník  Zriaďovateľ,  ktorý vychádza 6-..

125,00 €

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Metodické orgány by mali byť podľa legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v procesoch pe..

28,00 €

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola ..

22,00 €

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

28,00 €

INOVATÍVNA ŠKOLA

INOVATÍVNA ŠKOLA

Publikácia Inovatívna škola sa predáva v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli – zahŕňa základ..

150,00 €

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Brožúra sa zameriava na 3 oblasti hodnotenia:alternatívne hodnotenie,formatívne hodnotenie,slovné ho..

22,00 €

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

Brožúra Vybrané interné smernice I. oboznamuje čitateľa, subjekt územnej samosprávy (obce, škol..

28,00 €

ŠKOLA A JEJ RIADENIE

ŠKOLA A JEJ RIADENIE

Riaditeľ školy nesie na svojich pleciach zodpovednosť za žiakov, za zamestnancov a za hospodárne fun..

83,00 €

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

16,00 € 31,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

17,00 € 37,00 €

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

Mesačník Právny kuriér pre školy vychádza počas školského roka a jeho zámerom je poskytnúť istotu v ..

149,00 €